Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
326z dziś
3970z ostatnich 7 dni
15619z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych oraz wyrobów betonowych w 2021r

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych oraz wyrobów betonowych w 2021r

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Oddział: Dział Zakupów
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51
iod@wodociagi.torun.com.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/429962
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 56 658 64 00, f
Termin składania ofert: 2021-03-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
FZ.38.49.2021TK DOSTAWA materiałów budowlanych oraz wyrobów betonowych w 2021r
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 DOSTAWA materiałów budowlanych -cegła, bloczki zał. nr 1 A Wg.zał. nr 1 A 1 komplet 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
2 DOSTAWA materiałów budowlanych -płytki, obrzeża Wg.zał. nr 1 B 1 komplet 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
3 DOSTAWA materiałów budowlanych (beton) - mieszanki betonowej Wg.zał. nr 1 C 1 komplet 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
4 DOSTAWA materiałów budowlanych -kostka brukowa Wg. zał. nr 1 D 1 komplet 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
5 DOSTAWA materiałów budowlanych (ogólnego stosowania) -styropian,wełna Wg.zał. nr 1 E 1 komplet 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
6 DOSTAWA materiałów budowlanych (naprawa nawierzchni drogowych) - frezowina asfaltowa Wg. zał. nr F 1 komplet 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń

Dokument nr: ID 429962, FZ.38.49.2021TK

Otwarcie ofert: Otwarcie : 09-03-2021 11:05:00

Składanie ofert:
Składanie: 09-03-2021 11:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji - 3 dni od otrzymania zamówienia złożonego poprzez platformę zakupową Open Nexus. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Znak sprawy: FZ.38.49.2021TK
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego jw.
Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 428 000, 00 EUR, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowane jest jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) w/w ustawy. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o." opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce ,,Przetargi /regulaminy" - zwany dalej Regulaminem).
Wymagania Zamawiającego:
Wymagania Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przy czym każdyz załączników musi być wypełniony w całości .
Podana cena dostawy musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
Termin wykonania dostawy zgodnie z zapisami w umowie.
Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego, Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu
Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:
- załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów
Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki - oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:
Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów - Tomasz Kotowski.
? W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
? Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
? Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej (,,Sprzeciw") przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.
2. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:
Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce ,,przetargi" /regulacje wewnętrzne).
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Załączniki:
1. Formularz oferty (zał. nr 1 oraz zał. nr 1 A do 1 F )
2. Oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 2, 3, 4 )
3. Wzór umowy (zał. nr 5)
4. Oświadczenie RODO (zał. Nr 6)
5. Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
6. Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 3 dni od otrzymania zamówienia złożonego poprzez platformę zakupową Open Nexus. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Oddział: Dział Zakupów
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.