Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place

Przedmiot:

Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wróblew
Wróblew 15
98-285 Wróblew
powiat: sieradzki
tel. 43 828 66 00, fax 43 821 34 15
zam_publiczne@wroblew.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wróblew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 43 828 66 00, f
Termin składania ofert: 2021-01-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Wróblew
ZAPRASZA
do złożenia oferty
na:
DOSTAWA kruszywa drogowego na drogi i place na terenie Gminy Wróblew
(nazwa nadana zamówieniu)
1. Przedmiot zamówienia * : ? dostawa,--B-usługa, B robota budowlana (* niepotrzebne skreślić)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
dostawa kruszywa łamanego:
a) rodzaju granit o uziarnieniu 0-31,5 mm w ilości do 805 ton wg PN-EN 13242:2010,
b) rodzaju grys bazaltowy 2-5 mm - 27 ton zgodnie wg PN-EN - 13043:2004 +Apl :2010
Nie dopuszcza się dostaw materiałów z recyklingu. Kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych i elementów metalowych.
Wykonawca dokona dostawy maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w godz.ch pracy od 7:00 do 15:00.
Dostawy kruszywa odbywać się będą sukcesywnie według zapotrzebowania bezpośrednio na drogi i place wskazane przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą samochodami samowyładowczymi o ładunkowości ok. 25 ton. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania świadectwa jakości oddzielnie dla każdej partii dostarczonego kruszywa łamanego.

Dokument nr: RIT.271.02.202l.RR

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.01.2021 r., o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej :
o Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2021 r., do godz. 11:00
- w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew w pokoju nr 12
- przesłać faksem na numer 43 8213415
- przesłać e-mailem na adres zam_publiczne@wroblew.pl
o Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego na jej składanie.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29.10.202lr.

Wymagania:
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr kryterium Opis kryterium Znaczenie w %
1. Cena j 100%
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy,
b) Deklaracje zgodności, potwierdzające że proponowane przez Wykonawcę materiały spełniają wymagania norm.
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
o Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
o Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
o Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą).
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
o ofertę przygotowaną w formie pisemnej można przekazać faksem , e-mailem lub należy :
- umieścić w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie i dostarczyć do siedziby Zamawiającego ,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta na Dostawę kruszywa drogowego na drogi i place na terenie Gminy Wróblew"
o Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką i podpisana przez osobę uprawnioną
11. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:
o Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.

Uwagi:
2.1. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wróblew z siedzibą Wróblew 15, 98-285 Wróblew;
? w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@wroblew.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na terenie Gminy Wróblew prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 130.000 zł;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do 130.000 zł;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem podpisania ustawowy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000 zł; konsekwencje niepodania określonych danych mogą skutkować nie podpisaniem umowy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
10. Dane osób uprawnionych do kontaktu z wykonawcami:
o Michał Wzgarda pokój nr 08, tel. 43 828 6611
o Radosław Rychlik pokój nr 12, tel. 43 828 6612

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.