Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KRUSZWICA
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
um@kruszwica.um.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/429350
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenuZamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: 5 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 150808C od skrzyżowania z drogą gminną nr 150506C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2451C relacji Młynice - Sukowy - Baranowo o długości łącznej 350,94 mb. Działki objęte opracowaniem: 101/1, 101/2, 92/1, 82, 51 obręb ewidencyjny 0043 Sukowy.Zakres zadania przewiduje:- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów,- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,- wyprofilowanie istniejących rowów drogowych,- wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu drogowego - oznakowanie poziome i pionowe,- wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą,- budowę kanału technologicznego.Droga w stanie istniejącym posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej (wykonana została w technologii powierzchniowego utrwalenia za pomocą kruszywa i grysów) o szerokości około 4 m. Zjazdy do przyległych nieruchomości posiadają nawierzchnię gruntową, z kostki betonowej oraz bitumiczną. Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez spływ wody na przyległy teren oraz do istniejącego rowu zlokalizowanego po prawej stronie drogi. Przy drodze zlokalizowane są pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowana jest sieć wodociągowa, energetyczna, teletechniczna oraz kanalizacji sanitarnej.Grunty występujące w dokumentowanym podłożu zaliczono do mineralnych rodzimych, nieskalistych spoistych oraz niespoistych. Na odcinku objętym opracowaniem wykonano siedem otworów badawczych do głębokości 2-3 m. Istniejącą konstrukcję jezdni stanowi powierzchniowe utrwalenie za pomocą emulsji i grysów wykonane na warstwie z kruszywa o grubości 10-15 cm. Bezpośrednio pod w/w opisaną warstwą występują nasypy z piasku, gruzu oraz szlaki o różnej miąższości. Poniżej opisanych warstw występują grunty spoiste (gliny i piaski gliniaste) oraz grunty niespoiste. Na odcinku od km 0+200 do km 0+280 na głębokości od 0,8 m do 0,9 m poniżej poziomu istniejącego terenu występuje warstwa ziemi urodzajnej, która została przewidziana do usunięcia (miąższość warstwy od 0,3m do 0,6m; w opisanym miejscu droga przebiega w nasypie, a przed budową nie została usunięta warstwa ziemi urodzajnej). Biorąc pod uwagę stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, dokumentowane podłoże można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej (wg kryteriów przyjętych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 Dz. U. Poz 463). Po analizie wyników badań modułu odkształcenia wtórnego oraz określonej wysadzinowości gruntu przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego G3 na całym odcinku objętym opracowaniem.Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sukowy. Długość odcinka objętego przebudową - 350,94 mb.Parametry projektowanej drogi:- klasa drogi D,- prędkość projektowa - 30 km/h,- kategoria ruchu - KR1,- droga jednojezdniowa, dwupasowa,- szerokość pasa ruchu - 2,5 m,- szerokość jezdni - 5 m,- pochylenie jezdni 2 % jednostronne w kierunku istniejącego rowu,- pobocza z tłucznia o szerokości 0,75 m, pochylenie poprzeczne 8% oraz 2%.Roboty rozbiórkowe i ziemne obejmują:- rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni oraz zjazdów,- wykonanie wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz zjazdów,- odtworzenie oraz wyprofilowanie rowu drogowego.Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego położenia w/w urządzeń. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami urządzeń oraz obowiązującymi przepisami.Na podstawie uzgodnień branżowych urządzenia branży wodociągowej oraz studnie kanalizacji sanitarnej należy wyregulować do rzędnych projektowanych nawierzchni. Sieć teletechniczną będącą własnością Orange Polska S.A. należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typa A140 PS pod nadzorem przedstawiciela w/w przedsiębiorstwa, zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej opracowania.Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Spadek poprzeczny projektowanych jezdni: 2% w stronę prawą. Od km 0+000,00 do km 0+020,00 oraz od km 0+330,00 do KT zaprojektowano rampy drogowe w celu połączenia się z istniejącymi nawierzchniami dróg na skrzyżowaniach. Pobocza zaprojektowano o szerokości 0,75 m wykonane z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Spadek poprzeczny poboczy: 8%, a na wyższej krawędzi jezdni zgodny ze spadkiem jezdni.Wysokościowe usytuowanie obiektów zaprojektowano przy następujących założeniach:- zapewnienia prawidłowego odwodnienia,- dostosowania wysokościowego do istniejących elementów zagospodarowania terenu - zjazdów do posesji oraz na pola uprawne.Odwodnienie jezdni będzie się odbywało poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych oraz roztopowych do istniejącego rowu chłonno - odparowującego przewidzianego do wyprofilowania. Na rysunku nr 4 przedstawiającym profil podłużny jezdni zaprojektowano niweletę rowu. Zaprojektowano rowy o przekroju trapezowym, głębokość rowu - min. 0,5 m, pochylenie skarpy oraz przeciwskarpy - 1:1,5, szerokość dna rowu - 0,40 m. Projektowane rowy nie posiadają ujścia i nie będą prowadzić wód w sposób ciągły lub okresowy, więc nie stanowią urządzeń wodnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ,,Prawo wodne" (art. 16 pkt. 47 oraz 65).Konstrukcja jezdni (podłoże o grupie nośności G3):- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 5 cm zgodna z WT-2, 2014,- podbudowa z podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 o grubości 20 cm zgodna z WT-4 2010,- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o gr. 22 cm,- istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do Is=1,0, E2 min. 35 MPaKonstrukcja jezdni od km 0+0200,00 do km 0+280 (usunięcie warstwy ziemiurodzajnej):- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 5 cm zgodna z WT-2, 2014,- podbudowa z podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 o grubości 20 cm zgodna z WT-4 2010,- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o gr. 15 cm,- wymiana gruntu na piasek - zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej opracowania,- istniejące podłoże gruntowe.Konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej:- warstwa ścieralna za betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2, 2014,- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 o grubości 15 cm zgodna z WT-4 2010,- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o gr. 15 cm,- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,0.Konstrukcja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej:- kostka betonowa o gr. 8 cm układana na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm,- podbudowa z betonu C12/15 o gr. 15 cm,- warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o gr. 15 cm,- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,0.Konstrukcja dojść do posesji (kostka betonowa):- kostka betonowa gr. 6 cm układana na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm,- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,- warstwa odcinająca z piasku o gr. 20 cm,- istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do Is=1,0.Konstrukcja poboczy:- warstwa kruszywa łamanego C90/3 o grubości 15 cm,- istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do Is=1,0.Powyższe konstrukcje zaprojektowano na podstawie losowych badań. Podczas wykonywania robót, w przypadku natrafienia na warunki odmienne, należy zweryfikować przyjęte rozwiązania mając na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nośności podłoża oraz zapewnienie warunku mrozoochronności konstrukcji.Jako obramowanie jezdni w obrębie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm wyniesiony +3 cm ponad nawierzchnię jezdni. Krawężnik należy ustawić na wcześniej wykonanej ławie z betonu C12/15 z oporem. Przy pozostałych krawędziach nawierzchnię z kostki betonowej należy obramować za pomocą opornika betonowego 12x25 cm układanego na ławie z betonu C12/15 z oporem. Nawierzchnię dojść do posesji należy obramować za pomocą obrzeża betonowego 8x30 cm układanego na ławie betonowej z oporem.Zadanie obejmuje również budowę kanału technologicznego. Projektuje się budowę kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi gminnej. Szczegóły pokazano na PZT - Rys. nr 1 oraz Schemacie ideowym kanału technologicznego - Rys. nr 2.Budowa kanału technologicznego w zakresie:- budowa ciągów kanału technologicznego w standardzie KTp [km] - 0,3433 (długość trasowa)- budowa studni kablowych SKO-2g [kpl.] - 4Szczegółowy zakres zgodnie z opracowaniem branżowym.Teren po lewej stronie drogi poza poboczem o szerokości około 1 m oraz skarpy rowów należy obsypać warstwą ziemi urodzajnej oraz obsiać nasionami traw.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ oraz dokumentacji projektowej.

