Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
310z dziś
3954z ostatnich 7 dni
15603z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika

Przedmiot:

Budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W CZĘSTOCHOWIE
ul. Legionów 52
42-202 Częstochowa
powiat: Częstochowa
0343664305
zp@mzd.czest.pl
https://portal.smartpzp.pl/mzd/public/postepowanie?postepowanie=13751641
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 0343664305
Termin składania ofert: 2021-03-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa chodnika na Ul. Filtrowej na odcinku między Ul. Mirowską i Ul. Komornicką - BO
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje między innymi: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płytek betonowych, 35*35*5 cm, z kostki brukowej, nawierzchni asfaltobetonowej, krawężnika ulicznego oraz rabatki i podsypki piaskowej transportem oraz utylizacją urobku na odległość 8 km- Profilowanie i zagęszczenie podłoża - Podbudowa na zjazdach i miejscach postojowych z kruszywa łamanego gr.20cm dolna gr. 15 cm 31,5-63mm, górna 5 cm ( 0-31,5 mm)- Podbudowa na chodniku z kruszywa łamanego dolna gr. 10 cm (31,5-63 mm) górna gr. 5cm (0-31,5m) - Ułożenie rabatki 30*8 cm na podsypce cementowo - piaskowej- Ułożenie krawężnika ulicznego 15*22 cm, 20*30cm na ławie betonowej C-12/15- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce- cementowo - piaskowej gr. 8cm Klasy B-50 - kolor czerwony na chodniku na zjazdach i miejscach postojowych (grafitowy).- zjazd do PWiK nawierzchnia bitumiczna gr. 4 cm AC-8S- Regulację wysokościową urządzeń PWiK na pierścieniach dystansowych, studni teletechnicznych - Ścięcie nadmiaru ziemi na zieleńcach - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej po wymianie krawężnika - Inwentaryzację powykonawcząZamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 84 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 2021/BZP 00012839, MZDiT.ZP.26.62.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/mzd
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mzd
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk ,,Załóż konto". Wykonawca rejestrując się zapoznaje się i akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Do rejestracji niezbędne jest zainstalowanie programu Java w ver.1.8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w ,,Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP", dostępnej na stronie Platformy. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do następujących formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku oraz formularza ,,Pytania i odpowiedzi". Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy portalu SmartPzp dostępna jest na stronie portalu SmartPzp w zakładce e-learning. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i Mac OS 10.12 - lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox ver. 46 i późniejsze, Google Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze; Przeglądarki zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera.d) Włączona obsługa JavaScript;e) Oprogramowanie Java ver. 1.8 lub wyższe;f) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagające podpisu podpisywane są w postępowaniu: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wszelkie informacje dotyczące korespondencji elektronicznej są wskazane w SWZ w pkt 9.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika (osoby fizycznej, której dane osobowe zamieszczone są w pełnomocnictwie) Wykonawcy, członka organu zarządzającego Wykonawcy (osoby fizycznej, której dane osobowe zamieszczone są w informacji z KRK), podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył w ww. przetargu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają też zastosowanie do umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.Obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z takich osób, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi informacjami albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku.Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane jest oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, które zawarte jest w Formularzu oferty (załącznik nr 7 do SWZ).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-18 10:30
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mzd

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZDiT.ZP.26.62.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje między innymi: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płytek betonowych, 35*35*5 cm, z kostki brukowej, nawierzchni asfaltobetonowej, krawężnika ulicznego oraz rabatki i podsypki piaskowej transportem oraz utylizacją urobku na odległość 8 km- Profilowanie i zagęszczenie podłoża - Podbudowa na zjazdach i miejscach postojowych z kruszywa łamanego gr.20cm dolna gr. 15 cm 31,5-63mm, górna 5 cm ( 0-31,5 mm)- Podbudowa na chodniku z kruszywa łamanego dolna gr. 10 cm (31,5-63 mm) górna gr. 5cm (0-31,5m) - Ułożenie rabatki 30*8 cm na podsypce cementowo - piaskowej- Ułożenie krawężnika ulicznego 15*22 cm, 20*30cm na ławie betonowej C-12/15- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce- cementowo - piaskowej gr. 8cm Klasy B-50 - kolor czerwony na chodniku na zjazdach i miejscach postojowych (grafitowy).- zjazd do PWiK nawierzchnia bitumiczna gr. 4 cm AC-8S- Regulację wysokościową urządzeń PWiK na pierścieniach dystansowych, studni teletechnicznych - Ścięcie nadmiaru ziemi na zieleńcach - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej po wymianie krawężnika - Inwentaryzację powykonawcząZamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 84 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI W MIESIĄCACH
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - 1 - osoba - inżynieryjnej drogowej.II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) przynajmniej dwa zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi lub chodnika lub ścieżki rowerowej wartości co najmniej 150.000,00 PLN brutto każde.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA -Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia postępowania należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną. Załącznik nr 1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Pzp. Z wyjątkiem wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Pzp na potwierdzenie którego Zamawiający wymaga przedłożenia odpisy lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną. Załącznik nr 2 WYKAZ OSÓB. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do SWZ. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Załącznik nr 5.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z pkt. 8 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na określonych warunkach wskazanych w załączniku nr 11 - wzór umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI W MIESIĄCACH
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-04-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.