Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
408z dziś
4052z ostatnich 7 dni
15701z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu składającego się na kompleksowe...

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu składającego się na kompleksowe wyposażenie punktu przedszkolnego

Data zamieszczenia: 2021-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: SŁONECZKO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Jastrzębie 48
87-322 Jastrzębie
powiat: brodnicki
515801228
madzkao@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34699
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Jastrzębie
Wadium: ---
Nr telefonu: 515801228
Termin składania ofert: 2021-03-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu składającego się na kompleksowe wyposażenie punktu przedszkolnego zgodnie ze szczegółowym zestawieniem/specyfikacją przedmiotowego sprzęt oraz warunkami zamówienia określonymi w treści Zapytania ofertowego z dn. 26.02.2021 r.
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.06.03.01-04-0009/19 - Budowa obiektu punktu przedszkolnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia celem zwiększenia atrakcyjności oferowanych usług wychowania przedszkolnego w gm. Brodnica w miejscowości Cielęta

Część 1
zakup, dostawa i montaż wyposażenia punktu przedszkolnego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1.Przedmiotem zapytania jest:
- zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu składającego się na kompleksowe wyposażenie punktu przedszkolnego zgodnie ze szczegółowym zestawieniem/specyfikacją przedmiotowego sprzęt stanowiącą Załączniki nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2.Opis przedmiotu zamówienia (cechy/parametry):
a) zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu składającego się na kompleksowe wyposażenie punktu przedszkolnego zgodnie ze szczegółowym zestawieniem/specyfikacją stanowiącą Załączniki nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, gdzie na przedmiotowy sprzęt będą składać się m.in.:
- Wyposażenie Sali doświadczania świata dla dzieci;
- Wyposażenie Sali integracji sensorycznej dla dzieci;
- Szatnia oraz meble do przechowywania (regały z przegrodami);
- Siedziska, krzesła, stoliki i produkty z nimi związane;
- Pomoce naukowe (monitor interaktywny);
- Wyposażenie placu zabaw;
- Wyposażenie cateringowe kuchni (meble/zabudowa);
- Wyposażenie cateringowe kuchni (sprzęt kuchenny - lodówka z kostkarką);
- Wyposażenie cateringowe kuchni (zmywarka z funkcją wyparzania);
- Wanna z jaccuzi do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi;
- Wyposażenie biurowe dla pomieszczeń: sali zajęć - terapii indywidualnej oraz biura/pomieszczenia dyrektora placówki (biurka; regały z pojemnikami; drukarka/urządzenie wielofunkcyjne; komputer typu laptop wraz z oprogramowaniem środowiskowym i biurowym; kanapa).
Parametry techniczne ww. zakresu rzeczowego (sprzętu stanowiącego wyposażenie przedszkola) zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego tj. w Specyfikacji sprzętu planowanego do zakupu. Oferenci składający oferty winni obligatoryjnie zapoznać się z ww. załącznikiem, albowiem składając ofertę złożą również deklarację, iż oferowany przez nich sprzęt spełnia parametry zawarte w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca zamówienia ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego, tj. materiałów, rozwiązań technologicznych, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w zapytaniu ofertowym konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakter, materiały lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonej w treści specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu dedykowanego na inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 6.3.1
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
miejscowość Cielęta, działka nr 86/4, gm. Brodnica - według wskazań Zamawiającego
Okres gwarancji
12

CPV: 30213100-6, 30232100-5, 37400000-2, 37500000-3, 37520000-9, 37530000-2, 37535200-9, 37535240-1, 37535260-7, 39110000-6

Dokument nr: 2021-17379-34699

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-03-10
6. Termin wykonania zamówienia: do 21.06.2021 r.
7. Oferty należy złożyć w firmie:
Oferty należy złożyć w firmie:
SŁONECZKO Sp. z o.o.
Jastrzębie 48, Jastrzębie 87-322
tel.: 515801228
e-mail: madzkao@wp.pl
osobiście (wpływ do 10.03.2021 r.) lub drogą pocztową (wpływ do 10.03.2021 r.) lub emailem na adres: madzkao@wp.pl (wpływ do 10.03.2021 r.).
Oferty osobiście lub listownie należy kierować na adres Jastrzębie 48, Jastrzębie 87-322.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
brodnicki
Gmina
Brodnica
Miejscowość
Cielęta
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-03-26
Koniec realizacji
2021-06-21
Czy występuje płatność częściowa
TAK

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
miejscowość Cielęta, działka nr 86/4, gm. Brodnica - według wskazań Zamawiającego
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu dedykowanego na inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 6.3.1

