Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
729z dziś
4431z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa narzędzi oraz elektronarzędzi

Przedmiot:

Dostawa narzędzi oraz elektronarzędzi

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. 32 / 43 28 078
przetargi@pwik-rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 / 43 28 078
Termin składania ofert: 2021-02-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza przetarg na:

dostawę narzędzi oraz elektronarzędzi
dla PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi oraz elektronarzędzi dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
1.2. Przewidywany zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
1.3. DOSTAWA narzędzi oraz elektronarzędzi określonych w załączniku nr 1 będzie wykonywana w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty 50 000,00 zł netto.
1.4. Każdorazowo ilość i rodzaj dostarczanego towaru będzie uzgadniana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie pisemnego zamówienia.
1.5. Ceny określone w załączniku nr 1 obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym zakup, załadunek, dostawę i rozładunek zamawianego towaru).
1.6. Termin realizacji zamówienia: 1 rok od dnia zawarcia umowy.
1.7. Dostarczany towar musi być nowy oraz ma spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego szczegółowo określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
1.8. Narzędzia powinny spełniać normy:
- narzędzia elektryczne DIN EN 60900, VDE 0680
- wiertła do stali DIN 338
- klucze (płasko-oczkowe itp.) DIN 3110, ISO 3318, ISO 10102
Na potwierdzenie powyższego faktu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne dokumenty.
1.9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone narzędzia oraz elektronarzędzia.
1.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanego asortymentu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Za artykuły dostarczone do prezentacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Dostarczone do prezentacji artykuły będą podlegać zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Otwarcie ofert: 7.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego
w Rybniku przy Ul. Pod Lasem 62.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 05.02.2021 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy Ul. Pod Lasem 62.

Miejsce i termin realizacji:
1.6. Termin realizacji zamówienia: 1 rok od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

1. Przygotowanie ofert.
1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone

w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
2. Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.
5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).
6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.
7. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.
8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

a) adresat:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62
44 - 210 Rybnik
b) zawartość:

Oferta na dostawę narzędzi oraz elektronarzędzi dla PWiK Sp. z o.o. w Rybniku

c) Wykonawca:
nazwa i adres firmy

d) dopisek: Nie otwierać przed: 05.02.2021 r. godz. 12.00

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.

2. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
o są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
o posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
o akceptują warunki niniejszej specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza do udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

3. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Kompletna oferta powinna zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2
o parafowany wzór umowy
o posiadane referencje
o stosowne dokumenty potwierdzające wymagane normy (rozdział 1 pkt 1.8)

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
o oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:
o Oświadczenie o cenie (Załącznik nr 1)
o Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2)

4. Kryteria oceny:
Cena 100%
1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało cenami oraz danymi określonymi w złożonej ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.
2. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020.1913 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/ami, którzy złożą ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.
4. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
6.2. Okres ważności ofert.
Oferty pozostaną ważne do dnia 31.03.2021 r.
7. Otwieranie ofert.
7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.
7.3. Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.
7.4. Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.
7.5. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.
7.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,
2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku),
4) w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,
5) pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.
7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.
7.9. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Kontakt:
8. Uprawnieni do udzielania informacji.
8.1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Katarzyna Jojko, tel. 32 / 43 28 078
e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.