Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
360z dziś
4004z ostatnich 7 dni
15652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wodomierzy w budynkach i lokalach

Przedmiot:

Wymiana wodomierzy w budynkach i lokalach

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
33 499 06 00, faks 33 499 06 11
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: 2 500,00 zł
Nr telefonu: 33 499 06 00, faks 3
Termin składania ofert: 2021-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana wodomierzy w budynkach i lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała zarządzany przez Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierzy na wodomierze z nakładkami radiowymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej wraz z dostawą i uruchomieniem systemu odczytu zdalnego modułów.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1. dostawę i wymianę wodomierzy na wodomierze z modułami radiowymi:a). w lokalach mieszkalnych będących obiektami społecznego budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 106) (PKOB 11) w ilości 795 sztuk, w tym:? 772 wodomierzy wody zimnej i? 23 wodomierzy wody ciepłej,b). w lokalach użytkowych w ilości 125 sztuk, w tym:? 116 wodomierzy wody zimnej i? 9 wodomierzy wody ciepłej,zgodnie z lokalizacjami oznaczonymi w pkt VII Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 18 do Specyfikacji.3) dostawę i uruchomienie systemu odczytu zdalnego modułów radiowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, wdrożeniem, przeszkoleniem użytkowników i próbnym odczytem w przypadku dostarczenia wodomierzy z modułami do odczytu zdalnego, które nie są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu Hydrolink. Niezależnie od tego oferta powinna zawierać wycenę systemu odczytu, a całkowita cena oferty powinna zawierać cenę systemu odczytowego.

CPV: 38421100-3, 45332000-3, 51210000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00012691, ZGM/DZ-DCS/11/2021/LI