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wybór dostawcy przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej wykonania oraz innych elementów/parametrów zamówienia w następujących okolicznościach:
- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi i innymi czynnikami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
- innymi zdarzeniami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego, w tym zagrożeniem epidemiologicznym, uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy lub jej części zgodnie z zapytaniem ofertowy;
- możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych/technologicznych itp. w zakresie przedmiotu zamówienia niż te istniejące w chwili przeprowadzenia i zakończenia postępowania ofertowego celem wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia.
Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent w celu uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu ofertowym winien przedłożyć następujące dokumenty:
- Oferta pod rygorem nieważności winna zostać sporządzona i złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać wypełnione wszystkie elementy Formularza Ofertowego oraz zawierać podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty);
- do Oferty pod rygorem nieważności należy załączyć Załącznik w postaci Oświadczenia o braku powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego zawierający podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty), przy czym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- Oferty złożone i nie sporządzone na Formularzu Ofertowym, nie wypełnione w całości, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty) i nie zawierające załącznika w postaci oświadczenia o braku powiązań podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty) będą odrzucane z przyczyn formalnych.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W ofercie należy wskazać cenę łączną netto i brutto przedmiotu zamówienia określonego w pkt. II.2. Zapytani ofertowego oraz odrębnie ceny za poszczególnych elementy określone w Załączniku nr 1 i 2 do Zapytania tj. w Specyfikacji parametrów zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz Formularzu ofertowym.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w PLN lub w walucie obcej, gdzie kurs przeliczenia ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie określony na dzień 10.03.2021 r. tj. ostatni dzień składania ofert (przyjmuje się średni kurs NBP - tabela A).
Oferta winna zostać przedłożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania pod rygorem nieważności oferty.
2.Cena oferty (wykonania przedmiotowego zamówienia) winna zawierać cenę za sprzęt, dostawę i montaż oraz wszelkie inne wydatki/koszty niezbędne do całościowego wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego.
3.Zamawiający dopuszcza składanie wyłącznie ofert całościowych obejmujących całość przedmiotu zamówienia i spełniających wszystkie pozycje sprzętowe i parametrowe ujęte w Specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, w przeciwnym przypadku oferty zostaną uznane za niekompletne i nie będą podlegać rozpatrzeniu. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH tj. oferta musi obejmować dostawę i montaż całego zakresu rzeczowego zgodnie z treścią Zapytania ofertowego oraz załączników nr 1 i 2.
4.Termin składania ofert: do 10.03.2021 r.
5.Termin związania ofertą: do 26.03.2021 r.
6.Termin wykonania zamówienia: do 21.06.2021 r.
7.Oferty należy złożyć w firmie:
Oferty należy złożyć w firmie:
SŁONECZKO Sp. z o.o.
Jastrzębie 48, Jastrzębie 87-322
tel.: 515801228
e-mail: madzkao@wp.pl
osobiście (wpływ do 10.03.2021 r.) lub drogą pocztową (wpływ do 10.03.2021 r.) lub emailem na adres: madzkao@wp.pl (wpływ do 10.03.2021 r.).
Oferty osobiście lub listownie należy kierować na adres Jastrzębie 48, Jastrzębie 87-322.
Dodatkowych informacji udziela p. Magdalena Lichnerowicz pod adresem email: madzkao@wp.pl
8.Zamawiający dopuszcza wyłącznie oferty złożone w języku polskim pod rygorem nieważności oferty.
9.W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniającą warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym tj.
- Oferta pod rygorem nieważności winna zostać sporządzona i złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać wypełnione wszystkie elementy Formularza Ofertowego oraz zawierać podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty);
- do Oferty pod rygorem nieważności należy załączyć Załącznik w postaci Oświadczenia o braku powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego zawierający podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty)
- Oferty złożone i nie sporządzone na Formularzu Ofertowym, nie wypełnione w całości, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty) i nie zawierające załącznika w postaci oświadczenia o braku powiązań podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty) będą odrzucane z przyczyn formalnych,
oraz
- uzyskująca największą liczbę punktów w kryteriach oceny.
10.Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
11.Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadawania oferentom pytań w zakresie szczegółowych parametrów poszczególnych elementów stanowiących przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego na każdym etapie postepowania ofertowego (w szczególności w przypadku wątpliwości co do deklaracji oferenta, że przedmiot zamówienia spełnia te parametry), zmian całości lub części zapytania ofertowego.
13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
14.Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
15.Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na dostawę, montaż sprzętu/urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego Zapytania oraz jego uruchomienie, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.
16.Wykluczenia:
Oferta danego oferenta zostanie odrzucona z udziału w niniejszym postępowaniu:
a) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
c) w przypadku powiązania oferenta z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, gdzie przesłanki powiązania zostały wyjaśnione w treści Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.
17.Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-26
Data ostatniej zmiany
2021-02-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto zamówienia:maks 100pkt.
Punktacja za oczekiw. wynagrodz.brutto zost. oblicz.wzorem:
najniższa oferta cenowa:P1=100pkt.,
kolejne oferty cenowe:Pn=[100pkt.-10x(Cn/C1)]
gdzie:
C1-wartość najniższej oferty
Cn-wartości kolejnych ofert
Suma pkt będzie liczona wzorem:O=C
gdzie:
O-Ocena
C-Cena

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magdalena Lichnerowicz
tel.: 515801228
e-mail: madzkao@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.