Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i remont części laboratoryjno - biurowej

Przedmiot:

Przebudowa i remont części laboratoryjno - biurowej

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Purinova Sp. z o.o
Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
+48 14 64 66 154
a.skalny@purinova.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28059
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 14 64 66 154
Termin składania ofert: 2021-02-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozwój działu R&D w firmie Purinova Sp. z o.o. poprzez modernizację infrastruktury i doposażenie w urządzenia badawcze"

Część 1
Przebudowa i remont części laboratoryjno - biurowej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Uwaga: Pełna treść oraz załączniki do postępowania dostępne pod linkiem: https://nextcloud.klkinvest.eu/s/K7E8jqNPgxJtTQR.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: ,,Przebudowa i remont części laboratoryjno - biurowej budynku produkcyjnego 1221 dla potrzeby rozwoju działu R&D w firmie PURINOVA Sp. z o.o. wraz z wentylacją mechaniczną oraz rozbiórką dobudówki przy budynku 1221 przy Ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy" (dz. nr 7/86, obręb 0132)". Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia podany jest w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. Złożone przez Wykonawcę wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji technicznej, nadzór inwestorki Zamawiającego, którzy sporządzą stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji ,,równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nie równoważności".
3) Tam, gdzie na rysunkach, oraz w Specyfikacji technicznej (Załącznik nr 2), zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
4) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
5) Oferent udzieli minimum 5 letniego terminu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, liczonego od dnia podpisania bez uwag przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, przy czym w każdym wypadku okres rękojmi nie upływa wcześniej niż termin ustawowy (oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania ofertowego).
6) Wymaga się, aby Wykonawcy odbyli wizję lokalną na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego oraz przygotowania kosztorysów. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym termin wizji lokalnej wraz z podaniem liczby uczestników. Wizja lokalna nie może odbyć się później, niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę.
7) Zamawiający informuje, że w celu obniżenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 zarówno w trakcie realizacji zlecenia jak i w trakcie oględzin obiektu wymaga zastosowania się Wykonawcy do zasad obowiązujących u Zamawiającego, opisanych w ,,Procedurze zachowania higieny w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID - 19 - kontakt z kierowcami oraz pracownikami firm zewnętrznych" tj. załączniku nr 9 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Z uwagi na dynamiczne zmiany przepisów związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia postanowień innych niż opisane w procedurze, o których Wykonawca zostanie poinformowany.
Okres gwarancji
5lat

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 71300000-1, 77000000-0

Dokument nr: 2021-6043-28059, 1/RD/POIR

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-01-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Termin realizacji od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 31.01.2022.
Termin związania ofertą wynosi 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0083/20 - ,,Rozwój działu R&D w firmie Purinova Sp. z o.o. poprzez modernizację infrastruktury i doposażenie w urządzenia badawcze"
Zamówienia uzupełniające
Brak
Warunki zmiany umowy
Szczegółowe warunki zmiany umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do postępowania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia będącego częścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do postępowania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał co najmniej 2 zadania, każde o wartości netto większej lub równej 1 mln zł:
-1 zadanie wykonane przez Wykonawcę polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku w tym instalacji wewnętrznych,
-1 zadanie wykonane przez Wykonawcę, Konsorcjanta lub Podwykonawcę polegające na budowie, przebudowie lub remoncie każdej instalacji z osobna lub łącznie takich jak: wod-kan, co, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej.
Zamawiający wymaga załączenia referencji potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty tj. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania ofertowego oraz załączonych referencji. W przypadku kwot w walutach obcych dokonane zostanie przeliczenie według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma ubezpieczenia opiewa na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN. W przypadku kwot w walutach obcych dokonane zostanie przeliczenie według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania ofertowego oraz dołączonej ważnej polisy.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania ofertowego.
2. W stosunku do wykonawcy nie złożono wniosku o upadłość, nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości, nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nie jest prowadzone ww. postępowanie i nie otwarto likwidacji (oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania ofertowego).
3. Wykonawca nie figuruje w Rejestrze dłużników. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania ofertowego
4. Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania ofertowego).
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do postępowania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym oraz pracownikami i innymi osobami, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, zdolnymi do wykonania danego zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę/osoby, na funkcję wymienioną poniżej, która spełnia następujące wymagania:
a. jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub budową. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy,
b. jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych,
c. jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych.
W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia i wykazu odpowiednich osób na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Do formularza ofertowego należy załączyć:
a) Kosztorys ofertowy opracowany przez Oferenta na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i odbytej wizji lokalnej.
b) Dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 5 (polisa, referencje).
c) Pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osób podpisujących dokumenty nie wynika z dostępnych elektronicznie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
d) Orientacyjny harmonogram prac.
3) Cena oferty musi być wyrażona w PLN lub w EUR, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Oferty wyrażone w EUR będą przeliczane na potrzeby porównania ofert na PLN według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego publikację zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.
4) Formularz ofertowy musi być podpisany przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w imieniu Oferenta w obrocie prawnym (takich jak odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców) lub posiadające pełnomocnictwo udzielone przez takie osoby (w tym wypadku pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
5) Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej lub w postaci skanu podpisanej oferty.
6) Jeśli w ofercie występują braki formalne lub w przypadku potrzeby wyjaśnienia wątpliwości co do zakresu merytorycznego złożonej oferty, Oferent zostanie wzywany do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-22
Data ostatniej zmiany
2021-01-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (C) - 80 pkt
Szczegóły w zapytaniu ofertowym pod linkiem: https://nextcloud.klkinvest.eu/s/K7E8jqNPgxJtTQR.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji (T) - 20 pkt
Szczegóły w zapytaniu ofertowym pod linkiem: https://nextcloud.klkinvest.eu/s/K7E8jqNPgxJtTQR.
.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Agnieszka Skalny
tel.: +48 14 64 66 154
e-mail: a.skalny@purinova.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.