Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BIEŻĄCA KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

BIEŻĄCA KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG

Data zamieszczenia: 2021-02-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT BYDGOSK
KONARSKIEGO 1-3
85-066 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
52 58 35 456
przetargi.zdp@powiat.bydgoski.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz/proceedings
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 52 58 35 456
Termin składania ofert: 2021-03-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BIEŻĄCA KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Bydgoskiego na terenie gmin: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski poprzez wykonanie:a) napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową zgodnie z technologią podaną w SST D-05.03.17:- wyboje o głębokości powyżej 3 cm oraz ubytki krawędziowe nawierzchni (mechaniczne obcięcie krawędzi, oczyszczenie i spryskiwanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, spoinowanie krawędzi asfaltem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) - szacunkowa wielkość robót - 250 Mg,- wyboje o głębokości 4 cm i powierzchni powyżej 5,0 m2 - przy szerokości łaty powyżej 1,0 m i długości ławy powyżej 5,0 m miejsce wyboju należy sfrezować na wskazaną w zleceniu głębokość, a mieszankę wbudować przy użyciu małego rozściełacza i zagęszczać przy zastosowaniu walca samojezdnego - szacunkowa wielkość robót - 3415 m2,- wyboje o głębokości powyżej 3 cm oraz ubytki krawędziowe nawierzchni (oczyszczenie i spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) - bez obcinania krawędzi - szacunkowa wielkość robót - 50 Mg,- wyboje z naruszeniem podbudowy - przełomy (mechaniczne obcięcie krawędzi, oczyszczenie i spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy kruszywem kamiennym 0/31,5mm, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, spoinowanie krawędzi asfaltem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) przy zachowaniu warunku, że grubość wykonanej warstwy z mieszanki min.-bitumicznej nie może być mniejsza niż istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscu wbudowania - szacunkowa wielkość robót - 250 m2,b) napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem twardym zgodnie z technologią podaną w SST D-05.03.17:- wyboje o głębokości średnio 2 cm (oczyszczenie, wypełnienie ubytku grysami twardymi i emulsją asfaltową, uprzątnięcie terenu prowadzonych prac) - szacunkowa wielkość robót - 1000 m2.2) Zakres robót określony w pkt 1) lit. a i b jest szacunkowy1) Przedmiot zamówienia ma być realizowany w sposób zgodny oczekiwaniami Zamawiającego, wiedzą techniczną i technologią podaną w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej załączonej do SWZ.3) Zakres robót określony w zleceniu, musi zostać zrealizowany w maksymalnym terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia lub w terminie określonym w zleceniu, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze, gdy będzie to wynikało z naglących potrzeb Zamawiającego (np. zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi). 4) Wykonawca każdorazowo wraz z fakturą dostarczy obmiar robót z wyszczególnieniem gmin i dróg, na których prowadzone były roboty oraz zestawieniem zlikwidowanych wyboi w szczególności powierzchni i głębokości wraz z określeniem technologii wykonania napraw.5) Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek, nienadający się do ponownego wbudowania, jest własnością Wykonawcy. Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek ww. materiałów, musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego. 6) Wykonawca w ramach wykonania robót zobowiązany jest do:a) sporządzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych zatwierdzeń;b) zabezpieczenia miejsca robót poprzez wprowadzenie oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

CPV: 45233141-9

Dokument nr: 2021/BZP 00008192, JO-III.271.1.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa RM w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,2. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku". Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", 6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf, W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip , .7Z7. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.9. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.10. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 2) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Bydgoszczy, Ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, tel. 52 58 35 434, e-mail: zdp@powiat.bydgoski.pl 3) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bydgoszczy jest Pani Barbara Kalińska, tel. 52 58 35 451, e-mail: iodo@powiat.bydgoski.pl4) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,BIEŻĄCA KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM". o sygnaturze JO-III.271.1.2.2021, prowadzonym w trybie podstawowym wariant bez negocjacji;5) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 78 ust. 1 oraz art. 18 ustawy Pzp. 6) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;7) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;9) posiada/ją Pani/Pan/Państwo:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-27

