Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika

Przedmiot:

Budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 056-66 93 100, fax. 056-66 12 109
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 056-66 93 100,
Termin składania ofert: 2021-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
2. Określenie przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje budowę, chodnika w ciągu ulicy Relaksowej w Toruniu.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia;

Dokument nr: ZP-14.MW.2021

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert
Oferty na wykonanie zadania, na formularzach pobranych u Zamawiającego lub stronie internetowej Zamawiającego www.mzd.torun.pl, należy składać do dnia 12 lutego 2021 r. do godz. 14:00 w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu, Ul. Grudziądzka 159 (sekretariat/okno podawcze).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji
Ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie - 4 miesięcy od daty udzjelenia zamówienia. Termin gwarancji: 4 lata.

Wymagania:
4. Wymagania stawiane Wykonawcom
a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia tj.
-kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) wykonanie w okresie osłatnich 5 lat minimum dwóch robót budowlanych na ulicach w terenie zabudowanym i wartości nie mniejszej niż 150 łys. PLN brutto (każda).
5. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu
a) formularz ,,Oferta" oraz zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) informacja o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych oraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (przez uprawienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) oraz aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
d) informację o doświadczeniu potwierdzającą spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 4 ppkt c} ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.
6. Forma dokumentów
Dokumenty, tj. formularz ,,Oferta", ,,Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia" oraz ,,Informację o doświadczeniu" podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 % , przy czym 1% odpowiada 1 pkt gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert, Cbad - cena oferty badanej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: Marian Wierzbowski - tel. 056- 66 93 124.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.