Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane i usługi

Przedmiot:

Roboty budowlane i usługi

Data zamieszczenia: 2021-02-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ,,ODRA" w Oławie
1 Maja 22
55-200 Oława
powiat: oławski
tel.: 71 - 303 - 90 - 69.
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oława
Wadium: 5.000,00 zł.
Nr telefonu: tel.: 71 - 303 - 90
Termin składania ofert: 2021-03-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych
w ,,Regulaminie SML-W ,,ODRA w sprawie przeprowadzenia przetargów na roboty
budowlane i usługi dla Spółdzielni", na wykonanie robót:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:
1. Przebudowa drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi przy Ul. B. Chrobrego 35
2. Przebudowa parkingu osiedlowego przy Ul. Chrobrego 71 - 77
3. Zmiana sposobu użytkowania boiska sportowego na parking osiedlowy wraz z
budową niezbędnej infrastruktury drogowej przy Ul. B. Chrobrego 32-40, 66-72
Wstępny zakres planowanych prac
- zadanie 1: obecnie droga dojazdowa wykonana z betonowej trylinki, z wyznaczonymi
liniami 32 miejscami parkingowymi, ze względu na zły stan techniczny płyt drogowych
planuje się wykonanie nowej nawierzchni. Brak infrastruktury drogowej. Inwestor zamierza
dodatkowo wykonać kanalizację deszczową do odwodnienie parkingu/drogi oraz oświetlenie
terenu. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.
- zadanie 2: obecnie parking szutrowy. Planuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki
brukowej wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacja, oświetlenie)
- zadanie 3: boisko sportowe, asfaltowe. Inwestor planuje na boisku wykonać miejsca
parkingowe, dojazdy do parkingu oraz infrastrukturę techniczną (kanalizacja, oświetlenie)

Otwarcie ofert: Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 9 marca 2021 r. o godz. 10 00
w klubie ,,PARNAS" przy Ul. 1 Maja 13 w Oławie i przystąpi do ich rozpatrzenia
Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie
przeprowadzone publiczne otwarcie ofert. Na stronie internetowej będzie
zamieszczony protokół z otwarcia przetargu.

Składanie ofert:
VII. Wskazanie miejsca i termin składania ofert:
o
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ,,ODRA" w Oławie,
ul. 1 Maja 22, 55 - 200 Oława (sekretariat) w terminie do 8 marca 2021 r.
do godz. 143o. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Wymagania:
Wymagania dotyczące prac projektowo-kosztorysowych:
? Uzgodnienie koncepcji projektowej z Inwestorem dla poszczególnych zadań
? Uzyskanie wszystkich pozwoleń, uzgodnień, mapy do celów projektowych oraz innych
dokumentów niezbędnych do wykonania zadania.
? Wykonanie zgodnie z koncepcją projektu budowlanego wraz z podziałem na branże w
4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.
? Projekty muszą spełniać wymagania określone Rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
? Każdy egzemplarz projektu we wszystkich branżach powinien być trwale oprawiony.
? Kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formie pozwalającej na edycję i sprawdzenie. Zamawiający do edycji
kosztorysów dysponuje programem Norma-Pro wersja 4.42. Wersja elektroniczna
powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD).
? Kosztorys inwestorski (dla każdej branży) musi być wykonany, zgodnie z
warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
Strona 1Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SM LW ,,ODRA" w Oławie
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
? Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być trwale oprawiony
wraz z przedmiarem robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.
? Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich
niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia - materiałów i uzgodnień do
wykonania poszczególnych projektów z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów
wyjściowych.
? Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót
niezbędny do realizacji zamówienia.
I. Wynagrodzenie:
1) Wynagrodzeniem za wykonanie zadania jest wynagrodzenie ryczałtowe, które musi
obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ)
cenę brutto, podatek VAT i cenę netto za wykonanie całego zadania.
2)
II. Informacja o dokumentach, jakie ma dostarczyć wykonawca (oferent) w celu
potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków. Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty - załącznik nr 1
do SIWZ
Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 2 do SIWZ wraz referencjami
inwestorów, którym wykonawca wykonywał roboty podobne do zakresu objętego
niniejszym zamówieniem
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis
z Rejestru Przedsiębiorców.
Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie oraz podatków.
Dowód wpłaty wadium (ksero).
2)
3)
4)
5)
III. Opis sposobu przygotowania ofert:
1)
Oferta i załączone dokumenty powinny być złożone w zamkniętych kopertach. Koperta
powinna być oznakowana w następujący sposób:
,,Oferta przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,ODRA" w Oławie".
2)
Ponadto należy na niej umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy (oferenta).
Dopuszczalna jest pieczęć firmowa.
Wszystkie strony oryginału oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu wykonawcy (oferenta).
IV. Wadium
1)
2)
3)
4)
5)
Wadium określa się na kwotę: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł 00/100)
Wadium należy wnieść przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Oława 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144
Wadium musi wpłynąć na wskazane konto najpóźniej w przeddzień
tj. 8 marca 2021 r.
Oferty bez wniesienia wadium nie będą rozpatrywane,
Wykonawcom (oferentom), którzy nie zostali wybrani, zamawiający zwraca wadium
Strona 2Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SM LW ,,ODRA" w Oławie
8) w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - na rachunek wykonawcy (oferenta),
Wykonawca (oferent) traci wadium, jeżeli wycofa ofertę w okresie jej ważności lub
kiedy zawarcie umowy staje się niemożliwe z winy wykonawcy (oferenta), który
przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.
Wadium wykonawcy (oferenta), którego oferta została wybrana zostanie zwrócone po
podpisaniu umowy.
Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia upoważniony jest Dział
Techniczno Eksploatacyjny Spółdzielni, ul. Rybacka nr 24 a, 55-200 Oława,
tel.: 71 - 303 - 90 - 69.
Wynik przetargu
o
o
O wyniku przetargu wykonawcy (oferenci) poinformowani zostaną w formie
pisemnej, w terminie 3-ch dni od daty jego rozstrzygnięcia.
O unieważnieniu przetargu wszyscy wykonawcy (oferenci) zostaną niezwłocznie

Uwagi:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SM LW ,,ODRA" w Oławie
Oława, 12 lutego 2021 r.
F O R M U L A R Z

ODRA" 55-200 Oława, ul. 1 Maja 22
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej ,,ODRA" w Oławie, ul. 1 Maja 22, 55 - 200 Oława w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych
w ,,Regulaminie SML-W ,,ODRA w sprawie przeprowadzenia przetargów na roboty
budowlane i usługi dla Spółdzielni", na wykonanie robót:
V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.
6)
7)
- cena ofertowa
- warunki techniczne, referencje
-
-
80 %
20 %
VI. Termin wykonania : II - IV kw.2021 r.
o
Pożądane jest przedstawienie harmonogramu robót.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.