CPV: 45230000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00011332, PIFZ-Z.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-15 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, Ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy,e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-15 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 z podaniem tytułu: Wadium- / Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy /2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. 6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert. 7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 Ustawy i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie; 2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona . 9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Pozostałe wymagania dotyczące wadium zostały określone w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenuZamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: 5 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 150808C od skrzyżowania z drogą gminną nr 150506C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2451C relacji Młynice - Sukowy - Baranowo o długości łącznej 350,94 mb. Działki objęte opracowaniem: 101/1, 101/2, 92/1, 82, 51 obręb ewidencyjny 0043 Sukowy.Zakres zadania przewiduje:- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów,- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,- wyprofilowanie istniejących rowów drogowych,- wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu drogowego - oznakowanie poziome i pionowe,- wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą,- budowę kanału technologicznego.Droga w stanie istniejącym posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej (wykonana została w technologii powierzchniowego utrwalenia za pomocą kruszywa i grysów) o szerokości około 4 m. Zjazdy do przyległych nieruchomości posiadają nawierzchnię gruntową, z kostki betonowej oraz bitumiczną. Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez spływ wody na przyległy teren oraz do istniejącego rowu zlokalizowanego po prawej stronie drogi. Przy drodze zlokalizowane są pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowana jest sieć wodociągowa, energetyczna, teletechniczna oraz kanalizacji sanitarnej.Grunty występujące w dokumentowanym podłożu zaliczono do mineralnych rodzimych, nieskalistych spoistych oraz niespoistych. Na odcinku objętym opracowaniem wykonano siedem otworów badawczych do głębokości 2-3 m. Istniejącą konstrukcję jezdni stanowi powierzchniowe utrwalenie za pomocą emulsji i grysów wykonane na warstwie z kruszywa o grubości 10-15 cm. Bezpośrednio pod w/w opisaną warstwą występują nasypy z piasku, gruzu oraz szlaki o różnej miąższości. Poniżej opisanych warstw występują grunty spoiste (gliny i piaski gliniaste) oraz grunty niespoiste. Na odcinku od km 0+200 do km 0+280 na głębokości od 0,8 m do 0,9 m poniżej poziomu istniejącego terenu występuje warstwa ziemi urodzajnej, która została przewidziana do usunięcia (miąższość warstwy od 0,3m do 0,6m; w opisanym miejscu droga przebiega w nasypie, a przed budową nie została usunięta warstwa ziemi urodzajnej). Biorąc pod uwagę stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, dokumentowane podłoże można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej (wg kryteriów przyjętych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 Dz. U. Poz 463). Po analizie wyników badań modułu odkształcenia wtórnego oraz określonej wysadzinowości gruntu przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego G3 na całym odcinku objętym opracowaniem.Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sukowy. Długość odcinka objętego przebudową - 350,94 mb.Parametry projektowanej drogi:- klasa drogi D,- prędkość projektowa - 30 km/h,- kategoria ruchu - KR1,- droga jednojezdniowa, dwupasowa,- szerokość pasa ruchu - 2,5 m,- szerokość jezdni - 5 m,- pochylenie jezdni 2 % jednostronne w kierunku istniejącego rowu,- pobocza z tłucznia o szerokości 0,75 m, pochylenie poprzeczne 8% oraz 2%.Roboty rozbiórkowe i ziemne obejmują:- rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni oraz zjazdów,- wykonanie wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz zjazdów,- odtworzenie oraz wyprofilowanie rowu drogowego.Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego położenia w/w urządzeń. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami urządzeń oraz obowiązującymi przepisami.Na podstawie uzgodnień branżowych urządzenia branży wodociągowej oraz studnie kanalizacji sanitarnej należy wyregulować do rzędnych projektowanych nawierzchni. Sieć teletechniczną będącą własnością Orange Polska S.A. należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typa A140 PS pod nadzorem przedstawiciela w/w przedsiębiorstwa, zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej opracowania.Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Spadek poprzeczny projektowanych jezdni: 2% w stronę prawą. Od km 0+000,00 do km 0+020,00 oraz od km 0+330,00 do KT zaprojektowano rampy drogowe w celu połączenia się z istniejącymi nawierzchniami dróg na skrzyżowaniach. Pobocza zaprojektowano o szerokości 0,75 m wykonane z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Spadek poprzeczny poboczy: 8%, a na wyższej krawędzi jezdni zgodny ze spadkiem jezdni.Wysokościowe usytuowanie obiektów zaprojektowano przy następujących założeniach:- zapewnienia prawidłowego odwodnienia,- dostosowania wysokościowego do istniejących elementów zagospodarowania terenu - zjazdów do posesji oraz na pola uprawne.Odwodnienie jezdni będzie się odbywało poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych oraz roztopowych do istniejącego rowu chłonno - odparowującego przewidzianego do wyprofilowania. Na rysunku nr 4 przedstawiającym profil podłużny jezdni zaprojektowano niweletę rowu. Zaprojektowano rowy o przekroju trapezowym, głębokość rowu - min. 0,5 m, pochylenie skarpy oraz przeciwskarpy - 1:1,5, szerokość dna rowu - 0,40 m. Projektowane rowy nie posiadają ujścia i nie będą prowadzić wód w sposób ciągły lub okresowy, więc nie stanowią urządzeń wodnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ,,Prawo wodne" (art. 16 pkt. 47 oraz 65).Konstrukcja jezdni (podłoże o grupie nośności G3):- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 5 cm zgodna z WT-2, 2014,- podbudowa z podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 o grubości 20 cm zgodna z WT-4 2010,- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o gr. 22 cm,- istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do Is=1,0, E2 min. 35 MPaKonstrukcja jezdni od km 0+0200,00 do km 0+280 (usunięcie warstwy ziemiurodzajnej):- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 5 cm zgodna z WT-2, 2014,- podbudowa z podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 o grubości 20 cm zgodna z WT-4 