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: JO-III.271.1.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Bydgoskiego na terenie gmin: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski poprzez wykonanie:a) napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową zgodnie z technologią podaną w SST D-05.03.17:- wyboje o głębokości powyżej 3 cm oraz ubytki krawędziowe nawierzchni (mechaniczne obcięcie krawędzi, oczyszczenie i spryskiwanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, spoinowanie krawędzi asfaltem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) - szacunkowa wielkość robót - 250 Mg,- wyboje o głębokości 4 cm i powierzchni powyżej 5,0 m2 - przy szerokości łaty powyżej 1,0 m i długości ławy powyżej 5,0 m miejsce wyboju należy sfrezować na wskazaną w zleceniu głębokość, a mieszankę wbudować przy użyciu małego rozściełacza i zagęszczać przy zastosowaniu walca samojezdnego - szacunkowa wielkość robót - 3415 m2,- wyboje o głębokości powyżej 3 cm oraz ubytki krawędziowe nawierzchni (oczyszczenie i spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) - bez obcinania krawędzi - szacunkowa wielkość robót - 50 Mg,- wyboje z naruszeniem podbudowy - przełomy (mechaniczne obcięcie krawędzi, oczyszczenie i spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy kruszywem kamiennym 0/31,5mm, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, spoinowanie krawędzi asfaltem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) przy zachowaniu warunku, że grubość wykonanej warstwy z mieszanki min.-bitumicznej nie może być mniejsza niż istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscu wbudowania - szacunkowa wielkość robót - 250 m2,b) napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem twardym zgodnie z technologią podaną w SST D-05.03.17:- wyboje o głębokości średnio 2 cm (oczyszczenie, wypełnienie ubytku grysami twardymi i emulsją asfaltową, uprzątnięcie terenu prowadzonych prac) - szacunkowa wielkość robót - 1000 m2.2) Zakres robót określony w pkt 1) lit. a i b jest szacunkowy1) Przedmiot zamówienia ma być realizowany w sposób zgodny oczekiwaniami Zamawiającego, wiedzą techniczną i technologią podaną w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej załączonej do SWZ.3) Zakres robót określony w zleceniu, musi zostać zrealizowany w maksymalnym terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia lub w terminie określonym w zleceniu, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze, gdy będzie to wynikało z naglących potrzeb Zamawiającego (np. zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi). 4) Wykonawca każdorazowo wraz z fakturą dostarczy obmiar robót z wyszczególnieniem gmin i dróg, na których prowadzone były roboty oraz zestawieniem zlikwidowanych wyboi w szczególności powierzchni i głębokości wraz z określeniem technologii wykonania napraw.5) Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek, nienadający się do ponownego wbudowania, jest własnością Wykonawcy. Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek ww. materiałów, musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego. 6) Wykonawca w ramach wykonania robót zobowiązany jest do:a) sporządzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych zatwierdzeń;b) zabezpieczenia miejsca robót poprzez wprowadzenie oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w oparciu o pisemne zlecenia przekazywane Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia/zwiększenia robót w poszczególnych pozycjach asortymentu w miarę jego potrzeb w granicach wartości zamówienia. 3) Cena jednostkowa dla poszczególnych robót realizowanych w ramach prawa opcji będzie taka sama jak określona przez Wykonawcę w ofercie dla zamówienia podstawowego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wartość zamówienia podstawowego dla danej pozycji zostanie wyczerpana, a nie upłynie czas na jaki została zawarta umowa. 4) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za wykonany zakres przedmiotu zamówienia. 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w pełnym lub częściowym zakresie. Warunkiem uruchomienia prawa opcji będą faktyczne potrzeby Zamawiającego, dysponowanie środkami finansowymi oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w określonym zakresie. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego. Uruchomienie prawa opcji może nastąpić najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 r., poprzez złożenie oświadczenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robót objętego opcją. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do całego zakresu przedmiotu zamówienia w szacunkowej wielkości robót do 50% każdej pozycji z zakresu robót (pozycje od 1 do 5 formularza cenowego).
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-27
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Cena, waga kryterium 60 %, Gwarancja jakości na roboty budowlane, waga kryterium 40%2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. Oferty ocenione zostaną wg wzoru:P = C + GPrzy czym 1% = 1 pktP - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie C - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,cena oferty brutto"G - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,okres gwarancji jakości na roboty budowlane"a) Sposób obliczania C:Oferty w kryterium cena ocenione zostaną w następujący sposób:C= C min/C of. ocen x 60%gdzie: Cmin - najniższa wartość w kryterium cena spośród złożonych ofertCof. ocen. - wartość obliczanej oferty w kryterium cena C - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).b) Sposób obliczania G:Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeliOkres udzielonej gwarancji jakości w miesiącach-Liczba przyznanych punktów (G)12 miesięcy - okres minimalny - 0 pkt.18 miesięcy - 10 pkt.24 miesiące - 20 pkt.36 miesięcy - 40 pkt.Wykonawca winien zaproponować długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach, tj. 12 lub 18 lub 24 lub 36 miesięcy. W przypadku podania innego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę okresowi gwarancji, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesiące, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 36 miesięcy.