Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana oświetlenia osiedlowego

Przedmiot:

Wymiana oświetlenia osiedlowego

Data zamieszczenia: 2021-02-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ,,ODRA" w Oławie
ul. 1 Maja 22
55-200 Oława
powiat: oławski
tel.: 71 - 303 - 90 - 69.
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oława
Wadium: 10.000,00 zł.
Nr telefonu: tel.: 71 - 303 - 90
Termin składania ofert: 2021-03-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia zakres, robót:
I.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące przetargu na zadanie:
Wymiana oświetlenia osiedlowego przy Ul. Iwaszkiewicza 10-38, 40-58
II. Specyfikacja stanowi dokument przetargowy (zapytanie ofertowe) przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
III. Materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wszystkie materiały użyte do wykonania
zadania muszą, posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim
Normom. Należy stosować tylko i wyłącznie materiały oznakowane znakiem
budowlanym ,,B" lub znakiem ,,CE". Sprzęt oświetleniowy:
? słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, h- 4m, blacha - 3 mm
? oprawa parkowa dookólna z daszkiem z korpusem aluminiowym, szczelne IP66,
moc LED 36W np. Aura LED
IV. Sprzęt - wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, jak też
w wykonywaniu czynności pomocniczych.
V. Dokumentacja - Spółdzielnia nie posiada dokumentacji projektowej na wykonanie
ww. prac. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej celem zapoznania
się z zakresem i warunkami robót.
VI. Szczegółowy zakres robót:
Ilość lamp do wymiany - 14 szt. ( Iwa. 10-38 - 8 szt. , Iwa. 40-58 - 6 szt)
Ilość m.b. linii kabla do wymiany - 390 m.b.
? demontaż istniejących słupów oświetleniowych (słupy do zwrotu Inwestorowi)
? posadowienie nowych fundamentów prefabrykowanych tak aby były równo z docelową
wysokością kostki brukowej lub wystawały nad kostkę brukową 2-5cm,
? rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej/asfaltu, odkopanie istniejącej linii kablowej
? ułożenie nowej linii kablowej kabel YAKXS 4 x 35mm2 na głębokości 0,7m w terenie
zielonym i 1,0m pod drogami i miejscami parkingowymi. Ułożyć na dnie wykopu
bednarkę uziemiającą 30x4mm, zasypać piaskiem 10cm i układać kabel YAKXS
4 x 35mm2 w rurze ochronnej Arota ?75mm (pod miejscami parkingowymi). Ułożoną
bednarkę uziemiającą, typu FeZn 30x4mm połączyć ze wszystkimi słupami.
? zasypać kable piaskiem 10cm i ziemią rodzimą bez kamieni 15cm. Na tych warstwach
ułożyć wzdłuż trasy folię niebieską jako oznaczenie trasy. Następnie zasypać wykop
ziemią, dokonując warstwowego, mechanicznego zagęszczenia gruntu.
? odtworzenie nawierzchni miejsc parkingowych kostką betonową, oraz terenów zielonych
z humusowaniem i posianiem trawy
? zamontować słupy stalowe okrągłe ocynkowane wysokości 4,0m, np. Europoles
? na każdym słupie zamontować oprawy oświetleniowe z daszkiem o charakterystyce
dookólnej, z korpusem aluminiowym, dwukomorowe, szczelne IP66, np. AURA LED
36W.
? po zamontowaniu słupów dokładnie oczyścić podstawy słupów i pomalować słupy
dwukrotnie specjalną farbą antyurynową do wysokości 1,2m
Uwagi do zadania
? Słupy oświetleniowe i linię kablową prowadzić po starej trasie.
? W rejonie planowanych robót istnieje uzbrojenie podziemne w postaci kabla nN. w
miejscu kolizji należy odkopać i ułożyć w rurze ochronnej dwudzielnej koloru
niebieskiego ? 110mm. Rura powinna być ułożona na 10cm warstwie piasku i zasypana
10cm piaskiem. Termin realizacji tych robót należy uzgodnić z Rejonem Energetycznym
Strzelin - ustalić termin wyłączenia napięcia.
? Przy wykonywaniu wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego zachować
szczególną ostrożność: wykonywać przekopy kontrolne, wszystkie roboty wykonywać
ręcznie.
? Przy zasypywaniu wykopów dokonywać warstwowego mechanicznego zagęszczenia
gruntu.
? Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z - PN-IEC 60364-4-41:2000 Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo.
? Po wykonaniu instalacji, stan izolacji odcinków kabli, skuteczność ochrony przeciw
porażeniowej i warunków działania zabezpieczeń sprawdzić pomiarowo.

