Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
282z dziś
3926z ostatnich 7 dni
15575z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT CHODNIKA

Przedmiot:

REMONT CHODNIKA

Data zamieszczenia: 2021-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT BYDGOSKI
KONARSKIEGO 1-3
85-066 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
52 58 35 434
przetargi.zdp@powiat.bydgoski.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz/proceedings
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 52 58 35 434
Termin składania ofert: 2021-03-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ 1530C OSÓWIEC- DROGA NR 1529C- ETAP 2
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na remoncie chodnika o szerokości 1,5 m i długości ca. 212 m położonego w pasie drogi powiatowej 1530C Osówiec - droga nr 1529C w Osówcu (gmina Sicienko) na działkach numer 67/5, 26/3 i 25/3 (obręb Osówiec), które stanowią własność Powiatu Bydgoskiego. Po dokonaniu rozbiórki istniejącego chodnika (usunięciu betonowych płytek wraz z zaniżonymi i spękanymi krawężnikami oraz obrzeżami), a następnie wykorytowaniu, wyrównaniu i zagęszczeniu warstwy odsączającej (z piasku o współczynniku filtracji K>0,8 m/d grub. 10 cm) ułożona zostanie podsypka cem. - piaskowa 1:4 o grub. 5 cm. wraz z kostką betonową typu cegła grub. 6 cm oraz nowymi obrzeżami betonowymi 6x20 cm. Na wysokości zjazdów ułożona zostanie kostka betonowa typu cegła (kolor antracyt) o grub. 8 cm. dodatkowo na podbudowie z betonu C8/10 o grub. 20 cm. Zjazdy od strony posesji zabezpieczone zostaną krawężnikami betonowymi 15x22 cm, natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x22 cm wraz z krawężnikami przejściowymi skośnymi 15x22/30. Chodnik, poza zjazdami, od strony jezdni zabezpieczony zostanie krawężnikiem 15x30 cm wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnię jezdni. Niweleta projektowanego chodnika dostosowana zostanie do ukształtowania terenu oraz niwelety drogi powiatowej. Odwodnienie nawierzchni chodnika: powierzchniowe na przyległy grunt, w granicach istniejącego pasa drogowego.Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę realizacji robót posiada przyjęte Zgłoszenie robót budowlanychW skład dokumentacji przedmiotowej wchodzą zatwierdzone projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca, jeśli zajdzie taka potrzeba, we własnym zakresie i na własny koszt uaktualni je w zakresie dat ich wprowadzenia.Opis wymagań zamawiającego:1) Przedmiot zamówienia ma być realizowany w sposób zgodny z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i technologią podaną w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej załączonej do SWZ oraz oczekiwaniami Zamawiającego.2) Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek, nienadający się do ponownego wbudowania, jest własnością Wykonawcy. Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek ww. materiałów, musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego. 3) Zamówienie ma być wykonane z materiałów nowych, nieużywanych.4) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:a) zapewnienia obsługi geodezyjnej,b) wprowadzenia na czas prowadzenia robót tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym wcześniej projektem,c) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

CPV: 45233222-1, 45233140-2

Dokument nr: 2021/BZP 00009825, JO-III.271.1.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje i wymagania zostały określone w SWZ w rozdz. VI1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozp. Prezesa RM w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.6. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.7. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozp. RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (...)". Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf . W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip , .7Z . Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozp. KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.8. W przypadku stosowania przez wykonawcę podpisu kwalifikowanego: 1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 2) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Bydgoszczy, Ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, tel. 52 58 35 434, e-mail: zdp@powiat.bydgoski.pl 3) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych jest Pani Barbara Kalińska, tel. 52 58 35 451, e-mail: iodo@powiat.bydgoski.pl4) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ 1530C OSÓWIEC- DROGA NR 1529C- ETAP 2" o sygnaturze JO-III.271.1.3.2021, prowadzonym w trybie podstawowym wariant bez negocjacji;5) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 78 ust. 1 oraz art. 18 ustawy Pzp. 6) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;7) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;9) posiada/ją Pani/Pan/Państwo:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-11 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-12

