Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
408z dziś
4052z ostatnich 7 dni
15701z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wielgomłyny
Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
powiat: radomszczański
44 7871087 wew. 105, faks 44 7871082
urzad@wielgomlyny.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wielgomłyny
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 44 7871087 wew. 105,
Termin składania ofert: 2021-03-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin - Wola Kuźniewska, etap 2
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt zakłada wykonanie jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Jezdnia zostanie wykonana ze spadkiem daszkowym. Wykonane zostaną obustronne pobocza.Przebudowywany odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w planie sytuacyjnym będzie się składać z odcinków prostych i łuków poziomych. Na całym odcinku zostanie zastosowany spadek daszkowy 2%. W profilu zaprojektowano niweletę w dowiązaniu do przyległego terenu.W ramach inwestycji projektuje się nawierzchnię jezdni o szerokości 4,5 m oraz 5,0 m. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1. Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.Konstrukcja jezdni:- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 5cm- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm- istniejąca nawierzchnia jezdni.Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 5cm- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 25cm- warstwa odsączająca z pospółki 15cm.Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą 300mm, powinien wynosić E2=100MPa. Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą nr PN-S-06102:1997. Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010. Wszystkie mieszanki mineralno - bitumiczne należy wyprodukować bez zawartości destruktu asfaltowego. W ramach inwestycji projektuje się utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) grubości 10cm. Utwardzenie należy wykonać na szerokości 0,75m oraz 0,5m (zgodnie z rys. nr 1). Pobocza należy wykonać ze spadkiem 8% w kierunku przyległego terenu. Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. Prace ziemne prowadzić z należytą starannością. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić i potwierdzić rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki).- powierzchnia jezdni 4481,0 m2- powierzchnia poboczy 1271,5 m2.

CPV: 45233226-9, 45233200-1

Dokument nr: 2021/BZP 00012569, DrN-01/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-03-22 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.wielgomlyny.bip.net.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/2. Zasady rejestracji na Platformie, przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu znajdują się pod adresem platformy https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych" - Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 roku.3. Zalecenia: a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: ? zip ? 7Z c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: rar; gif; bmp; numbers; pages;d) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej określone na platformie - https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych" - Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 roku oraz uznaje go za wiążący.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej.6. Celem prawidłowego złożenia oferty należy zapoznać się z Instrukcją składania oferty dla Wykonawcy - znajdującej się pod adresem platformy https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych" - Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 roku.7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku". 8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.9. Wykonawca, za pośrednictwem platformy zakupowej może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych" - Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 roku.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.10. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.11. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy zakupowej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin - Wola Kuźniewska na części działki ewidencyjnej nr 565 obręb Niedośpielin i na działkach ewidencyjnych nr 330 i 365 obręb Wola Kuźniewska - etap 2.3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.4. Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. - W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-22 10:00
Miejsce składania ofert: https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-05-04 do 2021-06-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DrN-01/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt zakłada wykonanie jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Jezdnia zostanie wykonana ze spadkiem daszkowym. Wykonane zostaną obustronne pobocza.Przebudowywany odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w planie sytuacyjnym będzie się składać z odcinków prostych i łuków poziomych. Na całym odcinku zostanie zastosowany spadek daszkowy 2%. W profilu zaprojektowano niweletę w dowiązaniu do przyległego terenu.W ramach inwestycji projektuje się nawierzchnię jezdni o szerokości 4,5 m oraz 5,0 m. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1. Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.Konstrukcja jezdni:- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 5cm- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm- istniejąca nawierzchnia jezdni.Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 5cm- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 25cm- warstwa odsączająca z pospółki 15cm.Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą 300mm, powinien wynosić E2=100MPa. Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą nr PN-S-06102:1997. Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010. Wszystkie mieszanki mineralno - bitumiczne należy wyprodukować bez zawartości destruktu asfaltowego. W ramach inwestycji projektuje się utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) grubości 10cm. Utwardzenie należy wykonać na szerokości 0,75m oraz 0,5m (zgodnie z rys. nr 1). Pobocza należy wykonać ze spadkiem 8% w kierunku przyległego terenu. Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. Prace ziemne prowadzić z należytą starannością. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić i potwierdzić rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki).- powierzchnia jezdni 4481,0 m2- powierzchnia poboczy 1271,5 m2.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-05-04 do 2021-06-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, których wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego na warunkach z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji.Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:K = C + Ggdzie: K - łączna ilość punktów dla ocenianej oferty C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,cena" G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,okres gwarancji". Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli spośród tych ofert zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający żąda wyłącznie od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, wpisu do odpowiedniego rejestru. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowa-niu Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialnościcywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 złotych.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 220), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.Podstawy wykluczenia z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:1) o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo-waniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;2) o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 5 i 6 SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SWZ.Oświadczenie składają odrębnie:- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. 3. Do oferty wykonawca załącza również: a) Pełnomocnictwo o Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. o W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.b) Kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:o Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.o oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.o Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.2. Potencjał podmiotu trzeciego W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art.118-123 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.3. PodwykonawstwoZamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany wskazać w załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia:- Informacje dotyczące podwykonawcy, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. Jeżeli Wykonawca nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy wówczas nie dołącza do oferty załącznika nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W oparciu o przepis art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie:- projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ,- złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:K = C + Ggdzie: K - łączna ilość punktów dla ocenianej oferty C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,cena" G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,okres gwarancji". Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli spośród tych ofert zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-04-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.