Otwarcie ofert: IX. Otwarcie ofert
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 9 marca 2021 r. o godz. 10 00
w klubie ,,PARNAS" przy Ul. 1 Maja 13 w Oławie i przystąpi do ich
rozpatrzenia
Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie
przeprowadzone publiczne otwarcie ofert. Na stronie internetowej będzie
zamieszczony protokół z otwarcia przetargu.

Składanie ofert:
VII. Wskazanie miejsca i termin składania ofert:
o
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ,,ODRA" w Oławie,
ul. 1 Maja 22, 55 - 200 Oława (sekretariat) w terminie do 8 marca 2021 r.
do godz. 143o. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania : II - III kw.2021 r.
o
Pożądane jest przedstawienie harmonogramu robót.

Wymagania:
Wynagrodzenie, sposób przygotowania oferty, przetarg
I. Wynagrodzenie:
1) Wynagrodzeniem za wykonanie zadania jest wynagrodzenie ryczałtowe, które musi
obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. koszty
robocizny, materiałów, zorganizowania placu budowy i zaplecza, ubezpieczenia
przedmiotu zamówienia oraz inne koszty wynikające ze specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i jej załączników.
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
SIWZ) cenę brutto, podatek VAT i cenę netto za wykonanie całego zadania.
2)
II. Informacja o dokumentach, jakie ma dostarczyć wykonawca (oferent) w celu
potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków. Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty - załącznik nr 1
do SIWZ.
Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 2 do SIWZ wraz referencjami
inwestorów, którym wykonawca wykonywał roboty podobne do zakresu objętego
niniejszym zamówieniem.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis
z Rejestru Przedsiębiorców.
Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie oraz podatków.
Dowód wpłaty wadium (ksero).
III. Opis sposobu przygotowania ofert:
1)
Oferta i załączone dokumenty powinny być złożone w zamkniętych kopertach. Koperta
powinna być oznakowana w następujący sposób:
,,Oferta przetargowa na wymianę oświetlenia osiedlowego przy ul. Iwaszkiewicza
10-38, 40-70"
2)
Ponadto należy na niej umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy (oferenta).
Dopuszczalna jest pieczęć firmowa.
Wszystkie strony oryginału oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu wykonawcy (oferenta).
IV. Wadium
8) Wadium określa się na kwotę: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).
Wadium należy wnieść przelewem na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O/Oława 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144
Wadium musi wpłynąć na wskazane konto najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert
tj. 8 marca 2021r.
Oferty bez wniesienia wadium nie będą rozpatrywane.
Wykonawcom (oferentom), którzy nie zostali wybrani, zamawiający zwraca wadium
w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - na rachunek wykonawcy (oferenta).
Wykonawca (oferent) traci wadium, jeżeli wycofa ofertę w okresie jej ważności lub
kiedy zawarcie umowy staje się niemożliwe z winy wykonawcy (oferenta), który
przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.
Wadium wykonawcy (oferenta), którego oferta została wybrana zostanie zwrócone po
podpisaniu umowy.
Wadium nie podlega oprocentowaniu.
V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.
- cena ofertowa
- warunki techniczne, referencje
- gwarancje
-
-
-
70 %
20 %
10 %
Wynik przetargu
O wyniku przetargu wykonawcy (oferenci) poinformowani zostaną w formie
pisemnej, w terminie 3-ch dni od daty jego rozstrzygnięcia.
O unieważnieniu przetargu wszyscy wykonawcy (oferenci) zostaną niezwłocznie
zawiadomieni.

Kontakt:
VIII. Udzielanie wyjaśnień
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia upoważniony jest Dział
Techniczno Eksploatacyjny Spółdzielni, ul. Rybacka nr 24 a, 55-200 Oława,
tel.: 71 - 303 - 90 - 69.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.