Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
ul. Szpitalna 19
48-140 Branice
powiat: głubczycki
tel.: 77 486 09 92, fax: 77 486 09 95
techniczny@ropsbranice.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Branice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 77 486 09 92,
Termin składania ofert: 2021-03-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania: pn. Budowa parkingu na działce 132/15
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania: pn. Budowa parkingu na działce 132/15 Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach, sygn. akt 5 / III / 21.
Teren ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu na budowę parkingu na działce 132/15 będącej we władaniu Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach przy Ul. Szpitalnej 18. Przedmiot opracowania winien uwzględniać również postawienie garażu dwustanowiskowego blaszanego na kostce brukowej o wymiarach 7 m x 6 m.
Zakres opracowania obejmuje:
-Budowę ciągów komunikacyjnych,
-Budowę 45 stanowisk postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
-Postawienie garażu dwustanowiskowego blaszanego o wymiarach 6m x 7m,
-Miejsca postojowe przeznaczone będą dla potrze pracowników ROPS oraz osób odwiedzających,
-Powierzchnia parkingu około 700 m2,
-Wjazd na parking odbywać się będzie z drogi wewnętrznej ROPS,
-Nawierzchnię zaplanowano wykonać z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym (miejsca postojowe) na podsypce z miału kamiennego gr. 5 cm. Stanowiska postojowe wydzielić pasem kostki czerwonej. Przewiduje się zastosowanie dla parkingu 1 warstwy kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm i łącznej grubości 35cm,
-Wody opadowe z parkingu i chodnika odprowadzane będą do istniejących studzienek.
Zakres opracowań:
-Koncepcja budowy parkingu z miejscami postojowymi, droga manewrową, chodnikami; garażem blaszanym dwustanowiskowym;
-Mapa do celów projektowych lub opiniodawczych - jeśli dotyczy (w ilości egz. Niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy);
-Projekt budowlany i wykonawczy - (5 egz.);
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.);
-Przedmiar robót i kosztorys inwestorski (po 1 egz.);
-Inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjętego zgłoszenia bez zastrzeżeń dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
-Należy przewidzieć odwodnienie całości parkingu wraz z droga manewrową i chodnikami w oparciu o istniejącą kanalizację.
-Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własna odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty.
-Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowo kosztorysowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji propozycji rozwiązań technicznych oraz zagospodarowania terenu wraz z szacunkową wyceną kosztów realizacji zadania.
-Konsultowania z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty realizacji zadania na którego sporządzana jest dokumentacja.
-Zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacja kosztów.

CPV: 71.22.00.00-6

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce
dnia 17.03.2021r. godz. 12:00.

Składanie ofert:
Składanie ofert do dnia 17.03.2021r. do godz. 11:00 - pisemnie na adres Zamawiającego lub na e-mail: techniczny@ropsbranice.pl
UWAGA!!!
WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN JA SKOMPRESOWAĆ DO JEDNEGO PLIKU ARCHIWUM (ZIP)
A NASTEPNIE PRZED WYSŁANIEM OFERTĘ ZASZYFROWAĆ. PO ZŁOŻENIU OFERTY W DNIU 17.03.2021 r.
W GDODZINACH OD 11:00 DO GODZINY 12:00 WYKONAWCA WINIEN PRZESŁAĆ NA adres e-mail: techniczny@ropsbranice.pl hasło do rozszyfrowanie jego oferty.
Oferty w formie pisemnej elektronicznej należy przesłać w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 11:00, na adres e-mail przetargi@szpitalglubczyce.pl
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na prośbę Wykonawcy składającego ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
I. Koncepcja zagospodarowania terenu - zostanie dostarczona w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do 26.04.2021 roku.
III. Strony postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia do Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej (stosownie do potrzeb) zgłoszenia/ wniosków o pozwolenie na budowę.

Wymagania:
Wykonawca będzie zobowiązany do:
I. Uzyskania na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji (wystąpienie ze stosownymi wnioskami leży po stronie Wykonawcy);
II. Złożenia wniosków w Starostwie Powiatowym w Głubczycach w celu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
III. Wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) oraz przepisami ustawy Prawo budowlane;
IV. Opracowania dokumentacji w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych - Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń, mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń, określające ich standardy jakościowe. W przypadku gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu z zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej równoważności;
V. Uzyskania akceptacji przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu przez Zamawiającego;
VI. Przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego i wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
VII. Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projektant wyrazi również zgodę na dokonywanie w ww. dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego;
VIII. Jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i dostarczenia ich w wersji papierowej oraz na płycie CD do siedziby Zamawiające - w okresie udzielonej gwarancji.
Oferta oraz załączniki do oferty winny być pod rygorem nieważności podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako zeskanowane, opieczętowane i podpisane dokumenty lub opatrzonej podpisem zaufanym.
Oferta musi być sporządzona według załączników do niniejszego ogłoszenia oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy i w takim przypadku zeskanowana i przesłana na adres e-mail.
2. Szczegółowe warunki zamówienia stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- formularz ofertowy;
- projekt umowy;
- oświadczenie.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Termin wykonania zamówienia: wykonanie dokumentacji do 24.04.2021r.
7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną e-mail. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się faksem.

Ewentualne pytania i wnioski należy kierować na adres podany w pkt 3.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
Dokonaną zmianę Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja
o przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji) zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

8. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona w tym czasie badania i oceny ofert oraz rozstrzygnięcia bądź unieważnienia postępowania.

Uwaga: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych polegających na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym.

9. Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym.
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania ofert.
c) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
d) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
e) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

g) Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie siłami własnymi. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie prac przez Podwykonawców dalszym Podwykonawcom.
11. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
najniższa oferowana cena brutto : cena badanej oferty brutto x 100% x 100 pkt

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

W sytuacji, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty
o takiej samej cenie, zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

13. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:
a) Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1);
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień zgodnie z Prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi;
c) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.

Uwagi:
Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
2. Projekt umowy (załącznik nr 2);
3. Oświadczenie (załącznik nr 3).

Kontakt:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną oraz pocztową jest - Jarosław Gospodarczyk - sprawy formalne, tel. 604-968-109, w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00 - 15:00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.