Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych

Przedmiot:

Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych

Data zamieszczenia: 2021-01-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiązownica
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
powiat: jarosławski
+ 48 (16) 622 36 31, fax. + 48 (16) 622 36 32, tel. 16 622 36 31
sekretariat@wiazownica.com
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wiązownica
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: + 48 (16) 622 36 31,
Termin składania ofert: 2021-02-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Przetarg nieograniczony w trybie art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego
pn: ,,Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych Gminy Wiązownica"
Usługi będące przedmiotem zamówienia są usługami z zakresu leśnictwa, w związku z czym podlegają wyłączeniu z obowiązku stosowania ustawy Pzp, na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
Rozdział II
Opis i zakres przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace związane z gospodarką leśną , zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 6) tj. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, sadzenia drzew, zabiegów pielęgnacyjnych i melioracyjnych na terenie lasów komunalnych Gminy Wiązownica w 2021 r.
2.2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nowych nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych wynikające z załącznika do ogłoszenia o przetargu.
2.3 Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku do siwz - Przedmiot i zakres zamówienia.
2.4 Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, puste opakowania, zużyte elementy maszyn itp.)
2.5 Odbiór jakościowo - ilościowy wykonanych prac dokonany zostanie protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury (rachunku).
2.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. zmniejszenia zakresu prac lub zmiany lokalizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby w trakcie realizacji zamówienia okazało się, że wykonanie pełnego zakresu zamówienia jest niekorzystne dla Zamawiającego, lub z innych względów nie leży w interesie publicznym ( np. zmiany środowiska, rozród szkodników, brak nabywców itp.)
2.7 Podstawowe obowiązki i warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.

wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
wykonawca zobowiązany jest wyposażyć personel w kamizelki odblaskowe celem zapewnienia właściwej widoczności pracownika podczas wykonywania prac w lesie.
wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad BHP podczas wykonywania prac w lesie.
wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania terenu prowadzenia prac, tablicą ,,zakaz" wstępu" zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i rozdrabnianie pozostałości pozrębowych oraz innych prac.

2.10 W ramach zamówienia planuje się wykonanie następujących prac z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasu:

rozdrabnianie pozostałości pozrębowych
melioracje agrotechniczne,
orka powierzchni (LPZ na pasy)
sadzenie na glebie nieprzygotowanej wielolatek (siekiero motyka)
sadzenie na glebie przygotowanej wielolatek,
pielęgnacja (wykaszanie, tasakowanie, przycięcie na bezpieńkę),
czyszczenia wczesne,
czyszczenia późne,
pozyskanie drewna - drewno wielkowymiarowe,
pozyskanie - drewno stosowe,
pozyskanie - drewno kopalniak,
pozyskanie - drewno żerdzie,
zrywka drewna,
pasy p.poż. (mineralizacja)
porządkowanie pasów p.poż.
likwidacja nielegalnych wjazdów (praca koparki),
wycinanie zakrzaczeń na rowach,
konserwacja rowów melioracyjnych (odmulenie 30 cm.),
wykonanie przepustów na rowie melioracyjnym ( wraz z materiałami, kręgami fi 600)
remonty szlaków zrywkowych (nawiezienie piasku),
remonty szlaków zrywkowych (wyrównanie),
utworzenie szlaków zrywkowych ( praca koparki, wyrównanie),
demontaż siatki z gniazd,
czyszczenie budek lęgowych,
ścinka drzew trudnych (zadrzewienia) praca pilarza,
ścinka drzew trudnych (zadrzewienia) ciągnik zrywkowy,
palikowanie modrzewia (350 szt. x 3 paliki),
chemiczne zabezpieczenie upraw (wraz ze środkiem),
sadzonki Md 2/1 kl. I
sadzonki Brz 1,5/0 kl. I,
sadzonki So 2/0 kl. I,
sadzonki Bk 2/1 kl. I,
sadzonki Św 2/1 kl. I,

Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze usług- zał. do ogłoszenia.

Dokument nr: IZ.271.3.2021

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Urząd Gminy Wiązownica, Ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica w dniu 03.02.2021 r. o godz. 09.30, w pokoju nr 25 I p. Sala Narad.

