Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3747z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane związane z ociepleniem elewacji

Przedmiot:

Roboty budowlane związane z ociepleniem elewacji

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Richmann Andrzej Pałka
Długa 15
25-650 Kielce
powiat: Kielce
791-201-004
piotr.muszynski@coronatools.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26509
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: 791-201-004
Termin składania ofert: 2021-02-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Podwyższenie efektywności energetycznej firmy Richmann Andrzej Pałka poprzez kompleksową termomodernizację budynku magazynowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

Część 1
Roboty budowlane związane z ociepleniem elewacji

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
RPSW.03.02.00-26-0102/18 Podwyższenie efektywności energetycznej firmy Richmann Andrzej Pałka poprzez kompleksową termomodernizację budynku magazynowego.
Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku magazynowego( ocieplenie elewacji), Powierzchnia docieplenia 2254,23m2, Lambda 0,032W/mK Docieplenie grubości 0,16m, obróbki blacharskie. Możliwość obejrzenia terenu modernizacji.
Okres gwarancji
36

Część 2
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania(m.in. montaż instalacji gazowej i pieca gazowego).
Usunięcie istniejących grzejników i nagrzewnic. Montaż kotła kondensacyjnego opalanego gazem ziemnym wraz z osprzętem oraz systemem odprowadzenia spali. Wykonanie instalacji z rur izolowanych wraz z montażem w części magazynowej nagrzewnic,a części biurowo-socjalnej grzejników wyposażonych w zawory termostatyczne. Montaż licznika ciepła oraz wykonanie przyłącza gazowego.
Powierzchnia użytkowa budynku 3071,14 m2.Możliwość obejrzenia terenu modernizacji.
Okres gwarancji
36

Część 3
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Zaplanowano montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 69 paneli 290Wp z ogniw polikrystalicznych o łącznej mocy 20,01 kWp. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej 17009kWh. Szczegółowy opisy stanu projektowanego został przedstawiony w audycie energetycznym budynku ( do wglądu). Możliwość obejrzenia terenu modernizacji.
Okres gwarancji
36

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45443000-4, 45453000-7, 44621000-9, 45000000-7, 45300000-0

Dokument nr: 2021-12462-26509

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-03-01
Koniec realizacji
2021-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Roboty budowlane związane z ociepleniem elewacji i montażem perlatorów.
Powierzchnia docieplenia 2254,23 m2
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,032W/mK
Materiał dociepleniowy EPS 032
Grubość izolacji 0,16m

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-03-01
Koniec realizacji
2021-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-03-01
Koniec realizacji
2021-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
RPSW.03.02.00-26-0102/18 - Podwyższenie efektywności energetycznej firmy Richmann Andrzej Pałka poprzez kompleksową termomodernizację budynku magazynowego oraz montaż instalacji fotowoltanicznej
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych lub/i uzupełniających nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania jeżeli:
1. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
2. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego
3. zlecenie wykonania zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających innemu wykonawcy nie może zostać dokonane z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
4. zlecenie wykonania zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających innemu wykonawcy spowodowałoby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w treści umowy, jeżeli:
- nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT), w tym także zmiana warunków dofinansowania zadania
- nastąpi ograniczenie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
- wystąpi konieczność zmiany kluczowych osób: np. inspektora nadzoru, kierownika budowy, osób reprezentujących Strony w umowie,
- wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe, a także inne przeszkody lub skażenia uniemożliwiające kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach
- wystąpi konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne
- wystąpi przedłużenie realizacji projektu
- wystąpią inne okoliczności związane m.in. z epidemią COVID19
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców:
a) posiadających zdolność techniczną gwarantującą wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeśli przepisy nakładają taki obowiązek),
c) posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na poprawną realizację przedmiotu zamówienia,
d) dysponujących osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
e) znajdujących się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy formularz ofertowy - Załącznik nr 2 , nr.3 lub nr. 4 w zależności do jakiej części wykonawca przystępuję.
b) Wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 1 do Warunków ofertowych;
c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Warunków ofertowych.
3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być wypełniony/złożony w sposób czytelny w języku polskim.
4. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę/podmiot, którego dany dokument dotyczy, a każda strona oferty zaparafowana.
5. Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być opatrzone klauzulą: ,,za zgodność z oryginałem". Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. W przypadku, uznania za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy złożoną drogą elektroniczną, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w formie pisemnej na dzień przed datą wyznaczoną na zawarcie umowy,
7. Osoby upoważnione do podpisywania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
8. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu:
w wersji elektronicznej na adres piotr.muszynski@coronatools.pl lub listownie na adres:ul. Długa 15; 25-650 Kielce
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym w skrócie IZPO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.
W przypadku Wykonawcy, który jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowym taki Wykonawca zostanie wykluczony z zapytania ofertowego, a tym samym oferta zostanie odrzucona.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-22
Data ostatniej zmiany
2021-01-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt).
Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie:
Pcx - liczba punktów uzyskana przez Oferenta,
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert,
Cx - cena zaproponowana przez Oferenta.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt - gwarancja do 12 miesięcy włącznie;
za każdy następny jeden miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 0,5 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 72 miesięcy.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt).
Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie:
Pcx - liczba punktów uzyskana przez Oferenta,
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert,
Cx - cena zaproponowana przez Oferenta.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt - gwarancja do 12 miesięcy włącznie;
za każdy następny jeden miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 0,5 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 72 miesięcy.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt).
Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie:
Pcx - liczba punktów uzyskana przez Oferenta,
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert,
Cx - cena zaproponowana przez Oferenta.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt - gwarancja do 12 miesięcy włącznie;
za każdy następny jeden miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 0,5 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 72 miesięcy.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Muszyński
tel.: 791-201-004
e-mail: piotr.muszynski@coronatools.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.