Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-03-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Al. W. Korfantego 117/119
40-156 Katowice
powiat: Katowice
32 2004 691
przetargi@katowice.sa.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 2004 691
Termin składania ofert: 2021-03-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Sąd Apelacyjny w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:
Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach
2. Zakres zamówienia obejmuje kontrolę okresową:
? roczną obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy Al. W. Korfantego 117/119 w Katowicach;
? roczną obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy Al. W. Korfantego 117 A w Katowicach;
? roczną obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy Pl. Wolności 3 w Mysłowicach.
3. Zakres kontroli okresowej rocznej obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.1 lit. a), b), c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zwanej dalej uPrBud, obejmuje w szczególności kontrolę okresową, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego:
a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Ad. a.
Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. a) uPrBud, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:
1) bezpieczeństwa osób,
2) środowiska,
3) konstrukcji budynku.
W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych, elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
ZP-O.Inw.-63-1-2/21
Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Strona 2 z 5
3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
4) pokryć dachowych,
5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
7) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
Ad. b.
Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. b) uPrBud, podlegają w szczególności instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi.
Ad. c.
Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) uPrBud podlega stan techniczny instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrola powinna obejmować m. in. sprawdzenie:
1) drożności przewodów kominowych,
2) siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
3) występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
4) posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. kotły c.o., itp.),
5) występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Kontrolę stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w budynkach zasilanych z sieci gazowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa - Kontrola okresowa.
4. W trakcie kontroli j.w., zgodnie z art. 62 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. uPrBud, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
5. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowej, w dwóch egzemplarzach i dla każdego z budynków oddzielnie, powinny zawierać określenie:
1) stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
2) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1),
3) zakresu koniecznych i zalecanych robót remontowych oraz kolejności ich wykonywania,
4) metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
5) zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
ZP-O.Inw.-63-1-2/21
Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Strona 3 z 5
Do protokołów, o których mowa wyżej, w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną lub zdjęciową, wykonaną w toku kontroli.
6. Informacja w zakresie obiektów objętych kontrolą:
Zakres zamówienia obejmuje kontrolę okresową obiektów zlokalizowanych na trzech nieruchomościach, a w szczególności:
a. Obiekty Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Al. Korfantego 117/119 w Katowicach: Budynek Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Kubatura
Budynek główny
1592 m2
5232 m2
27033 m3
Budynek garażowy
114 m2
92 m2
ok. 380 m3
Budynki wyposażone są w instalacje:
? wodociągową i hydrantową;
? kanalizacyjną;
? CO;
? elektryczną;
? piorunochronną;
? ogrzewania rynnowego;
? antenową;
? teletechniczną;
? komputerową;
? kontroli dostępu, domofonową;
? monitoringu CCTV;
? sygnalizacji włamania i napadu;
? sygnalizacji pożaru;
? wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji.
Budynki nie posiadają instalacji gazowej.
b. Obiekty Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Al. Korfantego 117A w Katowicach: Budynek Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Kubatura
Budynek główny
339 m2
1.137 m2
3.582 m3
Budynek garażowy
200 m2
183 m2
ok. 420 m3
Budynki wyposażone są w instalacje:
? wodociągową i hydrantową;
ZP-O.Inw.-63-1-2/21
Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Strona 4 z 5
? kanalizacyjną;
? CO;
? elektryczną;
? piorunochronną;
? ogrzewania rynnowego;
? antenową;
? teletechniczną;
? komputerową;
? kontroli dostępu, domofonową;
? monitoringu CCTV;
? sygnalizacji włamania i napadu;
? sygnalizacji pożaru;
? wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji.
Budynki nie posiadają instalacji gazowej.
c. Obiekty Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Pl. Wolności 3 w Mysłowicach: Budynek Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Kubatura
Budynek główny
725 m2
1896 m2
13213 m3
Budynek łącznika
172 m2
136 m2
662 m3
Budynek sali
210 m2
178 m2
1624 m3
Budynki wyposażone są w instalacje:
? wodociągową i hydrantową;
? kanalizacyjną;
? CO;
? gazową wraz z kotłownią;
? elektryczną;
? piorunochronną;
? wentylacji grawitacyjnej oraz kominy spalinowe.

Dokument nr: ZP-O.Inw.-63-1-2/21

Składanie ofert:
9. Forma, miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową na załączonym formularzu wraz z dokumentami prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres przetargi@katowice.sa.gov.pl w terminie do 9 marca 2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia - do 31 maja 2021 r.

Wymagania:
7. Kryterium oceny ofert: Cena - 100%
W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę, Zamawiający wezwie do złożenia oferty dodatkowej, w której cena nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż w ofercie pierwotnej.
Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę zostaną podjęte negocjacje ceny oraz innych warunków realizacji zamówienia, a następnie, w przypadku pozytywnego rezultatu tych negocjacji, zostanie zawarta umowa, której minimalne warunki określone są w załączniku do niniejszego zaproszenia.
ZP-O.Inw.-63-1-2/21
Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby przeprowadzające kontrolę uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności (konstrukcyjno-budowlanych, instalacji sanitarnych - wod.-kan., co, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji gazowych i elektrycznych) wraz z potwierdzeniami ich przynależności do izby samorządu zawodowego zgodnie z art. 62 ust. 4 uPrBud i/lub kwalifikacji zgodnie z art. 62 ust. 5-6 uPrBud, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Sposób opracowania ofert.
Kompletna oferta powinna zawierać:
? Formularz oferty;
? Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Uwagi:
10. Zamknięcie postępowania bez wybrania ofert - unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert.
12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13. Ewentualne zmiany do Zapytania ofertowego oraz wynik postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej postępowania.
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach /-/ Leszek Kędzior

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.