Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
434z dziś
4078z ostatnich 7 dni
15727z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa drogi krajowej

Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa drogi krajowej

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 322086225, Faks: +48 322598710
akoczy@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/241288/poprawa-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-na-sieci-ten-t-na-drodze-krajowej-nr-91-dawniej-nr-1-zadanie-nr-1-przebudowa-odcinka-nowa-wies-zawada
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 800 000 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 322086225,
Termin składania ofert: 2021-04-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 (dawniej nr 1) - zadanie nr 1 - przebudowa odcinka Nowa Wieś - Zawada

Numer referencyjny: O.KA.D-3.2411.2.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi krajowej nr 91 (dawniej nr 1 od km 486+300 do 491+226) na odcinku Nowa Wieś - Zawada.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233292 Instalowanie urządzeń ochronnych
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45233300 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

województwo śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w granicach województwa śląskiego na terenie powiatu częstochowskiego, w gminach Poczesna oraz Kamienica Polska. Na terenie gminy Poczesna droga przebiega przez miejscowości Poczesna oraz Kolonia Poczesna, natomiast na terenie gminy Kamienica Polska przez miejscowości Wanaty oraz Zawada.

Zamówienie będzie realizowane w formule ,,Buduj".

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

-- przebudowę nawierzchni jezdni,

-- przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi,

-- przebudowę poboczy,

-- przebudowę zatok autobusowych,

-- przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników,

-- przebudowę zjazdów na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych,

-- przebudowę istniejących obiektów inżynierskich (przepusty),

-- przebudowę systemu odwodnienia,

-- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-- budowę kanałów technologicznych w istniejącym pasie drogowym,

-- zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi (w niezbędnym zakresie),

-- budowę oświetlenia drogi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji kontraktu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy 00/100 PLN).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 5 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

CPV: 45000000, 45111000, 45111200, 45112000, 45221000, 45231000, 45233000, 45233222, 45233252, 45233290, 45233292, 45233294

Dokument nr: 106446-2021, O.KA.D-3.2411.2.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/04/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/241288/poprawa-bezpieczenstwa -ruchu-drogowego-na-sieci-ten-t-na-drodze-krajowej-nr-91-dawniej-nr-1-zadanie-nr-1 -przebudowa-odcinka-nowa-wies-zawada

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/04/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

województwo śląskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/08/2021

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
40-017
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Koczy
E-mail: akoczy@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 322086225
Faks: +48 322598710

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.