Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA BOISKA DO GRY W HOKEJA

Przedmiot:

PRZEBUDOWA BOISKA DO GRY W HOKEJA

Data zamieszczenia: 2021-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ROGOWO
KOŚCIELNA
88-420 Rogowo
powiat: żniński
52 3024053, 52 3024077, faks 52 3024275
zamowienia@rogowo.paluki.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo/proceedings
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Rogowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 52 3024053, 52 30240
Termin składania ofert: 2021-03-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA BOISKA DO GRY W HOKEJA NA TRAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa płyty boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem, odwodnieniem, wyposażeniem sportowym oraz kontenerem. Powierzchnia przebudowywanego boiska do gry w hokeja na trawie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 55,00 x 91,40m. Za bramkami (liniami końcowymi) zaprojektowano pas o szerokości 3,00m, a za liniami bocznymi o szerokości 2,00m, co łącznie daje nam wymiar pola do gry w hokeja o wymiarach 59,00 x 91,40m.Zaprojektowano odwodnienie nawierzchni płyty za pomocą drenażu odsączającego oraz dodatkowo zaprojektowano wykonanie odwodnienia opaskowego wokół boiska z wpięciem w istniejącą na działce kanalizację deszczową.Na terenie boiska zaprojektowano nawierzchnie sportową ze sztucznej trawy i pas nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, oddzielonej obrzeżem betonowym wokół boiska. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe nawierzchni boiska ze sztucznej trawy do gry w hokeja na trawie zawiera projekt budowlany stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ .

