Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego

Przedmiot:

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego

Data zamieszczenia: 2021-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o
ul. Waryńskiego 32-36
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
gz@gpp.grudziadz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-03-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem (...)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa budowa Inkubatora Przedsiębiorczości- budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym, wykonaniem stałej zabudowy meblowej oraz zielenią i elementami zagospodarowaniem terenu. Serwis i konserwacja: urządzeń, systemów, instalacji w okresie gwarancji. UWAGA do przedmiotu umowy nie wchodzi wyposażenie meblowe ruchome opisane w punkcie ST 01.16. Wyposażenie punkt 2.4. STWIOR część szczegółowa. 1.2. Budowa, o której mowa w punkcie 6.1 SWZ zlokalizowana jest przy Al. 23 Stycznia / Ul. Toruńskiej w Grudziądzu na działkach:1.2.1. Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr: 63/1, 63/2, 64, 65 obręb 050 M. Grudziądz,1.2.2. Zjazd, dojścia, usunięcie kolizji teletechnicznych i przyłącza wodno-kanalizacyjne i kanalizacji deszczowej dz. nr: 92, 93/4 obręb 050 M. Grudziądz.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1.3.1. Rozbiórkę istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu.1.3.2. Usunięcie kolizji z wyłączeniem instalacji elektroenergetycznej eDNc oraz rozbiórkę istniejących instalacji. 1.3.3. Kompleksową budowę budynku Inkubatora Przedsiębiorczości (budynku biurowo-usługowego) wraz z instalacjami i wyposażeniem stałym (stała zabudowa meblowa).1.3.4. Kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z instalacjami, przyłączami, ogrodzeniem, bramami, zjazdem, dojściami, zielenią i małą architekturą.1.3.5. Usługi geotechniczne i geodezyjne konieczne do prawidłowego wykonania robót wraz opracowaniem wielobranżowej dokumentacji powykonawczej.1.3.6. Kompleksowy serwis i konserwację: urządzeń, systemów, instalacji w okresie gwarancji zgodnie z warunkami, instrukcji, wytycznych producentów lub DTR urządzeń wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych.1.3.7. Dostawę:1.3.7.1. Systemu SMS- opisanego między innymi w ST.05.01 pkt 2.2.10, opis elektryczny pkt 3.7.11,1.3.7.2. Systemu BMS wraz z serwerem, oprogramowaniem, komputerem- opisanego między innymi w ST.05.01 pkt 2.2.11, opis elektryczny pkt 3.7.12,1.3.7.3. Systemu telewizji przemysłowej CCTV, kamery - opisanego między innymi w ST.05.01 pkt 2.2.6, opis elektryczny pkt 3.7.6,1.3.7.4. Systemu oddymiania klatek schodowych- opisanego między innymi w ST.05.01 pkt 2.2.2, opis elektryczny pkt 3.7.2,1.3.7.5. Rzutnika i ekranów multimedialnych- elementy składowe Systemu audiowizualnego, opisane między innymi w ST.05.01 pkt 2.2.7, opis elektryczny pkt 3.7.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 1a-1p do SWZ.