Składanie ofert:
Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku Urząd Gminy Wiązownica, Ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pokój nr 22 I p., do dnia 03.02.2021 do godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział III
Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w całości w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2021 r. z zastrzeżeniem, że wcześniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, stanowiących maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy powoduje rozwiązanie umowy.

Wymagania:
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

Gmina Wiązownica, reprezentowana przez Wójta Gminy, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony i użytkowania lasów komunalnych Gminy Wiązownica w 2021 r. o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w Obwieszczeniu Prezesa UZP na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w związku z wyłączeniem na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp., z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w języku polskim.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.bip.wiazownica.com, www.wiazownica.com oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego.
Rozdział IV
Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu z przetargu, ze względu na:

brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
brak zaległości z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

spełniają warunki udziału w przetargu dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000 zł.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

Zdolności technicznej lub zawodowej

1) Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że usługi zostały wykonane należycie), tj. należycie wykonali i ukończyli co najmniej 1 usługę z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasu o wartości co najmniej 350 000 zł brutto.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie usługi w ramach jednej umowy.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić
wcześniej niż w w/w okresie,
2) Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności, jeżeli dysponują co najmniej 3 osobami - operatorami pilarek spalinowych posiadającymi uprawienia do obsługi tych urządzeń.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

3) Warunek w zakresie posiadanego do dyspozycji potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje niżej potencjałem technicznym:

pług leśny LPZ - 1 szt.
pilarka - minimum 3 szt.
kosa leśna - minimum 3 szt.
ciągnik zrywkowy LKT - szt. 1

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego powinno wynikać między innymi:

- jaki podmiot (nazwa i adres) oddaje swoje zasoby wykonawcy składającemu ofertę,
- nazwa zamówienie, do realizacji którego będą udostępniane zasoby podmiotu trzeciego,
- zakres udostępnianych zasobów ( zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów),
- sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np., podwykonawstwo, doradztwo itp.).
- stosunku prawnego, na podstawie którego podmiot trzeci udostępnia wykonawcy zasoby (umowa cywilno - prawna, umowa o współpracy itp.),
- na jaki okres zostały udostępnione zasoby podmiotu trzeciego.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku wykonawców, warunki udziału formalne, tj. warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast określone powyżej przez zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.
Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest posiadanie wszystkich dokumentów wymienionych w ogłoszeniu, potwierdzających spełnienie warunków formalnych oraz merytorycznych (podmiotowych), oraz przesłanek wykluczenia z postępowania.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenia dotyczące tych podmiotów i zawierające dane każdego z tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przy ocenie warunków o których mowa w niniejszym rozdziale, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny Wykonawców oraz ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz zdolność ekonomiczną i finansową (jeżeli dotyczy poszczególnych warunków).
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale V zapytania.
Aby wziąć udział w przetargu konieczne jest posiadanie wszystkich dokumentów wymienionych w ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzających spełnienie warunków formalnych oraz merytorycznych (podmiotowych) i złożenie ich wraz z ofertą.

Rozdział V
Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w przetargu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia z przetargu Wykonawcy składają się następujące dokumenty i załączniki:

wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ,
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
dokumenty (polisa) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji i uprawnień.
wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

oraz pozostałe niezbędne dokumenty:

formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do ogłoszenia,
kosztorys ofertowy,
dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy),
oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia -zgodnie ze wzorem podanym w zał. do ogłoszenia,
pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),

5.2 Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):

podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt. 1) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie papierowej na dokumencie.
dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział VI
Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się nadanym numerem sprawy IZ.271.3.2021
Adres do korespondencji: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji ( za wyjątkiem oferty) za pomocą poczty elektronicznej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
Formą składania wniosków o udzielenie odpowiedzi i formą udzielania odpowiedzi jest faks lub e-mail, bez potwierdzania w formie pisemnej. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi faksu lub e-maila, Zamawiający uzna przekazanie wyjaśnień jako skuteczne.
W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia o przetargu z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski Wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i nie jest wymagana akceptacja zmian przez Wykonawców. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, oraz zamieszcza taką informację na swojej stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.
Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty w formie faksu lub e-mailem. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi faksu lub e-maila, Zamawiający uzna przekazanie zawiadomienia jako skuteczne.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
Rozdział VIII
Wadium

