Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

Przedmiot:

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wadowicki
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
tel. (33) 873 42 00, fax. (33) 823 24 33
biuro@powiatwadowicki.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (33) 873 42 00,
Termin składania ofert: 2021-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiającego: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych na terenie gminy Mucharz i Stryszów.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1 Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych gmin: Mucharz i Stryszów o powierzchni ok. 1046,6184 ha. Faktyczny zakres wykonanych prac zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zbiorczego zestawienia powierzchni objętych przedmiotem zamówienia. Należność zostanie wypłacona za rzeczywisty zakres wykonanych prac na podstawie ceny jednostkowej (za 1 hektar lasu) podanej przez Wykonawcę.
Wykaz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa objętych zamówieniem znajdujących się na terenie:
Gminy Mucharz według obrębów geodezyjnych:
obręb Jaszczurowa:177,8229ha
obręb Koziniec: 201,6898 ha
obręb Mucharz: 19,8454 ha
obręb Skawce: 5,5082 ha
obręb Świnna Poręba: 27,1269 ha
obręb Zagórze: 29,2243 ha
Gminy Stryszów według obrębów geodezyjnych:
obręb Dąbrówka: 19,9533ha
obręb Dąbrówka-Ostałowa: 9,5070 ha
obręb Leśnica: 52,2259 ha
obręb Łękawica: 87,4590 ha
obręb Stronie: 55,1575 ha
obręb Stryszów: 244,4004 ha
obręb Zakrzów: 116,6978 ha
2.2 Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o:
? przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463),
? przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu Dz. U. z 2012 r., poz. 1302),
? przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), ? wytyczne zawarte w zarządzeniu nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 roku, znak: ZU.6007.3.2020 w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach,
? przepisy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.),
? przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów ( Dz. U. Nr 58, poz.405 ),
? oraz o inne aktualnie obowiązujące przepisy.
2.3 Wykonawcy zostaną na jego wniosek nieodpłatnie przekazane dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Wadowickiego niezbędne w celu wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Stryszów i Mucharz.
2.4 W razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie w ramach oferty do uzyskania i opracowania wszelkich niezbędnych w tym zakresie dokumentów, wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247).
2.5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
2.6 Powierzchnię lasów należy przyjąć na dzień podpisania umowy.
2.7 Okres obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasu należy przyjąć na 10 lat tj. od 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2031 roku.
2.8 Prace urządzeniowe będą prowadzone wyłącznie na gruntach figurujących w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Wadowickiego jako las (Ls), na bazie aktualnych danych z ewidencji gruntów (rejestr i mapa) bez uwzględnienia wewnętrznych podziałów rodzinnych, które zostały dokonane bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych. W opracowaniu nie należy ujmować powierzchni wykazanych w ewidencji geodezyjnej jako ,,Lz"- zadrzewienia, zakrzaczenia.
2.9 Zakres prac urządzeniowych będzie obejmował lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa należące do osób fizycznych.
2.10 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
2.11 Uproszczone plany urządzenia lasu należy wykonać w oparciu o prace terenowe:
1) w 3 egzemplarzach w wersji papierowej w formacie A4 w języku polskim, w tym:
? po trzy egzemplarze dla każdego obrębu ewidencyjnego należy wykonać w miękkiej oprawie introligatorskiej z kieszeniami na mapy gospodarcze wraz z wersją elektroniczną planu,
2) załączone do dokumentu mapy gospodarcze należy opracować w oparciu o materiały geodezyjne, zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 roku, znak: ZU.6007.3.2020 w sprawie przeznaczenia
środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,
3) w jednym egzemplarzu bez danych osobowych w wersji elektronicznej,
4) w przypadku stwierdzenia podczas prac urządzeniowych rozbieżności, wynikających z różnicy pomiędzy ewidencją gruntów a stanem faktycznym na gruncie, Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić odrębny wykaz tych powierzchni, niezależnie od ujęcia ich w projekcie planu,
5) wersja elektroniczna stanowić będzie zapis na płytach CD/DVD w formacie pdf i w pliku edytowalnym.
6) przy wykonywaniu UPUL obowiązuje, zgodnie z ww. zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych:
- standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. zarządzenia,
- standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. zarządzenia,
- standard wymiany danych o lasach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ww. zarządzenia,
- wytyczne do sporządzania projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z Aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ww. zarządzenia.
7) przy projektowaniu UPUL Wykonawca posługiwał się będzie:
- aplikacją MAPA PU do obsługi warstw mapy numerycznej oraz eksportu i importu danych z/do formatu SWDL, do pobrania i zainstalowania na stronie internetowej Lasów Państwowych
- aplikację TAKSATOR PU, do pobrania i zainstalowania na stronie internetowej Lasów Państwowych,
- aplikacją wspomagającą nadzór nad lasami niepaństwowymi BDL UL ( w tym moduł kontroli danych ) od chwili jej udostępnienia na stronie www.bdl.lasy.gov.pl.