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-15 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/839c089c-73a4-480e-b44c-98521ff8c933
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) przy użyciu miniPortalu, którydostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 2) ePUAPu, dostępnego pod adresemhttps://epuap.gov.pl/wps/portal ,3) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-15 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Wysokość wadium wynosi 2 500,00 zł (sł: dwa tysiące pięćset złotych)2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489z opisem ,,Wadium w post. Nr ZGM/DZ-DCS/11/2021/LI - Wymiana wodomierzy "przed upływem terminu składania ofert. Wadium jest wpłacone w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert wpłacona kwota, zostanie zaksięgowana przez bank na rachunku Zamawiającego. 5. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). 7. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale.8. Zamawiający zwraca Wykonawcom wadium niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia :1) upływu terminu związania ofertą,2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,2) którego oferta została odrzucona,3) po wyborze oferty najkorzystniejszej, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci przelewem: 1) na rachunek bankowy wskazany w ofercie jako rachunek do zwrotu wadium,2) na rachunek z którego zostało wpłacone, w przypadku niewskazania w ofercie rachunku do zwrotu wadium z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono zdeponowane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew.12. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.13. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/DZ-DCS/11/2021/LI
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 199300,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierzy na wodomierze z nakładkami radiowymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej wraz z dostawą i uruchomieniem systemu odczytu zdalnego modułów.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1. dostawę i wymianę wodomierzy na wodomierze z modułami radiowymi:a). w lokalach mieszkalnych będących obiektami społecznego budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 106) (PKOB 11) w ilości 795 sztuk, w tym:? 772 wodomierzy wody zimnej i? 23 wodomierzy wody ciepłej,b). w lokalach użytkowych w ilości 125 sztuk, w tym:? 116 wodomierzy wody zimnej i? 9 wodomierzy wody ciepłej,zgodnie z lokalizacjami oznaczonymi w pkt VII Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 18 do Specyfikacji.3) dostawę i uruchomienie systemu odczytu zdalnego modułów radiowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, wdrożeniem, przeszkoleniem użytkowników i próbnym odczytem w przypadku dostarczenia wodomierzy z modułami do odczytu zdalnego, które nie są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu Hydrolink. Niezależnie od tego oferta powinna zawierać wycenę systemu odczytu, a całkowita cena oferty powinna zawierać cenę systemu odczytowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawieponiższych kryteriów:1) cena brutto oferty, 2) klasa metrologiczna,3) okres gwarancji na montaż wodomierzy i roboty towarzyszące,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: klasa metrologiczna
4.3.6.) Waga: 25,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na usługę montażu wodomierzy i wykonanie robót towarzyszących
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez: 1) wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była wymiana i/lub montaż urządzeń pomiarowych w budynkach wielorodzinnych, o łącznej wartości nie niższej niż 60% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,2) wykazanie, że dysponuje co najmniej 5 pracownikami (osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę) przewidzianymi do realizacji prac związanych z wymianą wodomierzy oraz przedstawi informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z udziału w postępowania, Wykonawca przedłoży:1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Wykonawca przedłoży sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1076). W przypadku złożenia w postępowaniu oferty przez innego członka tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca dołączy do oświadczenia dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od tego wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 1, Wykonawca przedłoży:1) sporządzony wg załącznika nr 7 do Specyfikacji wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była wymiana i/lub montaż urządzeń pomiarowych w budynkach wielorodzinnych, o łącznej wartości nie niższej niż 60% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane.2) dowody poświadczające, że zamówienia wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego,3) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykonawca winien dysponować co najmniej 5 pracownikami (osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę) przewidzianymi do realizacji prac związanych z wymianą wodomierzy oraz przedstawi informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według Measuring Instruments Directive (MID - 2004/22/EC), dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce,2) deklarację producenta, 3) karty katalogowe lub deklaracje właściwości,wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dokument jest w języku obcym)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wysokość wadium wynosi 2 500,00 zł (sł: dwa tysiące pięćset złotych)2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489z opisem ,,Wadium w post. Nr ZGM/DZ-DCS/11/2021/LI - Wymiana wodomierzy "przed upływem terminu składania ofert. Wadium jest wpłacone w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert wpłacona kwota, zostanie zaksięgowana przez bank na rachunku Zamawiającego. 5. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). 7. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale.8. Zamawiający zwraca Wykonawcom wadium niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia :1) upływu terminu związania ofertą,2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,2) którego oferta została odrzucona,3) po wyborze oferty najkorzystniejszej, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci przelewem: 1) na rachunek bankowy wskazany w ofercie jako rachunek do zwrotu wadium,2) na rachunek z którego zostało wpłacone, w przypadku niewskazania w ofercie rachunku do zwrotu wadium z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono zdeponowane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew.12. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.13. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.2. W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ..
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:1) zmiany stawki podatku od towarów i usług - w części obejmującej wynagrodzenie brutto za roboty oraz usługi bądź dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,2) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót zaniechanych, dodatkowych, zamiennych i odmiennych, o których mowa w § 8 ust. 2,3) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub odmiennych, o których mowa w § 8 ust. 2,4) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach określonych w § 2 ust. 4,5) zmiany osób wskazanych w § 4,6) rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy lub wskazania nowego podwykonawcy bądź zmiany wskazanych w § 10 podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez aktualnych podwykonawców, 7) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, po zawarciu umowy, zlecenia części robót podwykonawcy, nie wskazanemu wcześniej przez Wykonawcę w ofercie oraz możliwość rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych robót,8) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty wykonywanych montaży albo skróci czas realizacji poszczególnych montaży),9) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych,10) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służb ochrony zabytków.11) inne zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców, instytucji miejskich lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami).2. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.3. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót, zmiana nr rachunku bankowego),2) zmiany danych teleadresowych.7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawieponiższych kryteriów:1) cena brutto oferty, 2) klasa metrologiczna,3) okres gwarancji na montaż wodomierzy i roboty towarzyszące,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: klasa metrologiczna
4.3.6.) Waga: 25,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na usługę montażu wodomierzy i wykonanie robót towarzyszących
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
Termin związania ofertą: do 2021-04-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.