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 zł;b) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty drogowe, polegające na konserwacji nawierzchni bitumicznych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł, - dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymaganymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;- dysponuje potencjałem technicznym gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. do SWZ pn. SST). W szczególności Zamawiający wymaga od Wykonawców wykazania się dysponowaniem: rozściełaczem, recyklerem, termosem do transportu mieszanki z wytwórni mas bitumicznych, skrapiarką, walcem samojezdnym, zagęszczarką płytową, młotem pneumatycznym, piłą do cięcia asfaltu, szczotką mechaniczną, frezarką oraz środkiem transportowym.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 6 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem wymaganej w SWZ sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 zł;2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach drogowej, legitymujących się żądanym doświadczeniem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4 do SWZ;;4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w szczególności wykazania się dysponowaniem: rozściełaczem, recyklerem, termosem do transportu mieszanki z wytwórni mas bitumicznych, skrapiarką, walcem samojezdnym, zagęszczarką płytową, młotem pneumatycznym, piłą do cięcia asfaltu, szczotką mechaniczną, frezarką oraz środkiem transportowym- załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Pełnomocnictwo - jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, w szczególności gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ust. Pzp.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, tak w zakresie terminu realizacji jak również wynagrodzenia, w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia poniżej określonych okoliczności:1) poprzez zmiany w zakresie stosowanych materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane przez Zamawiającego w SIWZ i SST, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,2) poprzez przedłużenie terminu wykonania poszczególnych robót w przypadku:a) niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, wprowadzone obostrzenia lub inne okoliczności utrudniające realizację zamówienia a związane z panującą pandemią) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,b) zaistnienia okoliczności określonych powyżej (w ust. 3 pkt 1), pod warunkiem że będzie to niezbędne do prawidłowego zakończenia realizacji umowy,c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi żadna ze Stron umowy lub leży ona po stronie Zamawiającego, jeżeli uniemożliwia to całkowicie lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,d) gdy wystąpią niekorzystne, długotrwałe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe, zgodne z SST wykonanie robót, np. obfite deszcze, wysokie temperatury i inne, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,f) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 KC, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy,3) poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:a) zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ust. Pzp i o ile będą one miały wpływ na wysokość wynagrodzenia;b) zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 457 ust. 2 ust. Pzp;c) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa;4) poprzez zmianę osób kluczowych. Zmiana kierownika budowy możliwa, jest pod warunkiem wskazania Zamawiającemu osoby posiadającej wymagane w SWZ uprawnienia i mającej odpowiednie doświadczenie zawodowe.5) poprzez zmianę Podwykonawcy/Podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Do zmiany takiej może dojść na prośbę Wykonawcy wyłącznie w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem wskazania przez niego innego Podwykonawcy, spełniającego warunek udziału w postępowaniu, do spełnienia którego wskazany był w ofercie Podwykonawca. 6) poprzez wprowadzenie podwykonawcy/ców w zakresie nie wskazanym wcześniej w ofercie, o ile Wykonawca wykaże, że usprawni to realizację przedmiotu zamówienia.3. Strony są uprawnione do wnioskowania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu usprawnienia ich rozliczania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Cena, waga kryterium 60 %, Gwarancja jakości na roboty budowlane, waga kryterium 40%2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. Oferty ocenione zostaną wg wzoru:P = C + GPrzy czym 1% = 1 pktP - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie C - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,cena oferty brutto"G - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,okres gwarancji jakości na roboty budowlane"a) Sposób obliczania C:Oferty w kryterium cena ocenione zostaną w następujący sposób:C= C min/C of. ocen x 60%gdzie: Cmin - najniższa wartość w kryterium cena spośród złożonych ofertCof. ocen. - wartość obliczanej oferty w kryterium cena C - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).b) Sposób obliczania G:Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeliOkres udzielonej gwarancji jakości w miesiącach-Liczba przyznanych punktów (G)12 miesięcy - okres minimalny - 0 pkt.18 miesięcy - 10 pkt.24 miesiące - 20 pkt.36 miesięcy - 40 pkt.Wykonawca winien zaproponować długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach, tj. 12 lub 18 lub 24 lub 36 miesięcy. W przypadku podania innego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę okresowi gwarancji, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesiące, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 36 miesięcy.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.