8) do uproszczonych planów urządzenia lasów należy sporządzić zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów w jednym egzemplarzu, w przypadku współwłasności dla każdego współwłaściciela,
Rozbieżności między stanem faktycznym na gruncie a ewidencją gruntów należy przedstawić w ,,Wykazie rozbieżności kategorii gruntów pomiędzy stanem w ewidencji a stanem na gruncie na działkach objętych uproszczonym planem urządzenia lasu", jako integralną część uproszczonego planu urządzenia lasu- wspólne opracowanie,
9) UPUL musi zawierać spis treści, ponumerowane strony, a w opisie ogólnym musi zawierać informację o łącznej powierzchni opracowania. Egzemplarz upul zostanie odpowiednio oznaczony na okładce i na pierwszej stronie planu, (dot. także płyty CD), przez podanie dla jakich lasów został sporządzony (z podaniem powierzchni opracowania), oraz będzie zawierać informację, że zadanie zostało dofinansowane ze środków funduszu leśnego,
10) UPUL będą zawierać rejestry działek leśnych alfabetycznie według właścicieli oraz rosnąco według numerów działek,
11) UPUL będą zawierać wykaz gruntów związanych z gospodarką leśną, np. terenów zajętych pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, szkółki leśne, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, miejsca składowania drewna oraz parkingi leśne i urządzenia turystyczne,
12) UPUL wykonane zostaną przy użyciu drukarki komputerowej w sposób zapewniający trwałość wydruku,
13) do każdego egzemplarza UPUL należy dołączyć komplet map gospodarczych drzewostanu wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej (z tego jeden egzemplarz zafoliowany) oraz płytę CD/DVD z wersją elektroniczną upul,
14) wykonawca sporządzi wyciągi z upul dla poszczególnych właścicieli lasów (wraz z legendą użytej terminologii oraz mapą przedstawiającą położenie danej działki ) w jednym egzemplarzu, w przypadku współwłaścicieli - dla każdego współwłaściciela odrębnie (wyciąg taki nie może zawierać danych osobowych pozostałych współwłaścicieli) wraz z listami właścicieli i ich adresów do potwierdzenia odbioru. W przypadku, gdy dana osoba jest właścicielem/współwłaścicielem kilku działek, wszystkie te działki ujęte zostaną w jednym wyciągu z UPUL,
15) listy, o których mowa w punkcie 14, sporządzone zostaną alfabetycznie według nazwisk właścicieli/współwłaścicieli. Listy te sporządzone zostaną w wersji papierowej oraz elektronicznej w pliku edytowalnym (excel).
2.12 Wykonawca przed rozpoczęciem prac we współpracy z Zamawiającym zorganizuje naradę techniczno-gospodarczą projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, na którą zaprosi przedstawicieli właściwego terenowo nadleśnictwa, przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, przedstawicieli Urzędu Gminy Mucharz i Stryszów, sołtysów wsi objętych upul, przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz powiadomi Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie o terminie tych spotkań.
2.13 Wykonawca przed przystąpieniem do prac terenowych powiadomi pisemnie o terminie tych prac Zamawiającego, Wójta Gminy Stryszów i Mucharz, Nadleśnictwo Andrychów oraz uzgodni z sołtysami wsi, dla których sporządza uproszczone plany, sposób powiadamiania właścicieli o prowadzeniu prac urządzeniowych.
2.14 Projekty uproszczonych planów urządzenia Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniać z terenową służbą leśną. Wykonawca uzgodni z terenowo właściwym Nadleśnictwem: docelowe typy gospodarcze drzewostanów oraz orientacyjne składy gatunkowe upraw leśnych, rodzaje rębni, kategorię zagrożenia pożarowego, rodzaje strefy zagrożenia przemysłowego. Z uzgodnień tych należy sporządzić notatkę służbową i przekazać ją Zamawiającemu.
2.15 Po zakończeniu prac w poszczególnych obrębach geodezyjnych Wykonawca:
- składa jeden egzemplarz projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z wykazem właścicieli działek w nim ujętych w Urzędzie Gminy Mucharz i Urzędzie Gminy Stryszów, celem wyłożenia go na okres 60 dni do publicznego wglądu. Wyłożone w gminie projekty planów muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów, a także mapy.
- poinformuje Wójta Gminy Stryszów i Wójta Gminy Mucharz o konieczności pisemnego poinformowania właścicieli lasów o wyłożeniu projektu uproszczonych planów urządzenia lasu z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego. W terminie 7 dni od dnia wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w siedzibie Urzędu Gminy Stryszów i Urzędu Gminy Mucharz dostarczy Zamawiającemu protokół w tej sprawie podpisany przez Wójta Gminy Mucharz i Wójta Gminy Stryszów.
- zobowiązany będzie do uczestniczenia w procesie wyłożenia projektu dokumentu w Urzędzie Gminy Stryszów oraz w Urzędzie Gminy Mucharz, w godz.ch pracy tych Urzędów, poprzez dyżur (konsultacje społeczne). W okresie wyłożenia Wykonawca będzie udzielał zainteresowanym właścicielom niezbędnych informacji, w razie takiej potrzeby brał będzie udział w oględzinach lasu, będzie rejestrować i analizować wpływające zastrzeżenia i wnioski oraz dokonywać ewentualnych korekt w projekcie UPUL. Zastrzeżenia i wnioski złożone przez właścicieli lasów pisemnie, skierowane do Starosty Wadowickiego, Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu niezwłocznie i na bieżąco ( w terminie do 7 dni od daty otrzymania). Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia projektu decyzji wraz z uzasadnieniem w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków złożonych do Starosty.
