Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
9z dziś
3540z ostatnich 7 dni
13684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi łowieckie i gospodarcze

Przedmiot:

Usługi łowieckie i gospodarcze

Data zamieszczenia: 2021-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
ul. Noworudzka 9A
57-256 Bardo
powiat: ząbkowicki
tel.: 748 162 608, tel.: 748 162 626
bardo@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bardo
Wadium: 1 500
Nr telefonu: tel.: 748 162 608, t
Termin składania ofert: 2021-02-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: ,,Usługi łowieckie i gospodarcze w leśnictwie łowieckim Jemna w sezonie 2021-2022"
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Ze względu na specyfikację usług łowieckich zadanie podzielono na dwie części:
Część 1 - Usługi łowieckie polegające na: podprowadzaniu myśliwych - 200 wyjść, preparacji trofeów myśliwskich w ilości 70 sztuk, ściąganiu skór z upolowanej zwierzyny w ilości 40 sztuk, szukaniu postrzałków w ilości 5 sztuk, transporcie myśliwych w łowisku ok 800 km, podkładaniu psa na polowaniu zbiorowym. Inne prace związane z gospodarką łowiecką a nie wymienione powyżej.
Część 2 - Usługi gospodarcze polegające na: zagospodarowaniu poletek łowieckich na powierzchni 8,19 ha (orka, bronowanie, siew nawozów, siew nasion, jednokrotne koszenie i usunięcie pozostałości poza łąkę), zagospodarowanie łowiska, transport karmy, bieżące utrzymanie we właściwym stanie urządzeń łowieckich, zagospodarowanie pasów zaporowych, ochrona pól przed szkodami od zwierzyny (bieżące naprawy ogrodzeń - z siatki i elektrycznych, zabezpieczenie pól innymi środkami i preparatami odstraszającymi).
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcy. Dopuszcza się również wspólne ubieganie o udzielenie zamówienia kilku wykonawców jako konsorcjum.
Zamawiający zastrzega sobie ,,prawo opcji" polegające na możliwości zlecenia dodatkowych prac w ramach tej samej umowy ale nie przekraczające Zakresu Prac Rzeczowych w wysokości 20% na wykonanie zadania z zastrzeżeniem tej samej ceny jak wskazanej w formularzu ofertowym.
Wartość gwarantowana zamówienia podstawowego wynosi 50% wartości przedmiotu zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, każdą ofertę musi złożyć oddzielnie.

Dokument nr: S.270.1.1.2.2021.SA4

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 1 lutego 2021 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Zamawiającego przy Ul. Noworudzka 9A, 57-256 Bardo osobiście, faksem nr 748171384, pocztą elektroniczną: bardo@wroclaw.lasy.gov.pl (łączna wielkość wiadomości nie może przekraczać 30 MB), pocztą tradycyjną.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2022 r. po podpisaniu umowy.
5. Termin podpisania umowy: do 7 dni od ogłoszenia wyniku rozstrzygnięcia postępowania.
6. Miejsce podpisania umowy: W siedzibie Zamawiającego.

Wymagania:
7. Kryteria oceny i wyboru ofert: Zamawiający dokona oceny oferty wg kryterium: cena - 100%. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy podać jednostkową cenę brutto (PLN) dla każdej pozycji oraz łączną wartość oferty w kwocie brutto (PLN) i słownie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów - najniższa cena.
8. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
? Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy ma zapewniać wykonanie zamówienia.
? Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
? W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia kliku wykonawcą oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę - lider - musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
? Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
? Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9. Wadium w wysokości: 1 500,- należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie nr rachunku: 57 9533 1043 2002 0000 3753 0001 przed terminem złożenia oferty z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Usługi łowieckie i gospodarcze w leśnictwie łowieckim Jemna w sezonie 2021-2022" W przypadku trudności z umieszczeniem całego dopisku w poleceniu przelewu, w dopisku należy umieścić przede wszystkim Zn. Spr.: S.270.1.1.2021.
10. Wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11. Zwrot wadium: Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana niezwłocznie po podpisaniu umowy. Pozostałym oferentom zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po rozstrzygnięcia postępowania.
12. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: ,,Usługi łowieckie i gospodarcze w leśnictwie łowieckim Jemna w sezonie 2021-2022".
15. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury bez podania przyczyny.

Kontakt:
14. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracowników merytorycznych w osobach:
? Bartosz Słowiak - Referent ds. BHP i gospodarki łowieckiej tel.: 748 162 608;
? Waldemar Jama - Specjalista ds. informatycznych i zamówień publicznych; tel.: 748 162 626;

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.