Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3747z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-01-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
ul. Krakowska 6
28-330 Wodzisław
powiat: jędrzejowski
tel.: 413806118 fax: 413806118
sekretariat@ugwodzislaw.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wodzisław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 413806118 fax:
Termin składania ofert: 2021-02-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania: "Budowa boisk
sportowych przy Szkotach Podstawowych".
Zadanie 1: ,,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach"
Zadanie 2: ,,Budowa boiska sportowego przy Samorządowej szkole Podstawowej w Lubczy"
Zadanie 3: ,,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piotrkowicach"
Zadanie 4: ,,Budowa boiska sportowego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu"
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno z ww. zadań.
1. Określenie przedmiotu zamówienia dla każdego z ww. zadania:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej dotyczącej ww. zadań, inwestycja
znajduje się: Szkoła Podstawowa w Niegosławicach ( dz. nr ewid. 226/1, obręb 0021),
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy (dz. nr ewid. 224/1, obręb 0015), Szkoła
Podstawowa w Piotrkowicach (dz. nr ewid. 135, obręb 0025), Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Brześciu (dz. nr ewid. 191/4, obręb 0001).
Głównym założeniem inwestycji jest stworzeniedo godnych warunków do prowadzenia
zajęć z wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu uczniów oraz mieszkańców
poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego z odpowiednim wyposażeniem i bezpieczną
nawierzchnią.
Rozwiązania budowlano - konstrukcyjne i wskaźniki ekonomiczne: dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna uwzględniać optymalne
rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji oraz prac,
których konieczność wykonania będzie wynikać ze wszystkich robót towarzyszących,
niezbędnych do realizacji ww. zadań inwestycyjnych.
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokona wizji lokalnej
terenu inwestycji.
1.2 Należy zaprojektować boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
w Niegosławicach, Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy i Szkole Podstawowej
w Piotrkowicach o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni ok. 1400 m2, w skład boiska
wchodzą co najmniej:
- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20m x,40m,
- 2 boiska do koszykówki o wymiarach 15m x 28m,
- boisko do siatkówki o wymiarach 9m x 1 Sm,
- boisko do mini piłki nożnej (futsal) o wymiarach 20m x 40m
Należy zaprojektować boisko wielofunkcyjne przy Samorządowej Szkole Podstawowej
w Brześciu o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni dostosowanej do istniejącego
zagospodarowania działki, w skład boiska wchodzą co najmniej:
- boisko do piłki ręcznej,
- 2 boiska do koszykówki,
- boisko do siatkówki,
- boisko do mini piłki nożnej (futsal).
Boiska muszą być oznakowane zgodnie z wymogami, wyposażone w elementy
obowiązkowe dla każdej dyscypliny sportu. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej
należy dobrać niezbędny sprzęt sportowy w postaci bramek, siatek, słupków, słupów
z kompletnymi tablicami do koszykówki. Elementy wyposażenia sportowego wimiy być
przenośne i łatwo demontowalne.
Wokół boiska należy zaprojektować strefy bezpieczeństwa o szerokości 2m wokół
całego boiska. Zaprojektować należy piłkochwyty na szerokości boiska do gry w piłkę ręczną
i mini piłkę nożną spełniające wymogi bezpieczeństwa. Za bocznymi strefami bezpieczeństwa
należy zaprojektować ławki dla zawodników rezerwowych i kibiców wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w postaci koszy na śmieci, stojaka na rowery, tablic informacyjnych o sposobie
użytkowania i wymogach bezpieczeństwa dla boiska wielofunkcyjnego.
Projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane obiektom sportowym
0 nawierzchni poliuretanowej, oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Należy
zaprojektować odprowadzenie wody deszczowej z boiska wielofunkcyjnego, a przy krawędzi
boiska odwodnienie liniowe wykorzystując spadek terenu. Należy zaprojektować dojścia do
boiska połączone z istniejącym ciągiem pieszym na terenie Szkoły.
W celu wydłużenia czasu korzystania z boiska i zapewnienia niezbędnego
bezpieczeństwa należy zaprojektować oświetlenie zewnętrzne. Lampy oświetlenia
zewnętrznego należy zasilić z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Szkoły. Sterowanie
oświetlenia ręczne (wyłącznikiem) jak i bezobsługowe (czujnikiem zmierzchowym
1 wyłącznikiem czasowym)
Zakres opracowań obejmuje kompleksową dokumentację dla poszczególnego zadań
zawierający w szczególności:
- projekt budowlany
- projekt lub rysunki wykonawcze
- niezbędne podkłady geodezyjne,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót, kosztorys inwestorski,
- wykaz niezbędnego wyposażenia.
- niezbędne materiały dla zakresu opracowania, materiały do niezbędnych decyzji
administracyjnych,
Przy opisywaniu rozwiązań projektowych' wykonawca nie będzie wykazywał znaków
towarowych, patentów oraz pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia lub gdy nie można opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszelkich
dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie ,,lub
równoważnych", co w konsekwencji spowoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje
charakter jedynie przykładowy.
Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Jeśli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną
dokumentacją projektową, zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji
uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny
koszt.
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w ramach zadania pn.: Opracowanie
projektu budowlano - wykonawczego dla zadania ,,Budowa boisk sportowych przy Szkołach
Podstawowych" która w szczególności obejmuje wykonanie dla każdego zadania osobno:
- Kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami
i opiniami - 2 egz zatwierdzone przez organ administracyjny
- Dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, wykaz
materiałów) - dla przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu prac - 2 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.