8.1 Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium przetargowego.
Rozdział IX
Termin związania z ofertą

9.1 Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

Rozdział X
Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej
(pod rygorem nieważności), w języku polskim, sporządzoną pismem czytelnym.
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania ofert. Upoważnienie do podpisywania ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo, o którym mowa należy dołączyć do oferty w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego ogłoszenia o przetargu.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji oferty oraz ponumerowane.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach.
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres i powinna być oznakowana następująco:

Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica

Oferta przetargowa na realizację zadania:
,,Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Wiązownica "
Znak postępowania: IZ.271.3.2021

nie otwierać przed 03.02.2021 r. godz. 09:30

Ponadto kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy - aby złożoną po terminie upływu składania ofert można ją było odesłać.
Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złożone po terminie.

Rozdział XII
Opis sposobu obliczania ceny

Zamawiającym informuje, że formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.
Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone zostanie w oparciu o zestawienie ilościowo - jakościowe prac wynikających z UPUL zatwierdzone przez Zamawiającego - oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle według pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót, objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych.
Przedmiary robót określają szczegółowy opis robót i wskazują czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych wynikające z obliczeń.
Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji przetargowej oraz w przedmiarach robót, Wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Brak ceny i wartości tych pozycji, które nie zostały wypełnione przez Wykonawcę skutkować będzie uznaniem, że zostały one uwzględnione w cenach i wartościach innych pozycji. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót nie wycenionych w kosztorysie ofertowym.
Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki - w tym

podatek VAT.
12.9 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny i wyboru oferty

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena
(Kc) 60% = 60 pkt Matematyczny

Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem
Najniższa cena ofertowa
----------------------------------- x 100x60
cena oferty badanej

Doświadczenie Wykonawcy
(Kd) 20% = 20 pkt Zgodny z oświadczeniem wykonawcy i wykazem wykonanych usług. Realizacja usługi w wymiarze:

zrealizowana usługa - 5 pkt.

2 zrealizowane usługi - 10 pkt.
3 i więcej usług - 20 pkt.
Termin płatności
(Kt) 20% = 20 pkt Zgodny z oświadczeniem wykonawcy. Zamawiający przyzna punktację w zależności od zaoferowanego okresu płatności faktur. w wymiarze nie mniejszym niż:
14 dni = 5 punktów,
21 dni = 10 punktów,

ni = 20 punktów.

Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Ocena ofert będzie dokonana w 2 etapach. W pierwszym etapie, który będzie jawny, Zamawiający dokona otwarcia złożonych ofert oraz sprawdzi czy oferty spełniają wymagania formalne wynikające z treści ogłoszenia o przetargu.
Zamawiający odrzuci oferty, które:

nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów określonych w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem pkt. 13.5
będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
będzie zawierała rażąco niską cenę, niższą o co najmniej 30% od kwoty którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia,

Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, lub złożone dokumenty zawierają błędy , do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich uzupełnienia oferta dalej podlegać będzie odrzuceniu, albo konieczne będzie unieważnienie przetargu.
W drugim etapie o charakterze niejawnym, Zamawiający dokona oceny oferty pod kątem ustalonych kryteriów oceny ofert.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty przetarg zostanie unieważniony.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy, wyznaczając termin nie dłuższy niż termin związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności, pod warunkiem że nie upłynął termin związania ofertą.

Rozdział XIV
Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie uczestników przetargu, którzy złożyli oferty o wyborze oferty, podając dane wybranego Wykonawcy, cenę oferty, dane pozostałych uczestników przetargu oraz punktację.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty lub o unieważnieniu przetargu.

14.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu dokument ( umowę ) określający podstawy i zasady wspólnej realizacji zamówienia.
14.5 Wszelkie informacje Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wiazownica.com
Rozdział XV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI
Klauzula informacyjna - art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania wraz z ofertą złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według załącznika do ogłoszenia.
Rozdział XVII
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu o przetargu zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Wiązownica
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania,
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO;

Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Rozdział VII
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Maria Brodowicz tel. 16 622 36 31, e-mail: srodowisko@wiazownica.com - w zakresie spraw formalnych.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.