Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
408z dziś
4052z ostatnich 7 dni
15701z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany pokrycia dachowego

Przedmiot:

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach
ul. Koszarowa 1
82-550 Prabuty
powiat: kwidzyński
Tel. 55 278 21 39, 55 278 21 21
sekretariat@zgmprabuty.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Prabuty
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 55 278 21 39, 5
Termin składania ofert: 2021-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Okrężnej 3 w Prabutach
działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Okrężnej 3 w Prabutach informuje, że przyjmowane są oferty na: ,,Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Okrężnej 3 w Prabutach"
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Ul. Okrężnej 3 w Prabutach.
2) Zakres robót budowlanych:
a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
? wykonać daszki ochronne nad drzwiami wejściowymi do budynku,
? rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych,
? rozebranie elementów więźb dachowych,
? rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych,
? rozebranie rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku,
? utylizacja eternitu, gruzu,
? wykonanie, montaż i rozebranie rynny do gruzu,
b) Remont dachu:
? wymiana i/lub wzmocnienie krokwi,
? prostowanie i klinowanie konstrukcji dachu,
? łacenie dachu,
? wymiana deskowania dachu,
? pokrycie dachu blacho dachówką powlekaną,
? montaż akcesoriów do pokryć dachowych (płotek przeciwśniegowy, wentylacja okapu, ławy kominiarskie, wyłazy dachowe),
? montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (rozwiązanie systemowe),
? pokrycie dachów papą termozgrzewalną IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS,
c) Remont kominów:
? przemurowanie kominów wraz z dwukrotnym gruntowaniem środkiem SARSIL-W,
? spoinowanie kominów,
? opinia kominiarska po przemurowaniu i remoncie kominów,
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w pkt. 2 oraz obmiar mają charakter pomocniczy. Przed przystąpieniem do wyceny należy zapoznać się z zakresem robót w terenie.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2021 r. o godz. 1010 w siedzibie ZGM .

Specyfikacja:
Informacje szczegółowe na temat zamówienia wraz z adresami lokali dostępne są w: biurze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach Ul. Koszarowa nr 1 - dział techniczny.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty, sekretariat, nie później niż do dnia 15.03.2021 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia - w terminie 2-ch miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

Wymagania:
III. OPIS WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizo-wali co najmniej 3-ch robót o wartości minimum 100 tys. zł każde;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobo-wiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:
? przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowla-nymi o specjalności:
? konstrukcyjno-budowlanej, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. spe-cjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w za-kresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 tys. zło-tych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
a) formularz ofertowy,
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub za-świadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wy-stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) Wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji).
f) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
g) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonaw-ca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 tys. złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
h) Kosztorys szczegółowy dołączony do oferty cenowej.
i) Akceptację warunków umowy.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
a) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 1
82-550 Prabuty
OFERTA NA: ,,Wymiana pokrycia dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Okrężnej 3 w Prabutach"
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Okrężnej 3 w Prabutach. Jednocześnie Wspólnota zastrzega sobie możliwość zmienienia zakresu rzeczowego lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.