Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
326z dziś
3970z ostatnich 7 dni
15619z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projektowanie i wykonanie boksów do składowania odpadów

Przedmiot:

Projektowanie i wykonanie boksów do składowania odpadów

Data zamieszczenia: 2021-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
+48 523564304, faks +48 523564304
k.glonek@pgkimino.pl
https://pgkimino.ezamawiajacy.pl/pn/pgkimino/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 523564304, faks
Termin składania ofert: 2021-03-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projektowanie i wykonanie boksów do składowania odpadów z mobilnych bloków betonowych tworzących ściany o odporności pożarowej REI 360.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujących wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na wykonaniu boksów do składowania odpadów z mobilnych bloków betonowych tworzących ściany o odporności pożarowej REI 360 w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Ul. Bagienna 77, 88-100 Inowrocław. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: a) prace projektowe,b) roboty geodezyjne, c) przygotowanie podłoża, d) wykonanie ław, przygotowanie i montaż zbrojenia, przepusty,e) wykonanie ścian z bloków betonowych (bloki betonowe - dostawa inwestorska), transport bliski do 500m, f) wykonanie oświetlenia zewnętrznego mocowanego na blokach betonowych, oświetlenie zewnętrzne,g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,h) uzyskanie decyzji stosownych (np. pozwolenia na budowę) zgłoszeń, aktów prawnych. Szczegóły w SWZ.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00009560, DMP. 4/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pgkimino.ezamawiajacy.pl.
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pgkimino.ezamawiajacy.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zał. nr 7 do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-10 09:50
Miejsce składania ofert: https://pgkimino.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DMP. 4/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 188220,39 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujących wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na wykonaniu boksów do składowania odpadów z mobilnych bloków betonowych tworzących ściany o odporności pożarowej REI 360 w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Bagienna 77, 88-100 Inowrocław. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: a) prace projektowe,b) roboty geodezyjne, c) przygotowanie podłoża, d) wykonanie ław, przygotowanie i montaż zbrojenia, przepusty,e) wykonanie ścian z bloków betonowych (bloki betonowe - dostawa inwestorska), transport bliski do 500m, f) wykonanie oświetlenia zewnętrznego mocowanego na blokach betonowych, oświetlenie zewnętrzne,g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,h) uzyskanie decyzji stosownych (np. pozwolenia na budowę) zgłoszeń, aktów prawnych. Szczegóły w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty będą rozpatrywane przez zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:a) cena wykonania przedmiotu zamówienia - 60 %b) termin wykonania projektu - 20 %c) termin wykonania całości zamówienia - 20 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:a) braku podstaw wykluczenia,b) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie zamawiającego wykonawca składa:a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.W tym zakresie będzie wymagany: - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, który posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych o podobnym profilu,- projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu dwóch obiektów w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, - minimum 4 pracowników wyznaczonych do prac np. fundamentowych czy montażowych.b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.W tym zakresie będzie wymagana: - polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 100.000,00 zł.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na dzień składania ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć:a) formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór zał. nr 2 do SWZ,c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór zał. nr 3 do SWZ,d) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z SWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty będą rozpatrywane przez zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:a) cena wykonania przedmiotu zamówienia - 60 %b) termin wykonania projektu - 20 %c) termin wykonania całości zamówienia - 20 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-04-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.