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: JO-III.271.1.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na remoncie chodnika o szerokości 1,5 m i długości ca. 212 m położonego w pasie drogi powiatowej 1530C Osówiec - droga nr 1529C w Osówcu (gmina Sicienko) na działkach numer 67/5, 26/3 i 25/3 (obręb Osówiec), które stanowią własność Powiatu Bydgoskiego. Po dokonaniu rozbiórki istniejącego chodnika (usunięciu betonowych płytek wraz z zaniżonymi i spękanymi krawężnikami oraz obrzeżami), a następnie wykorytowaniu, wyrównaniu i zagęszczeniu warstwy odsączającej (z piasku o współczynniku filtracji K>0,8 m/d grub. 10 cm) ułożona zostanie podsypka cem. - piaskowa 1:4 o grub. 5 cm. wraz z kostką betonową typu cegła grub. 6 cm oraz nowymi obrzeżami betonowymi 6x20 cm. Na wysokości zjazdów ułożona zostanie kostka betonowa typu cegła (kolor antracyt) o grub. 8 cm. dodatkowo na podbudowie z betonu C8/10 o grub. 20 cm. Zjazdy od strony posesji zabezpieczone zostaną krawężnikami betonowymi 15x22 cm, natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x22 cm wraz z krawężnikami przejściowymi skośnymi 15x22/30. Chodnik, poza zjazdami, od strony jezdni zabezpieczony zostanie krawężnikiem 15x30 cm wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnię jezdni. Niweleta projektowanego chodnika dostosowana zostanie do ukształtowania terenu oraz niwelety drogi powiatowej. Odwodnienie nawierzchni chodnika: powierzchniowe na przyległy grunt, w granicach istniejącego pasa drogowego.Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę realizacji robót posiada przyjęte Zgłoszenie robót budowlanychW skład dokumentacji przedmiotowej wchodzą zatwierdzone projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca, jeśli zajdzie taka potrzeba, we własnym zakresie i na własny koszt uaktualni je w zakresie dat ich wprowadzenia.Opis wymagań zamawiającego:1) Przedmiot zamówienia ma być realizowany w sposób zgodny z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i technologią podaną w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej załączonej do SWZ oraz oczekiwaniami Zamawiającego.2) Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek, nienadający się do ponownego wbudowania, jest własnością Wykonawcy. Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek ww. materiałów, musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego. 3) Zamówienie ma być wykonane z materiałów nowych, nieużywanych.4) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:a) zapewnienia obsługi geodezyjnej,b) wprowadzenia na czas prowadzenia robót tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym wcześniej projektem,c) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-12
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Cena, waga kryterium 60 %Gwarancja jakości na roboty budowlane, waga kryterium 40%2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. Oferty ocenione zostaną wg wzoru:P = C + G, przy czym 1% = 1 pktP - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie C - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,cena oferty brutto"G - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,okres gwarancji jakości na roboty budowlane"a) Sposób obliczania C:Oferty w kryterium cena ocenione zostaną w następujący sposób: C= C min / C of. ocen x 60%gdzie: Cmin - najniższa wartość w kryterium cena spośród złożonych ofertCof. ocen. - wartość obliczanej oferty w kryterium cena C - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).b) Sposób obliczania G:Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeliOkres udzielonej gwarancji jakości w miesiącach Liczba przyznanych punktów (G)24 miesięcy - okres minimalny- 0 pkt.36 miesięcy- 20 pkt.60 miesięcy- 40 pkt.Wykonawca winien zaproponować długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach, tj. 24 lub 36 lub 60 miesięcy. W przypadku podania innego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę okresowi gwarancji, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesiące, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 zł;2) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe/brukarskie, polegające w szczególności na budowie/remoncie chodnika lub parkingu, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł, - dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymaganymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 5 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem wymaganej w SWZ sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 zł;2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe/brukarskie, polegające w szczególności na budowie/remoncie chodnika lub parkingu, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach drogowej, legitymujących się żądanym doświadczeniem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.2) Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty przez inną osobę niż uprawniona
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, tak w zakresie terminu realizacji jak również wynagrodzenia, w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia poniżej określonych okoliczności:1) poprzez zmiany w zakresie stosowanych materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane przez Zamawiającego w SWZ i SST, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,2) poprzez przedłużenie terminu wykonania poszczególnych robót w przypadku:a) niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, wprowadzone obostrzenia lub inne okoliczności utrudniające realizację zamówienia a związane z panującą pandemią) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,b) zaistnienia okoliczności określonych powyżej (w ust. 3 pkt 1), pod warunkiem że będzie to niezbędne do prawidłowego zakończenia realizacji umowy,c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi żadna ze Stron umowy lub leży ona po stronie Zamawiającego, jeżeli uniemożliwia to całkowicie lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,d) gdy wystąpią niekorzystne, długotrwałe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe, zgodne z SST wykonanie robót, np. obfite deszcze, wysokie temperatury i inne, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,f) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy,3) poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:a) zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i o ile będą one miały wpływ na wysokość wynagrodzenia;b) zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 457 ust. 2 Pzp;c) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa;4) poprzez zmianę osób kluczowych. Zmiana kierownika budowy możliwa, jest pod warunkiem wskazania Zamawiającemu osoby posiadającej wymagane w SWZ uprawnienia i mającej odpowiednie doświadczenie zawodowe.5) poprzez zmianę Podwykonawcy/Podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Do zmiany takiej może dojść na prośbę Wykonawcy wyłącznie w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem wskazania przez niego innego Podwykonawcy, spełniającego warunek udziału w postępowaniu, do spełnienia którego wskazany był w ofercie Podwykonawca. 6) poprzez wprowadzenie podwykonawcy/ców w zakresie nie wskazanym wcześniej w ofercie, o ile Wykonawca wykaże, że usprawni to realizację przedmiotu zamówienia.4. Strony są uprawnione do wnioskowania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu usprawnienia ich rozliczania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Cena, waga kryterium 60 %Gwarancja jakości na roboty budowlane, waga kryterium 40%2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. Oferty ocenione zostaną wg wzoru:P = C + G, przy czym 1% = 1 pktP - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie C - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,cena oferty brutto"G - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,okres gwarancji jakości na roboty budowlane"a) Sposób obliczania C:Oferty w kryterium cena ocenione zostaną w następujący sposób: C= C min / C of. ocen x 60%gdzie: Cmin - najniższa wartość w kryterium cena spośród złożonych ofertCof. ocen. - wartość obliczanej oferty w kryterium cena C - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).b) Sposób obliczania G:Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeliOkres udzielonej gwarancji jakości w miesiącach Liczba przyznanych punktów (G)24 miesięcy - okres minimalny- 0 pkt.36 miesięcy- 20 pkt.60 miesięcy- 40 pkt.Wykonawca winien zaproponować długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach, tj. 24 lub 36 lub 60 miesięcy. W przypadku podania innego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę okresowi gwarancji, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesiące, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.