Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy parkingu, przebudowy ciągu...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy parkingu, przebudowy ciągu pieszo-rowerowego, budowy chodnika

Data zamieszczenia: 2021-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Inowrocław
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
Tel./faks 52 35 55 300, 52 35 55 250 / 52 35 55 255, 52 35 55 233
zamowienia@inowroclaw.pl
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl/pn/inowroclaw/demand/notice/public/23626/details
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./faks 52 35 55 3
Termin składania ofert: 2021-03-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowych:
przebudowy parkingu przy Ul. Wierzbińskiego,
przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy Ul. Miechowickiej,
budowy chodnika przy Ul. Błażka

2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych:
Cz. 1 - przebudowa parkingu przy ul Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu
Cz. 2 - przebudowa ciągu pieszo - rowerowego przy Ul. Miechowickiej w Inowrocławiu
Cz. 3 - budowa chodnika przy Ul. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej części.
2. Cz. 1 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego parkingu położonego w Inowrocławiu przy ulicy Wierzbińskiego w rejonie krytego basenu.
Stan obecny - istniejący parking o łącznej powierzchni ok. 3 000 m2 stanowi odrębny plac z oddzielnym wjazdem i wyjazdem na ulicę Wierzbińskiego. Nawierzchnia bitumiczna wymaga przebudowy. Odwodnienie do istniejących kratek ściekowych nie zapewnia sprawnego spływu wód opadowych. Istniejąca instalacja oświetleniowa również wymaga przebudowy. W otoczeniu parkingu rosną drzewa, które częściowo należy wyciąć. W rejonie objętym projektem występuje uzbrojenie podziemne.
Podstawowe wytyczne do projektowania:
- zaprojektowanie parkingu dla samochodów osobowych i autobusów z wykorzystaniem dotychczasowej lokalizacji; dopuszcza się możliwość korekty wymiarów parkingu i ingerencję w przylegające tereny zielone i drzewostan;
- uporządkowanie otoczenia parkingu, zapewnienie połączenia z istniejącymi ciągami pieszymi oraz Ul. Macieja Wierzbińskiego;
- zaprojektowanie odwodnienia i oświetlenia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci;
- zaprojektowanie czasowej i stałej organizacji ruchu;
- uzyskanie zgody właściwych organów na wycinkę drzew oraz sporządzenie planu nasadzeń zastępczych.
Do Wykonawcy będzie należało uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń. Plan zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem (Starosta Inowrocławski).
Zamawiający dysponuje wstępną koncepcją przebudowy parkingu, która zostanie udostępniona wykonawcy jako materiał pomocniczy do projektowania.
Projekt budowlany należy sporządzić w formie umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę z uwzględnieniem wymogów dotyczących projektu budowlanego zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.1609). W projekcie należy wydzielić: część drogową, stałą i czasową organizację ruchu, oświetlenie uliczne, instalacje wodno - kanalizacyjne, tereny zielone (wycinki drzew, nasadzenia zastępcze).
3. Cz. 2 - przebudowa ciągu pieszo - rowerowego, długości ok. 740 m, wzdłuż ulicy Miechowickiej w Inowrocławiu (strona północna), na odcinku od rejonu skrzyżowania z ulicą Szymborską do ulicy Poznańskiej, wraz z rozwiązaniem połączenia z Ul. Poznańską. Istniejący ciąg na odcinku o długości ok. 90 m od ulicy Szymborskiej w kierunku ulicy Poznańskiej jest przebudowany (ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,0 m zespolona z chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 1,5m). Na dalszym odcinku istnieje ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej, bez rozdziału ruchu. Ciąg jest oddzielony od jezdni ulicy Miechowickiej pasem zieleni o szerokości 2,5 - 3,0 m; z wyjątkiem odcinka w sąsiedztwie ulicy Poznańskiej, gdzie ciąg przebiega przy jezdni. Na odcinku o długości ok. 100 m, przed skrzyżowaniem z Ul. Poznańską, pas drogowy jest ograniczony terenem Straży Pożarnej. W rejonie objętym opracowaniem występuje uzbrojenie podziemne. Podstawowe wytyczne do projektowania:
- zaprojektowanie ciągu pieszo - rowerowego z wykorzystaniem dotychczasowego przebiegu, wraz z niezbędnymi korektami; w odcinku wzdłuż terenu Straży Pożarnej dopuszcza sią wyjście poza pas drogowy (w stronę PSP); parametry geometryczne i konstrukcyjne ciągu należy dostosować do nowego ciągu wybudowanego w rejonie skrzyżowania ulic Miechowickiej i Szymborskiej;
- uzyskanie zgody na wejście na tereny nie będące własnością zamawiającego;
- zaprojektowanie nowego ogrodzenia terenu Straży Pożarnej (po uzgodnieniu z PSP oraz Starostwem Powiatowym);
- zaprojektowanie czasowej i stałej organizacji ruchu;
- w razie konieczności należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew i sporządzić plan nasadzeń zastępczych.
Do wykonawcy należy uzyskanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnień, opinii zatwierdzeń wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę. Plan zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem (Starosta Inowrocławski)
Projekt należy sporządzić w formie umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem wymogów dotyczących projektu budowlanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.1609.) (Dz.U. 2020 poz.1609). W dokumentacji projektowej należy
wydzielić: część drogową, stałą i czasową organizację ruchu, tereny zielone (wycinki drzew, nasadzenia zastępcze - jeżeli wystąpią).
