Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3750z ostatnich 7 dni
13784z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont balkonów i renowacja elewacji na zachodniej i północnej szczytowej ścianie budynku

Przedmiot:

Remont balkonów i renowacja elewacji na zachodniej i północnej szczytowej ścianie budynku

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Wilga 2000"
ul Szkoły Orląt 4 lok. uż. nr 5
03-984 Warszawa
powiat: Warszawa
telefonu: 22 6738849
spoldzielnia@wilga2000.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefonu: 22 6738849
Termin składania ofert: 2021-02-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont balkonów i renowacja elewacji na zachodniej i północnej szczytowej ścianie budynku
przy Ul. Szkoły Orląt 4, na Osiedlu SM ,,Wilga 2000'' w Warszawie
III. Przedmiot zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont balkonów i renowacja elewacji na zachodniej i
północnej szczytowej ścianie budynku przy Ul. Szkoły Orląt 4, na Osiedlu SM ,,Wilga 2000'' w
Warszawie"
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr I do specyfikacji
przetargowej .

Otwarcie ofert: ? Termin otwarcia ofert: 04.02.2021 r. o godz. 15.30
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
2. Tryb i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne, z uwagi na zagrożenie epidemiczne spotkanie odbędzie się
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - aplikacja Microsoft Teams.
Koperty fizycznie zostaną otwarte w Biurze Spółdzielni: Ul. Szkoły Orląt 4
lok. użytkowy nr 5, 03-984 Warszawa.
Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny
oferty.

Specyfikacja:
Sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Imię i nazwisko: Łukasz Ratyński
2. Stanowisko służbowe: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
3. Numer telefonu: 660-839-829, e-mail: lratynski@wilga2000.com.pl
4. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 11.00-14.00

Składanie ofert:
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
? TERMIN SKŁADANIA ofert: 04.02.2021 r. do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
XI. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 07.06.2021 r.
Termin realizacji w wyniku negocjacji może zostać wydłużony w oparciu o harmonogram
robót zaakceptowany przez zamawiającego.

Wymagania:
5. Dokumenty i oświadczenia można przesyłać pisemnie lub pocztą elektroniczną z
podpisem elektronicznym. Z zastrzeżeniem iż oferta, zostanie złożona w zamkniętym
opakowaniu, w sposób wskazany w dalszej części Specyfikacji Przetargowej.
6. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający będzie przesyłał drogą mailową.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
IV. Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz oferty (stanowiący dodatek nr II do SP);
b) tabelę z cenami;
c) dokumenty wymienione w rozdziale VII SP.
2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę w wariantach.
3. Wykonawca może przygotować ofertę w innej technologii wykonania, jednakże
po wybraniu takiej oferty, będzie zobowiązany sporządzić projekt techniczny remontu
z uwzględnieniem zaleceń z ekspertyzy technicznej. Projekt musi zostać wykonany przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę
(osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy w tym
postępowaniu.
c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób
zapobiegający jej dekompletacji.
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
5. Opakowanie i oznakowanie ofert :
a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego.
b) Opakowanie powinno być oznaczone napisem:
Oferta na remont balkonów i renowacja elewacji na zachodniej i północnej szczytowej ścianie
budynku przy ul. Szkoły Orląt 4, na Osiedlu SM ,,Wilga 2000'' w Warszawie
,,NIE OTWIERAĆ".
VI. Warunki wymagane od Wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają następujące warunki:
a) od co najmniej 2 lat prowadzą działalność w branży budowlanej oraz udokumentują
zrealizowane, co najmniej dwóch projektów wykonania robót przy
wykonaniu/renowacji elewacji budynku lub stropodachach lub balkonach lub tarasach o
podobnej wartości i podobnym zakresie.
b) spełniają warunki określone w SP,
c) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
d) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem
zamówienia,
e) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia,
f) nie są w stanie upadłości - w załączeniu oświadczenie wykonawcy o braku wiedzy na
temat zagrożenia złożeniem wniosku o upadłość przez jakiegokolwiek wierzyciela.
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu
potwierdzenia spełniania warunków, udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć
następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenia potwierdzające brak zalegania w podatkach wobec Urzędu Skarbowego
oraz nie zaleganie w opłatach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wykonawcy.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku wiedzy na temat zagrożenia złożeniem wniosku o jego
upadłość przez jakiegokolwiek wierzyciela.
5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej zgodnie ze specyfikacją robót na które składa ofertę, na kwotę nie mniejszą
niż 100 % wartości kwoty ofertowanej.
6. Oświadczenie o minimalnej ilości osób jaką wykonawca zobowiązuje się zapewnić na
zadaniu każdego dnia roboczego, w trakcie trwania umowy (nie mniej niż 3).
7. Kserokopia uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz zaświadczenia o przynależności OIIB osoby, która będzie pełnić
funkcję Kierownika Robót.
8. Wykaz co najmniej dwóch zrealizowanych robót o podobnym charakterze i wartości jak
w postępowaniu przetargowym zgodnie z opisem w punkcie VI, ustęp 1, litera a.
9. Podpisany projekt umowy z naniesionymi ewentualnymi uwagami/zmianami kolorem
czerwonym.
10. Proponowany harmonogram robót.
11. O ile osoba podpisująca ofertę nie stanowi reprezentacji firmy w rozumieniu KSH,
upoważnienie do podpisywania oferty.
Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania ma obowiązek złożyć dokumenty,
o których mowa powyżej w oryginałach lub kopiach opatrzonych napisem ,,za zgodność z
oryginałem" i podpisem osób reprezentujących Oferenta.
VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
W wysokości 7 % ceny ofertowej brutto zostanie potrącone z pierwszej wystawionej faktury.
IX. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 45 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jednocześnie Zamawiający ma prawo w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni
przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do Wykonawców tylko raz o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60
dni.
XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto,
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i zwróci się o
akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie
można poprawić.
XIII. Opis kryteriów wyboru oferty:
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem:
? cena - 60%.
? optymalna jakość zaproponowanych materiałów budowlanych w stosunku do
ceny i technologii - 30%.
? Długość gwarancji na wykonane roboty - 10%.
Sposób dokonywania oceny: oceny dokonuje komisja przetargowa
Uwaga: Oczekuje się od Wykonawcy inicjatywy w planowaniu robót i przedstawienia
własnego harmonogramu robót uwzględniając posiadane moce przerobowe.
XIV. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
Kary umowne zostały określone w projekcie umowy w § 6 pkt. 1 i 2.
XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji przetargowej:
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji przetargowej w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie (wraz z podaniem adresu email)
lub drogą elektroniczną.
3. Zamawiający odpowie Wykonawcy drogą mailową, co najmniej na 1 dzień przed
otwarciem ofert.
4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących specyfikacji przetargowej.
XVI. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny
ofert:
3. Ocena ofert:
Komisja Przetargowa oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w
SP kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
XVII. Tryb zawarcia umowy:
1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 14 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia
umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.
2. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia:
Wszystkie zobowiązania przewidziane dla Wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj.
przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówienia, minimalny gwarancji oraz rękojmi zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym dodatek nr V do SP.
XVIII. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz innych aktów prawnych, w tym Regulamin
Procedury dokonywania zamówień na roboty budowlane Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wilga
2000" w Warszawie, który jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni
(www.wilga2000.com.pl).
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Firmami, które przedstawiły
najkorzystniejsze oferty.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.