Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
326z dziś
3970z ostatnich 7 dni
15619z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sezonowe oraz awaryjne świadczenie usługi przeglądów oraz konserwacji urządzeń...

Przedmiot:

Sezonowe oraz awaryjne świadczenie usługi przeglądów oraz konserwacji urządzeń klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2021-02-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu
Kraszewskiego 40
87-100 Toruń
powiat: Toruń
695-650-219
sebastian.jeziorski@polski-cukier.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: 695-650-219
Termin składania ofert: 2021-03-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
Przedmiotem postępowania jest sezonowe oraz awaryjne świadczenie usługi przeglądów oraz
konserwacji urządzeń klimatyzacji w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ,,Cukrownia Nakło" w
Nakle nad Notecią, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Otwarcie ofert: 4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
4.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział ,,Cukrownia
Nakło" w Nakle nad Notecią , w dniu 12.03.2021r o godz.14:00. W otwarciu ofert uczestniczą
wyłącznie przedstawiciele Organizatora.
4.2. Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną
otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.

Składanie ofert:
3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział ,,Cukrownia
Nakło" w Nakle nad Notecią, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021 r do godz. 12:00.
3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1.
w terminie do dnia 12.03.2021r do godz.12:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA PRAC
6.1. Prace objęte przedmiotem postępowania zostaną wykonane w Oddziale ,,Cukrownia Nakło" w
Nakle nad Notecią
6.2. Realizacja całości zadania objętych przedmiotem postępowania nastąpi w terminie do
30.09.2021r

Wymagania:
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą przez 120 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
7. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent powinien dołączyć do oferty:
7.1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
7.2. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
7.3. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia
7.4. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG),
7.5. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że
oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie
odpisu z rejestru przedsiębiorców,
7.6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent
nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
7.7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.8. specyfikację ewentualnych podwykonawców przewidzianych do realizacji zadania,
7.9. referencje potwierdzające doświadczenie w realizacji ww. zadań w okresie ostatnich 5 lat
8. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
8.1. Oferent składa jedną ofertę.
8.2. Organizator wyłącza możliwość składania ofert przez konsorcja.
8.3. Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.
8.4. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.
8.5. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami
należy kolejno ponumerować.
8.6. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.7. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego
Ogłoszenia.
8.8. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia,
stanowią integralną część oferty.
8.9. Organizator nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
8.10. Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku
z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
8.11. Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań
majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
8.12. Wynagrodzenie podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno być rozbite i wyrażone
w pieniądzu [PLN], z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać wynagrodzenie
w kwocie netto i brutto, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli Formularza ofertowego,
a następnie wynagrodzenie całkowite ryczałtowe za wykonanie przedmiotu postępowania
w kwocie netto i brutto. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Oferenta na Formularzu
ofertowym winno obejmować wszelkie koszty za wykonanie przedmiotu postępowania (w tym
także koszty materiałów i robocizny, sprzętu, urządzeń, ew. transportu, rozładunku, nadzoru,
ewentualnych ceł, podatków innych niż VAT, opłat administracyjnych, innych należności
płatnych przez Oferenta itp.). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. przyjmuje, iż wiążącym
wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu postępowania jest wynagrodzenie całkowite
ryczałtowe netto wyrażone słownie.
8.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
,,NIE OTWIERAĆ - OFERTA HANDLOWA - OBSŁUGA UKŁADÓW KLIMATYZACJI
8.14. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią
do czasu otwarcia ofert.
8.15. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem
w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty
we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.
9. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW
9.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Oferenta.
9.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem
w sposób, o którym mowa w pkt. 9.1.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
10.2. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania.
Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 10.03.2021r do godziny 10:00 na adres e-
mail: naklo@polski-cukier.pl.
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się
w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez
Oferentów.
10.4. Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez
danego Oferenta adres e-mail.
10.5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora
drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
10.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten
sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo
przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji
złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku
z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty
pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Ogłoszenia.
10.7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną
modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie
opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
11. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
11.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
11.2.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
11.2.2. nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
11.2.3. nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.
11.3. O odrzuceniu oferty Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadamia niezwłocznie Oferenta
wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
11.4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do
negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Krajowej
Spółki Cukrowej S.A. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.
11.5. Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić w dniach 15-19.03.2021 r, szczegółowy
termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
11.6. Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych
w terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi
w niniejszym Ogłoszeniu.
11.7. Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest
z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt 7 pod warunkiem, że
dane w nich zawarte nie uległy zmianie.
11.8. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu
najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
11.9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty.
Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.

Uwagi:
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT
W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH
1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, BDO 000009141, o kapitale
zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51, zwana dalej również
,,Organizatorem" lub ,,Zamawiającym".
12. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym
Ogłoszeniu.
12.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty.
12.3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
12.4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia
postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
12.5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego
etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12.6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub
w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
12.7. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia
postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania,
Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
12.8. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert
złożonych w postępowaniu.
12.9. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w
związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
13. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY
13.1. W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Wykonawcy w przypadku:
13.1.1. odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących
Wykonawcy
Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych,
jak i ich ostateczna wysokość będą przedmiotem negocjacji.
13.2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość
zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
13.3. Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów
przewidziane w umowie z klauzulą ,,bez zastrzeżeń". Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego
będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu.
13.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy.
13.5. Język umowy polski i właściwe prawo polskie.
13.6. Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Toruniu.
13.7. Sposób i terminy płatności wynagrodzenia powiązane będą ściśle z ustalonym
harmonogramem realizacji inwestycji oraz okresem rozliczeniowym Zamawiającego (rokiem
obrotowym), który trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości zapłaty Wykonawcy zaliczki.
13.8. Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od
odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż wartość
przedmiotu postępowania. Kopia polisy będzie stanowić Załącznik do Umowy.
13.9. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do udostępniania sobie nawzajem danych
osobowych podmiotów z nimi współpracujących, osób odpowiedzialnych za wykonanie
umowy, tj. m.in. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych lub
podwykonawców, stając się tym samym administratorem tych danych na podstawie
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: ,,RODO").
13.10. Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek
informacyjny wynikający z art. 14 RODO i poinformować odpowiednie osoby o przetwarzaniu
ich danych osobowych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy.
13.11. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie, zgodnie
z wiedzą, normami budowlanymi, przepisami prawa i z najwyższą profesjonalną
starannością, Polskimi normami, unijnymi aktami prawnymi, zasadami
wiedzy technicznej.
13.12. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przez swoich pracowników
i podwykonawców zasad BHP i ppoż. i innych zasad i zarządzeń wewnętrznych
obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności zgodnie z wymaganiami i obostrzeniami
obowiązującymi na terenie Oddziału ,,Cukrownia Nakło" . Szczegółowe obowiązki
Wykonawcy w tym zakresie zostaną określone w umowie.
13.13. Wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia administracyjne wymagane polskimi
przepisami prawa związane z realizacją przedmiotu umowy będą obowiązkiem Wykonawcy..
13.14. Zastosowane wyposażenie i urządzenia do prac muszą być zgodne
z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi i wytycznymi obowiązującymi w
prawie.
13.15. Wykonawca będzie mógł korzystać z przyłączy wodnych i elektrycznych Zamawiającego po
uprzednim ustaleniu miejsc podłączenia oraz warunków rozliczenia.

Kontakt:
10.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia
ofert jest: Sebastian Jeziorski e-mail: sebastian.jeziorski@polski-cukier.pl, tel. 695-650-219.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.