Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
408z dziś
4052z ostatnich 7 dni
15701z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i utwardzenie kruszywem dróg gminnych

Przedmiot:

Dostawa i utwardzenie kruszywem dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-02-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SZUBIN
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin
powiat: nakielski
52 391 07 00
um@szubin.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/428941
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Szubin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 52 391 07 00
Termin składania ofert: 2021-03-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i utwardzenie kruszywem dróg gminnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:1) sukcesywna dostawa w 2021 r. kruszywa drogowego łamanego zwykłego wapiennego frakcji 0-31,5 mm lub 0-63 mm, w ilości do 300 ton z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania dróg gminnych gruntowych położonych na terenie gminy i miasta Szubin;2) dostawa kruszywa wraz z utwardzeniem korpusu drogi w ilości:a) do 300 ton kruszywa drogowego łamanego zwykłego wapiennego frakcji 0-31,5 mm lub 0-63 mm,b) do 3000 ton kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm.2. Szczegółowy zakres realizacji zadania obejmuje wszystkie prace określone we wzorze umowy i STWiORB, stanowiących załączniki do SWZ.

CPV: 45233226-9, 44113700-2

Dokument nr: 2021/BZP 00010928, ZP.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/szubin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szubin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szubin2. Wymagania techniczne znajdują się w SWZ i w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl w zakładce ,,Regulamin"
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o ochronie danych osobowych (RODO) znajdują się W SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szubin

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:1) sukcesywna dostawa w 2021 r. kruszywa drogowego łamanego zwykłego wapiennego frakcji 0-31,5 mm lub 0-63 mm, w ilości do 300 ton z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania dróg gminnych gruntowych położonych na terenie gminy i miasta Szubin;2) dostawa kruszywa wraz z utwardzeniem korpusu drogi w ilości:a) do 300 ton kruszywa drogowego łamanego zwykłego wapiennego frakcji 0-31,5 mm lub 0-63 mm,b) do 3000 ton kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm.2. Szczegółowy zakres realizacji zadania obejmuje wszystkie prace określone we wzorze umowy i STWiORB, stanowiących załączniki do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej następującym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:równiarką samojezdna 1 szt.koparko - ładowarką 1 szt.walcem samojezdnym stalowym o masie min. 6 t z bębnem wibrującym 1 szt.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia według wzoru określonego w Załącznikach do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, według wzoru określonego w Załącznikach do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności w zakresie zmiany:1) wynagrodzenia w przypadku:a) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy - zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy), jeśli zmiana stawki VAT będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;b) wystąpienia w trakcie realizacji umowy konieczności zmiany zakresu rzeczowego (a tym samym kwoty wynagrodzenia max do 50%) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które powodują konieczność przeprowadzenia dostaw i wykonania prac objętych umową, w okresie objętym umową, przewyższających wartości szacunkowe, o ile zmiana została zlecona i zatwierdzona przez Zamawiającego,2) innych:a) powierzenie podwykonawcom części przedmiotu zamówienia wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust. 2 Umowy lub części niewskazanej;2. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności z wyjątkiem ust. 1 pkt. 1a i 2 lit. a.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-04-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.