Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów

Przedmiot:

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów

Data zamieszczenia: 2021-01-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel.: (54) 230 46 00, faks: (54) 230 46 71
zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (54) 230 46 00
Termin składania ofert: 2021-02-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia pn.: ,,Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie powiatu włocławskiego" jest wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu zwanych dalej ,,UPUL" dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie powiatu włocławskiego dla łącznej powierzchni ok. 518 ha na terenie gmin:
Kowal obręb Przydatki Gołaszewskie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasu, zgodnie z przepisami określonymi w Dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), jeżeli będzie wymagana. Podana powierzchnia może ulec zmianie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Zakres i wymagania - Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia /WZ/ i Wykaz działek - Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia /WZ/.

Dokument nr: ZP.272.2.2.2021

Składanie ofert:
Oferty pisemne należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe we Włocławku, Ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35 (sekretariat) w terminie do dnia 3 lutego 2021 r. do godz. 10:00 (decyduje data złożenia oferty w siedzibie Starostwa). Na kopercie należy dopisać:
Oferta na zadanie: ,,Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie powiatu włocławskiego - Nr postępowania: ZP.272.2.2.2021"

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
30 września 2021 r.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyn
(art. 701§3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz. 1740 ze zm.)).
Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1) i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści:
,,Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):
Wykonawca powinien spełniać warunki:
a) posiadać uprawnienia o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020 poz. 1463 ze zm.) - uproszczone plany urządzenia lasów sporządzają specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego,
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż 3 lata - w tym okresie, wykonał usługi, polegające na sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasów i/lub inwentaryzacji stanu lasów o wartości odpowiadającej co najmniej usłudze objętej przedmiotem zamówienia, z załączeniem dokumentów potwierdzających prawidłowe jej wykonanie (referencji).
Wymagane minimum: jedna usługa o wartości min. 20.000,00 zł brutto.
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
f) nie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym,
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b - cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 - wskaźnik stały,
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

VI. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000,00 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w ,,Formularzu oferty", stanowiącym Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia /WZ/.
VIII. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony i podpisany ,,Formularz oferty" sporządzony na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia /WZ/ wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i spełnianiu warunków wynikających z wymogów określonych Zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.3.2020, z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (treść oświadczenia zawiera druk ,,Formularz oferty").

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykaz wykonanych usług, polegających na sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasów i/lub inwentaryzacji stanu lasów o wartości odpowiadającej, co najmniej usłudze objętej przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż 3 lata - w tym okresie. W wykazie należy podać: wartość danej usługi, przedmiot zamówienia, termin wykonania i nazwę zamawiającego, z załączeniem dokumentów potwierdzających prawidłowe jej wykonanie - sporządzony na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia /WZ/.
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia /WZ/.
XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kontakt:
2. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
- w sprawach przedmiotu zamówienia - Marietta Bachurska - Główny Specjalista ds. ochrony środowiska w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe we Włocławku, pok. nr 17, tel. (54) 230 46 21,
- w sprawach proceduralnych - Agnieszka Dopierała - Główny Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych, Starostwo Powiatowe we Włocławku, pok. 49, tel. (54) 230 46 45.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.