- Wykaz niezbędnego wyposażenia projektowanego obiektu z wymaganymi opisami
umożliwiającymi scharakteryzowanie sprzętu na potrzeby postępowania - 2egz.
- Mapa do celów projektowych
Na etapie realizacji Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegóły dotyczące wykonania
dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Ewentualną wizję lokalną przed złożeniem oferty
Zamawiający umówi indywidualnie z Wykonawcą.
Dokumentację projektową i kosztorysową należy przygotować w wersji papierowej
w ilościach wskazanych w powyższych punktach natomiast wersję elektroniczną w jednym
egzemplarzu na płycie CD. Sporządzenie całości dokumentacji na nośniku elektronicznym
z zastosowaniem plików rysunkowych jednego z 3 formatów (pdf., jpg., tif), opracowanie
kosztorysów w wersji edytowalnej format (doc, ath, kst).
Dokumentacja projektowa do przygotowania w zależności od zakresu planowanych
prac budowlanych, pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia do organu budowlanego
z elementami wykonawczymi we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających
wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz oświadczeniem o kompletności dokumentacji,
zostanie opracowana w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2020r. poz. 1333), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. z 2018 póz. 1935 ze zm.) oraz innych przepisów wykonawczych.
Dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) - zostanie
opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorsldego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130
poz. 1389)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zostanie opracowana w oparciu
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 póz. 1129).
Wykonawca zobowiązany jest do:
- dokonania jednorazowego nieodpłatnego uaktualnienia kosztorysów inwestorskich
w okresie do trzech lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia (na życzenie
Zamawiającego),
- wykonywania wszelkich innych opracowań i uzgodnień, które są konieczne do
prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowania dokumentacji,
- opracowanie dokumentacji projektowo -- kosztorysowej zawierającej optymalne
rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem
wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikacje materiału,
urządzenia oraz realizację zadania,
- opracowanie opisu rozwiązań projektowych wraz z charakterystycznymi cechami
użytych materiałów bez wskazywania nazw własnych i nazw producentów oraz ich
pochodzenia,
- opracowanie informacji na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót
oraz o konieczności opracowania planu ,,bioz" (art. 21 a ust. 3 Prawo budowlane),
- niezwłocznego usunięcia wszystkich uchybień, wad i nieprawidłowości w treści
opracowanych dokumentacji, wynikłych w trakcie procesu uzyskalda pozwolenia na
budowę bądź zgłoszenia oraz realizacji inwestycji,
- zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi
z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami
wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych zasadami
rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
Przed opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej Wykonawca uzgodni
z Zamawiającym szczegółowy zakres prac i dokona wizji lokalnej w terenie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (ograniczenia, zwiększenia) zakresu
zamówienia w przypadku braku wystarczającej ilości środków finansowych na zrealizowanie
zadania.
2. Prawa autorskie
Wykonawca po otrzymaniu zapłaty przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo autorskie i prawa
pokrewne (t. jedli. Dz. U. z 2019r. poz. 1231).
Zapłata wynagrodzenia za dokumentację projektowo - kosztorysową, wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw
majątkowych oraz przeniesienia własności wszystkich egzemplarzy dokumentacji.
3. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonaną i odebraną
przez Zamawiającego dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonawca projektu
zobowiązany jest do określenia szacowanego czasu realizacji przedmiotowego zadania.

Dokument nr: BI.701 1.1.2.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy
w Wodzisławiu, Ul. Krakowskiej 6.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 02.02.2021r. godz. 9:00
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym wg
treści:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Nazwa Zamawiającego: Gmina Wodzisław
,,Oferta na opracowanie dokumentacji dla inwestycji Budowa boisk spoinowych przy
Szkołach Podstawowych.
Nie otwierać przed 02.02.2021r. godz. 9:15
Oferty, które zostaną złożone po terminie, jale również oferty przesłane faksem i za
pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa - do dnia 15.03.2021r. wraz z uzyskaniem
prawomocnej stosownej decyzji administracyjnej dla każdego zadania.

Wymagania:
5. Warunki jakie muszą spełnia Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy, spełniają warunki dotyczące:
5.1.1 Zdolności technicznej i zawodowej.
Osoby biorące udział w toku przygotowywania projektów oraz uzyskania prawomocnej
decyzji administracyjnej powimiy posiadać uprawnienia budowlane do projektowania
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jedli. Dz. U. z 2020 r. póz.
1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5.1.2 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o informacje zawarte w złożonej
ofercie.
6. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca podaje w formularzu ofertowym wstępne wynagrodzenie netto, brutto
i stawkę VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, dla każdego zadania osobno.
2) Wynagrodzenie brutto w ofercie należy podać w zapisie liczbowym i słownie
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
3) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej
stawki podatku VAT.
4) Podana cena jest ceną ryczałtową. Wykonawca w wynagrodzeniu brutto zobowiązany
jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu
zamówienia.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
Formularz oferty powinien być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru.
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
9. Kryterium i ocena ofert
9.1 .Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę za
opracowanie projektu dla każdego zadania osobno.
9.2. Zamawiający wezwie do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub pełnomocnictw,
w razie wystąpienia wątpliwości.
9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
9.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostaną złożone oferty o tej samej cenie (tej samej ilości punktów), Zamawiający
wezwie Wykonawców którzy złożyli te ofert, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą
mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.
9.5. W imieniu Zamawiającego oceny oferty dokona Komisja.
10. Umowa
10.1. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje
projekt umowy załącznik nr 2 stanowiący integralną część zapytania.
10.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi uprawnienia oraz aktualne
zaświadczenie o przynależności do PUB podanych w wykazie osób projektantów.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.