Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
408z dziś
4052z ostatnich 7 dni
15701z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie parkingu

Przedmiot:

Wykonanie parkingu

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
(34) 3682461, Fax: 34 365 12 90, tel. 34 368 24 61 wew. 58, wew. 61
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: (34) 3682461, Fax: 3
Termin składania ofert: 2021-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie parkingu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy
ul. Gwiezdna 13 w Częstochowie"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu przy budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy Ul. Gwiezdna 13 w Częstochowie.
2. Szczegółowy opis technologii i zakres rzeczowy robót jakie należy wykonać w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia zostały zawarte w7 przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do
niniejszego zaproszenia, projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego
zaproszenia oraz planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia.
Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia, wynikające wyprost z zapisów zaproszenia, jak również
w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Specyfikacja:
Termin oględzin oraz wszelkie niezbędne ustalenia należy
uzgodnić z przedstawicielem
Zamawiającego Panem Robertem Wolskim tel. 34 368 24 61 wew. 58

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24, 42-200
Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03..2021r. do godz. 15;00
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres
Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na:
,,Wykonanie parkingu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy Ul. Gwiezdna 13 w Częstochowie"

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania minowy do dnia 15.07.2021 r.

Wymagania:
UWAGA!
Przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia są jedynie materiałem
pomocniczym dla Wykonawcy w ustaleniu ceny. Ilości i opisy poszczególnych pozycji
przedmiarów' robót nie należy traktować jako ostatecznie definiujących wymagania dla
danej roboty'. Nawet jeżeli w przedmiarach nie ujęto całego zakresu robót, to roboty' muszą
być wycenione i wykonane według:
- obow iązujących przepisów i wiedzy technicznej,
- przedmiarów robót,
- projektu budowlanego,
- zapisów' niniejszego Zaproszenia,
wr związku z powyższym przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca może
przeprowadzić oględziny miejsca, w którym wykonywane będą roboty. Przeprowadzenie
wizji nie jest obligatoryjne. Oferta Wykonawcy, który nie odbędzie wizji nie zostanie
odrzucona.
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż
podane w przedmiarach robót lub projekcie budowlanym pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w tym projekcie, jak również złożenia dla tych
materiałów stosownych dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania w
budownictwie).
4. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia realizowany był:
1) zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawdo
budowlane;
2) obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi;
3) obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych
w budownictwie.
5. Teren robót musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody powstałe w trakcie
realizacji zamówienia do wysokości powstałej szkody.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne
informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić wr

trakcie realizacji zamówienia.
7. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Kosztorys ofertowy w formie szczegółowej zawierający czynniki cenotwórcze (R,M,S,Kp,Z,
Kz) sporządzony na podstawie przedmiaru robót -załącznika nr 5.
3. Wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia, polegających na wykonaniu co najmniej jednego parkingu - o
wartości minimalnej 86.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy zl) netto, wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, w którym upływa termin składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,
a jeżeli Wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza zakres
zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót natęży wpisać wartość robót netto zgodnych
z zakresem zamówienia.
4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądownego, Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków
lub opiat wraz z oświadczeniem/zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych podatków lub opiat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
oświadczeniem/zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
7. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
(posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi), a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca
musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń. Wykaz winien być sporządzony przez Wykonawcę według wzoru - załącznika nr 3
do niniejszego zaproszenia.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
8. Kserokopię uprawnień budowlanych (decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń dla osoby skierowanej przez Wykonawcę, do pełnienia funkcji
kierownika robót.
9. Kserokopię zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa
potwierdzającego przynależność kierownika robót Wykonawcy do Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Z zaświadczenia tego musi wynikać, iż osoba ta, na dzień składania ofert, posiada
aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
10. Kserokopię opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 86.000,00
zł (słownie: osiemdziesiąt sześć zł).
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłaconej polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z
treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynika wprost z załączonego do oferty
dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie
składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela).
11. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. V.4 niniejszego zaproszenia, przedstawione w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników
lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2, 3 i 7 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast
dowody (referencje), o których mowa w pkt V.3 mogą być złożone w formie oryginałów lub
kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 niniejszego Zaproszenia mogą być złożone w formie
kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z
dopiskiem za zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.5 i 6 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez
osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty.
Dokumenty wymienione w pkt V. 8, 9 i 10 niniejszego Zaproszenia mogą być złożone w formie
oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do
podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
7. Poprawki w ofercie muszą być czytelne oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do
kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Robert Wolski - tel. 34 368 24 61 wew. 58, informacje techniczne, referat DTR,
2. Ewa Langier - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.