4.Cz. 3 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinaka chodnika wzdłuż Ul. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dokończenie), długości ok. 100 m, (strona południowa) na odcinku zatok parkingowych do Ul. Jana Molla, wraz z rozwiązaniem komunikacji pieszej w strefie skrzyżowania ulic Jana Molla i Ludwika Błażka oraz możliwym powiększeniem zatok parkingowych w Ul. Jana Molla.
Stan istniejący - teren zielony, wystąpi kolizja z hydrantem p.poż.; w rejonie skrzyżowania z Ul. Jana Molla istnieje przejście dla pieszych oraz zatoki parkingowe.
Podstawowe wytyczne do projektowania:
- zaprojektowanie chodnika wzdłuż istniejących zatok parkingowych jako kontynuację istniejącego chodnika;
- przebudowa rejonu skrzyżowania z Ul. Jana Molla z utrzymaniem przejścia dla pieszych,
- powiększenie istniejących zatok parkingowych,
- przebudowanie kolizji z hydrantem;
- przebudowanie urządzeń obcych ( przypadku żądania przez ich gestorów);
- zaprojektowanie czasowej i stałej organizacji ruchu.
Do wykonawcy należy uzyskanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnień, opinii i zatwierdzeń wymaganych dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Plan zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem (Starosta Inowrocławski). Projekt budowlany należy sporządzić w formie umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę z uwzględnieniem wymogów dotyczących projektu budowlanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.1609). W dokumentacji projektowej należy wydzielić: część drogową, stałą i czasową organizację ruchu, ewentualnie inne projekty branżowe (elektryczne, teletechniczne, ciepłownicze - jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania).
4. Do wykonawcy będzie należało złożenie do właściwych organów, w imieniu Zamawiającego, wniosków (dotyczy cz. 1-3):
- o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zgłoszeniu robót,
- o zatwierdzenie czasowej i stałej organizacji ruchu,
- o wydanie zgody na wycinkę drzew.
4. W ramach przedmiotu zamówienia należy (dotyczy cz. 1-3)::
1) wykonać badanie gruntu i nośności istniejącej nawierzchni;
2) przedstawić Zamawiającemu, po upływie 30 dni od zawarcia umowy, koncepcję rozwiązań projektowych, a po ich uzgodnieniu przystąpić do dalszych prac projektowych;
3) wykonać:
a) projekty budowlane i projekty techniczne wszystkich branż,
b) projekty stałej i czasowej organizacji ruchu,
c) informacje dla planu BIOZ dla robót będących przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego;
d) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Podstawa prawna i sposób wykonania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:
1) projekty budowlane i projekty techniczne należy opracować zgodnie z rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.1609) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w 5 egz. w wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD w programie powszechnie dostępnym;
należy uwzględniać warunki techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124, ze zm.);
2) przedmiar robót należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w 2 egz. w wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie powszechnie dostępnym;
3) kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389), w 2 egz. w wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie powszechnie dostępnym;
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w 2 egz. w wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na CD - opracowanie w formacie WORD.
Uwaga! Zabrania się wskazywania w projektach, kosztorysach inwestorskich, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów. Urządzenia i materiały muszą być opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno-użytkowych.
4. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:
1) wykaz opracowań dokumentacji projektowej i kosztorysowej z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji;
2) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) pisemne oświadczenie wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany wykonawcy;
4) dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przedmiotowego projektowania;
5) oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego w polach eksploatacji związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem postępowania o zamówienie i wykonawstwem zaprojektowanych robót budowlanych, bez względu na rodzaj procedury w jakiej dokonany zostanie wybór wykonawców robót.
5. Odbiór przedmiotu umowy (kompletnej dokumentacji projektowej) odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do niego. Zamawiający może bez odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy korzystać z przedmiotu umowy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wykonywać zależne prawa autorskie.
7. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.
8. Warunki finansowania zamówienia:
1) z wybranym wykonawcą zamówienia zostanie zawarta umowa za cenę obejmującą rzeczowy zakres zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) zapłata wynagrodzenia będzie zrealizowana na podstawie 2 faktur (oddzielnie za każdą część zamówienia), pierwszej opiewającej na 80% wynagrodzenia, płatnej po odbiorze przez zamawiającego dokumentacji projektowej i złożeniu przez wykonawcę przedmiotowych wniosków do właściwych organów i drugiej (pozostała kwota), po uzyskaniu prawomocnego zgłoszenia lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
3) rachunek bankowy wykonawcy musi być zgodny z rachunkiem wykonawcy wskazanym w liście podatników VAT, prowadzonej przez Ministra Finansów;
4) Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, ze zm.), posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/. Wykonawca może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

