Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi i roboty budowlane w zakresie naprawy i utrzymania dróg

Przedmiot:

Usługi i roboty budowlane w zakresie naprawy i utrzymania dróg

Data zamieszczenia: 2021-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielany
ul. Słoneczna 2
08-311 Bielany
powiat: sokołowski
Tel. 25 787 80 13 wew. 32
inwestycje@gminabielany.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Bielany
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 25 787 80 13 we
Termin składania ofert: 2021-03-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługi i roboty budowlane w zakresie naprawy i utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie Gminy Bielany.
III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi i roboty budowlane w zakresie naprawy i utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bielany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do zapytania.

CPV: 45233140-2, 45233142-6

Dokument nr: 2/2021

Otwarcie ofert: XV. Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2021 r. o godz. 1130 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielany, Ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany.
Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania droga mailową na adres wskazany w ofercie.

Składanie ofert:
XIV. Miejsce i termin złożenia ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 05.03.2021 r. o godz. 10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godz.) oraz otrzyma kolejny numer
3. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście w zaklejonej kopercie na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Bielany Ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany z dopiskiem Oferta na: usługi i roboty budowlane w zakresie naprawy i utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bielany.
lub
b) złożyć za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Bielany Ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany z dopiskiem Oferta na: usługi i roboty budowlane w zakresie naprawy i utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bielany.
lub
c)przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy inwestycje@gminabielany.pl, w tytule emaila wpisać: Oferta na: usługi i roboty budowlane w zakresie naprawy i utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bielany.
4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego, Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia : Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r., bądź do wyczerpania limitu kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy pzp.
VI. Miejsce realizacji zamówienia: woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gmina Bielany.

Wymagania:
IV. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty:
1) Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z przedmiotu zapytania ofertowego.
2) Cena będzie miała charakter ryczałtowy. Cena musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN) i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3) Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.

VII. Kryteria oceny ofert
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:
1) formalnym, tj. spełnienie warunków podanych w zapytaniu ofertowym (wymagane dokumenty i oświadczenia);
2) merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanym kryterium.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium: Cena - waga kryterium - 100 % (C)

Cena = Cn/Cbn x C
gdzie :
Cn - najniższa cena ofertowa
Cbn - cena oferty badanej
C - waga procentowa dla kryterium ,,cena"

Wykonawca może podać tylko jedną cenę (wartość) netto i brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wszelkie rabaty, upusty, współczynnik waloryzacji itp. Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty.
Cena (wartość) netto i brutto musi zawierać wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zawiera taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli takie same oferty do złożenia ofert dodatkowych. Cena wskazana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie pierwotnej.

VIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny
1) Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ustalić w oparciu o zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca przedstawi w ofercie cenę ofertową obejmująca całość zamówienia w załączniku nr 1.
3) W ofercie należy podać cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT lub jest zwolniony z podatku VAT, powyższą informację należy podać w ofercie.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Ogólne zasady ubiegania się o zamówienie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1) W postępowaniu może wziąć udział Oferent, który posiada wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2) Oferent, który składa ofertę powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu usług i robót w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia. Na dowód czego wykaże wykonanie 3 robót o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto.- załącznik nr 3.
3) Akceptują treść zapytania wraz z załącznikami bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
4) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia, w razie złożenia kolejnej oferty przez tego samego Oferenta, pierwotną traktuje się jako wycofaną.
5) Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym oraz złożą oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 5 do zapytania.

XI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Oferta powinna być złożona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
2) Zalecane jest złożenie oferty na papierze firmowym Oferenta lub opatrzenie jego pieczęcią firmową.
3) Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
4) Oferta, poza dokumentami wymienionymi powyżej, musi zawierać:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie rozdz. X zapytania,
b) oświadczenie o akceptacji wszystkich warunków zamówienia określonych w zapytaniu, w tym, co do terminu realizacji zamówienia,
c) oświadczenie, o zawarciu w cenie wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia.
d) Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej należy załączyć umowę spółki.
e) oświadczenie, w którym Oferent potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
f) dokumenty, z których wynikać będzie upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania; Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego np. status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej (lub równoważnego organu) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę lub notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

XII. Warunki wykluczenia:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

XIII. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. X Zapytania ofertowego lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w pkt. XII Zapytania ofertowego, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w pkt. XIV Zapytania ofertowego.
XVI. WYMOGI FORMALNE:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty dołączyć należy także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w pkt. X Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. XIV zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
3. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe, jeżeli:
a) zmienione zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej, na której opublikował Zapytanie ofertowe.
b) w zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert dłuższy od pierwotnego terminu nie mniej niż o 3 dni.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych.

Uwagi:
XVIII. Klauzula RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bielany reprezentowana przez Wójta Gminy Bielany, z siedzibą: ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielany jest Pani Paulina Scrouba, która jest dostępna pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobami upoważnionymi do udzielenia wszelkich wyjaśnień są:
? Jarosław Krasnodębski - Kierownik Referatu Infrastruktury i Środowiska,
? Krzysztof Więsak - Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Tel. 25 787 80 13 wew. 32

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.