CPV: 45000000-7, 30211000-1, 30237240-3, 32322000-6, 38431000-5, 38653400-1, 39100000-3, 42961000-0, 45100000-8, 45110000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00004724, PN/01/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-09 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w Postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2. Zamawiający informuje, iż będzie komunikował się z wykonawcami za pomocą Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz .3. Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania Platformy zakupowej należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl.4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). 5. Zamawiający określa wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej:6. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,7. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,8. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,9. włączona obsługa JavaScript,10. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf11. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,12. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 15. Wykonawca, przystępując do niniejszego Postępowania:16. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,17. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przy Ul. Waryńskiego 32-36, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przechowywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz przez cały okres realizacji umowy w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.3. Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty oraz zawarcie umowy, w pozostałych przypadkach dobrowolne.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.7. Osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.8. W odniesieniu do danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.9. Dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.10. Źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca.11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawianego;3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-09 12:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na następujący numer rachunku bankowego: 84 1160 2202 0000 0002 8211 96216. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PN/01/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa budowa Inkubatora Przedsiębiorczości- budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym, wykonaniem stałej zabudowy meblowej oraz zielenią i elementami zagospodarowaniem terenu. Serwis i konserwacja: urządzeń, systemów, instalacji w okresie gwarancji. UWAGA do przedmiotu umowy nie wchodzi wyposażenie meblowe ruchome opisane w punkcie ST 01.16. Wyposażenie punkt 2.4. STWIOR część szczegółowa. 1.2. Budowa, o której mowa w punkcie 6.1 SWZ zlokalizowana jest przy Al. 23 Stycznia / ul. Toruńskiej w Grudziądzu na działkach:1.2.1. Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr: 63/1, 63/2, 64, 65 obręb 050 M. Grudziądz,1.2.2. Zjazd, dojścia, usunięcie kolizji teletechnicznych i przyłącza wodno-kanalizacyjne i kanalizacji deszczowej dz. nr: 92, 93/4 obręb 050 M. Grudziądz.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1.3.1. Rozbiórkę istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu.1.3.2. Usunięcie kolizji z wyłączeniem instalacji elektroenergetycznej eDNc oraz rozbiórkę istniejących instalacji. 1.3.3. Kompleksową budowę budynku Inkubatora Przedsiębiorczości (budynku biurowo-usługowego) wraz z instalacjami i wyposażeniem stałym (stała zabudowa meblowa).1.3.4. Kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z instalacjami, przyłączami, ogrodzeniem, bramami, zjazdem, dojściami, zielenią i małą architekturą.1.3.5. Usługi geotechniczne i geodezyjne konieczne do prawidłowego wykonania robót wraz opracowaniem wielobranżowej dokumentacji powykonawczej.1.3.6. Kompleksowy serwis i konserwację: urządzeń, systemów, instalacji w okresie gwarancji zgodnie z warunkami, instrukcji, wytycznych producentów lub DTR urządzeń wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych.1.3.7. Dostawę:1.3.7.1. Systemu SMS- opisanego między innymi w ST.05.01 pkt 2.2.10, opis elektryczny pkt 3.7.11,1.3.7.2. Systemu BMS wraz z serwerem, oprogramowaniem, komputerem- opisanego między innymi w ST.05.01 pkt 2.2.11, opis elektryczny pkt 3.7.12,1.3.7.3. Systemu telewizji przemysłowej CCTV, kamery - opisanego między innymi w ST.05.01 pkt 2.2.6, opis elektryczny pkt 3.7.6,1.3.7.4. Systemu oddymiania klatek schodowych- opisanego między innymi w ST.05.01 pkt 2.2.2, opis elektryczny pkt 3.7.2,1.3.7.5. Rzutnika i ekranów multimedialnych- elementy składowe Systemu audiowizualnego, opisane między innymi w ST.05.01 pkt 2.2.7, opis elektryczny pkt 3.7.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 1a-1p do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30211000-1 - Komputery wysokowydajne

30237240-3 - Kamera internetowa

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38431000-5 - Aparatura do wykrywania

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

39100000-3 - Meble

42961000-0 - System sterowania i kontroli

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48820000-2 - Serwery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem 16 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1. nie podlegają wykluczeniu,2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. Zamawiający nie określa tego warunku. 2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku. 3) znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);4) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.a) Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego, usługowo - biurowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 2.000 m2 ,b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy będą brali udział w realizacji zamówień, to jest osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do:- kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej Wymogiem Zamawiającego jest dysponowanie przez wykonawcę co najmniej jedną osobą o ww. uprawnieniach, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Kierownik budowy musi wykazać się realizacją minimum dwóch robót budowlanych na stanowisku kierownika budowy, w tym minimum jednej roboty, której przedmiotem była budowa obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 2.000 m2- kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Wymogiem Zamawiającego jest dysponowanie przez wykonawcę co najmniej jedną osobą o ww. uprawnieniach, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych - kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.Wymogiem Zamawiającego jest dysponowanie przez wykonawcę co najmniej jedną osobą o ww. uprawnieniach, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych. Przez pojęcie ,,uprawnienia budowlane" rozumie się uprawnienia (w tym wpis na listę członków właściwego samorządu zawodowego) wydane na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy,d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,e) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; oświadczenie może być przygotowane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ,3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na następujący numer rachunku bankowego: 84 1160 2202 0000 0002 8211 96216. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym wypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. W przypadku, o którym mowa w 24.1.2 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony szczegółowo został w Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy, § 20, § 21.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem 16 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-04-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.