Dokument nr: ZZP.271.4.4.2021

Składanie ofert:
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty elektroniczne, za pośrednictwem platformy zakupowej www.bip.inowroclaw.pl zakładka ,,Przetargi - platforma zakupowa MarketPlanet" lub https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl należy składać do dnia 5.03.2021 r. godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3)Termin wykonania zamówienia
Do 150 dni od dnia zawarcia umowy (cz. 1, 2 i 3).
Zamawiający uzna, że zamówienie zostało wykonane w wymaganym terminie, jeżeli otrzyma od wykonawcy wykonaną kompletną dokumentację projektową oraz dowód złożenia wniosków do właściwych organów.

Wymagania:
2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł netto (nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. poz. 2019, ze zm.).
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Inowrocławia oraz strona internetowa Zamawiającego - www.bip.inowroclaw.pl zakładka ,,Przetargi - platforma zakupowa MarketPlanet" lub https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl (dalej platforma), w dniu 26.02.2021 r.
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na platformie.
4) Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, licząc od wszczęcia niniejszego postepowania wykonali co najmniej 2 dokumentacje projektowe branży drogowej oraz dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.
5) Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków i wymagań
Formularz ofertowy - wg wzoru załącznika nr 1 do niniejszego opisu.
7) Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej. Instrukcja składania ofert znajduje się na platformie zakupowej, zakładka ,,regulamin" i dalej ,,pomoc dostawca"; link https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9) Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę należy podać w zł polskich, wg formularza ,,Oferta" (zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia), z wyodrębnieniem podatku VAT.
10) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium oceny ofert: cena.
11) Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione przez Zamawiającego przed wyborem wykonawcy
1. Zamawiający może wezwać wykonawcę do przedstawienia dowodów doświadczenia zawodowego.
2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który na wezwanie nie przedstawi Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 1.
3. Dopuszcza się negocjacje treści oferty z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
12) Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
6) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną.
2. Opis przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na platformie zakupowej www.bip.inowroclaw.pl zakładka ,,Przetargi - platforma zakupowa MarketPlanet" lub https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl.
3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Urszule Borkowską, tel. 52 35 55 250, e-mail: zamowienia@inowroclaw.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.