CPV: 45212000-6, 45310000-3, 45311100-1, 45312310-3, 45315700-5, 45332000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00011790, ZP-INW.271.1.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zdefiniowanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344.). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:1) drogą elektroniczną: zamowienia@rogowo.paluki.pl ;2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy Rogowo jest Wójt Gminy Rogowo z siedzibą w Rogowie Ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 185; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe24h@wp.pl tel. 607 753 475;3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znakZP-INW.271.1.1.2021 ,,Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo" prowadzonym w trybie podstawowym;4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp";5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiadają Państwo:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Państwu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.W nawiązaniu do powyższego obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa również na Wykonawcach w związku z tym treść oświadczenia Zamawiający zawarł w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.2. W zakresie stosowania przepisów RODO na stronie internetowej BIP - Urzędu Gminy.Rogowo opublikowana jest ,,Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Rogowo".
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-19 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. 19 marca 2021r. do godziny 10:00.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299.).4. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Urzędu Gminy Rogowo Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, Oddział w Janowcu Wlkp. Nr 95 8959 0001 5507 8995 2000 0060 z dopiskiem ,,Wadium- Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo" (Nr ZP-INW.271.1.1.2021)".Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Terminem wniesienia wadium jest data uznania na rachunku Zamawiającego6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Rogowo 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-INW.271.1.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 0 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa płyty boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem, odwodnieniem, wyposażeniem sportowym oraz kontenerem. Powierzchnia przebudowywanego boiska do gry w hokeja na trawie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 55,00 x 91,40m. Za bramkami (liniami końcowymi) zaprojektowano pas o szerokości 3,00m, a za liniami bocznymi o szerokości 2,00m, co łącznie daje nam wymiar pola do gry w hokeja o wymiarach 59,00 x 91,40m.Zaprojektowano odwodnienie nawierzchni płyty za pomocą drenażu odsączającego oraz dodatkowo zaprojektowano wykonanie odwodnienia opaskowego wokół boiska z wpięciem w istniejącą na działce kanalizację deszczową.Na terenie boiska zaprojektowano nawierzchnie sportową ze sztucznej trawy i pas nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, oddzielonej obrzeżem betonowym wokół boiska. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe nawierzchni boiska ze sztucznej trawy do gry w hokeja na trawie zawiera projekt budowlany stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ .
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty niewykluczonych Wykonawców oraz nieodrzucone będą oceniane wg następujących kryterium i wagi:Lp. Opis kryterium oceny Waga [%)]1. CENA (koszt) 60%2. OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI 40% Razem 100%2. Sposób oceny ofert:1) w kryterium ,,CENA" (cena wykonania zamówienia) - ,,C"=60,00%Ilość punktów w kryterium cena dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:C = ( Cmin. / Cbad.of. ) x 60% x 100Gdzie:C - ilość punktów badanej oferty w kryterium ,,CENA"Cmin. - cena brutto minimalna spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniuCbad.of. - cena brutto badanej oferty 2) w kryterium ,,OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI" - ,,G"=40,00%Maksymalną liczbę 40 punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji.Ocena ofert w zakresie kryterium - ,,OKRES GWARANCJI" jakości zostanie dokonana według poniższego algorytmu: G = (Gbad.of. / Gmax. ) x 40% x 100 Gdzie: G - ilość punktów badanej oferty w kryterium ,,OKRES GWARANCJI" Gbad.of. - okres gwarancji jakości tj. ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej Gmax. - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości liczony w miesiącach - minimalny wymagany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - maksymalny okres udzielonej gwarancji Wykonawcy, brany do oceny oferty wynosi maksymalnie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przez strony. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji.W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie - Formularzu ofertowym - poz. 5 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp .3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 z póź.zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ;2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 5 do SWZ;4)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zgodnie z brzmieniem art. 107 ust. 2 Pzp Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. 19 marca 2021r. do godziny 10:00.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299.).4. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Urzędu Gminy Rogowo Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, Oddział w Janowcu Wlkp. Nr 95 8959 0001 5507 8995 2000 0060 z dopiskiem ,,Wadium- Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo" (Nr ZP-INW.271.1.1.2021)".Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Terminem wniesienia wadium jest data uznania na rachunku Zamawiającego6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Rogowo 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ tj.Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokołem konieczności spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 2) jeżeli wystąpi konieczność zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o których mowa w § 12 lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało korzystny wpływ na użytkowanie i eksploatację obiektu;3) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - cena netto pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej; 4) określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w poniższych okolicznościach:a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych, zamiennych o których mowa w § 12 lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania, wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania jej wstrzymania;b) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania jej wstrzymania;c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych - pomimo dołożenia wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.d) zmiany uzasadnione z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną , obejmujące: - zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, - zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, - zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej umowy. 6) Do zmian Umowy, o których mowa w lit. ,,d)" , zastosowanie mają także przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.).7) Strony niezwłocznie zobowiązane są do wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych p ... .
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty niewykluczonych Wykonawców oraz nieodrzucone będą oceniane wg następujących kryterium i wagi:Lp. Opis kryterium oceny Waga [%)]1. CENA (koszt) 60%2. OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI 40% Razem 100%2. Sposób oceny ofert:1) w kryterium ,,CENA" (cena wykonania zamówienia) - ,,C"=60,00%Ilość punktów w kryterium cena dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:C = ( Cmin. / Cbad.of. ) x 60% x 100Gdzie:C - ilość punktów badanej oferty w kryterium ,,CENA"Cmin. - cena brutto minimalna spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniuCbad.of. - cena brutto badanej oferty 2) w kryterium ,,OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI" - ,,G"=40,00%Maksymalną liczbę 40 punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji.Ocena ofert w zakresie kryterium - ,,OKRES GWARANCJI" jakości zostanie dokonana według poniższego algorytmu: G = (Gbad.of. / Gmax. ) x 40% x 100 Gdzie: G - ilość punktów badanej oferty w kryterium ,,OKRES GWARANCJI" Gbad.of. - okres gwarancji jakości tj. ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej Gmax. - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości liczony w miesiącach - minimalny wymagany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - maksymalny okres udzielonej gwarancji Wykonawcy, brany do oceny oferty wynosi maksymalnie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przez strony. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji.W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie - Formularzu ofertowym - poz. 5 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp .3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-04-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.