2.16 Rozstrzygnięcia podjęte w wyniku rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń i wniosków Wykonawca uwzględni w projekcie upul.
2.17 W przypadku konieczności zmian w projekcie planu na skutek rozstrzygnięć wydanych przez organ odwoławczy w wyniku rozpatrzenia odwołań od decyzji rozstrzygających wniesione zastrzeżenia i wnioski, Wykonawca dokona tych zmian w ramach gwarancji.
2.18 Po rozpatrzeniu wniosków i zastrzeżeń skierowanych do Starosty i skorygowaniu na tej podstawie projektu planu, 1 egzemplarz projektu planu wraz z pismem przewodnim należy złożyć we właściwym miejscowo nadleśnictwie, w celu zaopiniowania w trybie art. 22 ust.3 ustawy o lasach. Wykonawca uzyska pisemną pozytywną opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów dla sporządzonej dokumentacji urządzeniowej, którą przekaże zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją.
2.19 Wyniki prac terenowych ujęte w projekcie UPUL podlegają obowiązkowej kontroli w terenie z udziałem przedstawicieli powiatu, wykonawcy oraz właściwych terytorialnie jednostek Lasów Państwowych - nadleśnictwo i regionalna dyrekcja Lasów Państwowych. O terminach kontroli terenowych powiadamia się Dyrekcje Generalną Lasów Państwowych.
2.20 Kontrolą terenową opisów taksacyjnych i oznaczeń granic wyłączeń, będzie objęte co najmniej 2% liczby działek ewidencyjnych objętych opracowaniem, jednak nie mniej niż 10 wydzieleń leśnych, z obowiązkową reprezentacją jednej działki dla każdego obrębu ewidencyjnego objętego opracowaniem.
2.21 Kontrolę kameralną - w ramach prac o których mowa w pkt 36 zarządzenia- pliku SWDL (generowanego za pomocą aplikacji MAPA PU oraz bazy aplikacji TAKSATOR PU), prowadzi się z uwzględnieniem wymogu zgodności ze standardem tych danych opisanym w załącznikach 2-5 do w/w zarządzenia nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2.22 W przypadku konieczności bądź braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko UPUL, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i uzyskania wszelkich niezbędne w tym zakresie dokumentów, wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2.23 Wykonawca uzgodni w razie potrzeby projekt uproszczonego planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
2.24 Z uzgodnień tych należy sporządzić notatkę służbową dołączoną do opracowania.
2.25 Zakończenie prac, łącznie z wyłożeniem projektów uproszczonych planów urządzenia lasu w Urzędzie Gminy Mucharz i Urzędzie Gminy Stryszów, przeprowadzenie w razie konieczności strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzyskanie pisemnej opinii Nadleśnictwa Andrychów oraz przekazaniem do zatwierdzenia w/w projektów ustala się do 29.10.2021 r.
2.26 Wykonawca pisemnie powiadomi zamawiającego o wykonaniu opracowania.
2.27 Odbiór kompletnej dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2.28 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres obowiązywania UPUL, tj. 10 lat - licząc od dnia zatwierdzenia przez Starostę Wadowickiego uproszczonych planów urządzenia lasu.
2.29 Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do bezpłatnego usuwania (w terminie 21 dni od daty pisemnego powiadomienia przez zamawiającego) nieujawnionych w czasie odbioru prac, ewentualnych usterek powstałych w trakcie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu.

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 15 marca 2021 r. pisemnie na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wadowicach ,ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice; Dziennik Podawczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym bądź w formie elektronicznej ( opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Miejsce i termin realizacji:
4) Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy wykonać w terminie do 29.10.2021 r. Zamawiający oczekuje dotrzymania powyższego terminu.

Wymagania:
2) Tryb udzielenia zamówienia.
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł .
Zamówienie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach- załącznik do Zarządzenia nr 7.2021 Starosty Wadowickiego z dnia 1 lutego 2021.
5) Warunki które musi spełniać Wykonawca dokumentacji urządzeniowej:
Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a) spełniać wymogi wynikające z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1463),
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji urządzeniowej i prowadzenia terenowych prac taksacyjnych,
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania przedmiotu oferty,
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu oferty,
e) wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert zrealizował co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 40 tys. zł brutto odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. opracowaniu uproszczonych planów urządzenia lasów.
Do oferty należy dołączyć oświadczenia dotyczące spełnienia ww. warunków sporządzone wg załączników do opisu i warunków zamówienia.
Oferta sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu musi zawierać cenę netto i brutto za 1 ha lasów, z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wykonawcy pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu przez oferenta wymagań określonych w punkcie 5 niniejszej oferty.
Informacje dodatkowe:
Kryterium wyboru oferty: cena.
Zamawiający informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach dopuszcza negocjację ceny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.