2010,- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o gr. 15 cm,- wymiana gruntu na piasek - zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej opracowania,- istniejące podłoże gruntowe.Konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej:- warstwa ścieralna za betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2, 2014,- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 o grubości 15 cm zgodna z WT-4 2010,- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o gr. 15 cm,- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,0.Konstrukcja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej:- kostka betonowa o gr. 8 cm układana na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm,- podbudowa z betonu C12/15 o gr. 15 cm,- warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o gr. 15 cm,- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,0.Konstrukcja dojść do posesji (kostka betonowa):- kostka betonowa gr. 6 cm układana na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm,- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,- warstwa odcinająca z piasku o gr. 20 cm,- istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do Is=1,0.Konstrukcja poboczy:- warstwa kruszywa łamanego C90/3 o grubości 15 cm,- istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do Is=1,0.Powyższe konstrukcje zaprojektowano na podstawie losowych badań. Podczas wykonywania robót, w przypadku natrafienia na warunki odmienne, należy zweryfikować przyjęte rozwiązania mając na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nośności podłoża oraz zapewnienie warunku mrozoochronności konstrukcji.Jako obramowanie jezdni w obrębie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm wyniesiony +3 cm ponad nawierzchnię jezdni. Krawężnik należy ustawić na wcześniej wykonanej ławie z betonu C12/15 z oporem. Przy pozostałych krawędziach nawierzchnię z kostki betonowej należy obramować za pomocą opornika betonowego 12x25 cm układanego na ławie z betonu C12/15 z oporem. Nawierzchnię dojść do posesji należy obramować za pomocą obrzeża betonowego 8x30 cm układanego na ławie betonowej z oporem.Zadanie obejmuje również budowę kanału technologicznego. Projektuje się budowę kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi gminnej. Szczegóły pokazano na PZT - Rys. nr 1 oraz Schemacie ideowym kanału technologicznego - Rys. nr 2.Budowa kanału technologicznego w zakresie:- budowa ciągów kanału technologicznego w standardzie KTp [km] - 0,3433 (długość trasowa)- budowa studni kablowych SKO-2g [kpl.] - 4Szczegółowy zakres zgodnie z opracowaniem branżowym.Teren po lewej stronie drogi poza poboczem o szerokości około 1 m oraz skarpy rowów należy obsypać warstwą ziemi urodzajnej oraz obsiać nasionami traw.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ oraz dokumentacji projektowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi itp. o nawierzchni bitumicznej i powierzchni jednostkowej co najmniej 1.800,00 m?.Uwagi: 1. Pod pojęciami ,,budowa", ,,przebudowa" rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). 2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 3. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego. 4. Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego. 5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.Uwagi: 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 220).3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. IV.2.4 niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: 2.1 w przypadku określonym w pkt. IV.2.4.1 warunek musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z członków konsorcjum, przy czym wykazane zamówienie musi opiewać na kwotę odpowiadającą wartości i zakresowi zamówienia oraz wskazanej przez Zamawiającego. 2.2 w przypadku określonym w pkt. IV.2.4.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami. 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia: - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu robót budowlanych spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.4.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SWZ; Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) Zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) Zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. b) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.4.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
-Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. - Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jestpodpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelnionaprzez upełnomocnionego. -W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. -Zobowiązania innych podmiotów doudostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów. -Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy lub usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy.-Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).-Oryginał dokumentu wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 z podaniem tytułu: Wadium- / Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy /2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. 6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert. 7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 Ustawy i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie; 2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona . 9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Pozostałe wymagania dotyczące wadium zostały określone w SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu umowy nie może przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo doodszkodowania.2. w przypadku zawyżonej ilości jednostek przedmiotowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) - w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót wykonanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że łączna wartość potrącenia umowy nie może przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy3. w przypadkach określonych w §24, tj.:Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku:1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3, niniejszej umowy, tj.: a) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowedokonanych zmian obciążają Zamawiającego. b) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. c) Zamawiający może zmienić należne Wykonawcy wynagrodzenie jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową.2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy,3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - utrzymujących się co najmniej 5 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania tego faktu oraz uzyskania potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego,4) siły wyższej.,4. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na któregozasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-04-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.