Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pionu wodociągowego cyrkulacyjnego oraz pionu kanalizacyjnego - kuchnie budynek

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana pionu wodociągowego cyrkulacyjnego oraz pionu kanalizacyjnego - kuchnie budynek

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek
powiat: gliwicki
tel.: (32) 233 41 12, fax: +(48-32) 233 52 44, fax: +(48-32) 233 43 25
info@szpitaltoszek.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Toszek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (32) 233 41 12
Termin składania ofert: 2021-03-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: wymiana pionu wodociągowego (ciepła i zimna woda), cyrkulacyjnego oraz pionu kanalizacyjnego - kuchnie budynek Ł SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.
Szczegółowo poniżej:
a) Przedmiot zamówienia w zakresie wymiany pionu wodociągowego budynku ,,Ł"
obejmuje:
- wykonanie projektu instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej (piony)
- posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania opisanych prac
- demontaż pionu kanalizacyjnego - 25,00m,
- demontaż pionów wodociągowych (ciepła woda. zimna woda, cyrkulacja) - 91.00m,
- montaż pionów wodociągowych wraz z podłączeniem do baterii
- montaż zlewozmywaków oraz baterii ściennych
- montaż pionów kanalizacyjnych PCV wraz odpowietrzeniem na dachu oraz robotami towarzyszącymi,
- montaż rewizji,
-wymianę zaworu na każdym pionie,
- montaż pionów wodociągowych,
- wymiana zaworów odcinających wodę na poszczególnych poziomach,
- demontaż okładzin ściennych,
- naprawa tynków i położenie gładzi na ścianach wykonania kucia,
- montaż drzwiczek rewizyjnych,
- sprawdzenie szczelności instalacji wodnej;
- sporządzenie protokołu szczelności wykonanych instalacji,
- wszystkie inne czynności nie ujęte w zakresie prac, a konieczne do wykonania

Dokument nr: l. dz. DS/1096/21, 5/DEG/AM/2021

Składanie ofert:
Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie z załącznikiem nr 1-2 do niniejszego zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie na adres:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku Sekretariat Dyrektora Naczelnego Ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
w nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2021 r. do godz. 12:00
dopiskiem ,,Propozycja ofertowa - nr postępowania 5/DEG/AM/2021

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
cena brutto za realizację zamówienia - 100 %
Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium: Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium: cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru:
Sposób liczenia:
Cn
C = x Wc gdzie:
Cob
C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę Cn - najniższa cena proponowana przez Wykonawców Cob -- cena badanej oferty Wc - wartość wagowa 100 %
Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danym pakiecie
5. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
a) kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót.
b) kserokopia aktualnych uprawnień budowlanych Kierownika Budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych.
6. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie zobowiązującymi przepisami BHP, p. poż., normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
b) Do obowiązków Wykonawcy należy:
zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z działalnością szpitala.
składowanie wszelkich materiałów oraz urządzeń budowlanych i sprzętu w wyznaczonym miejscu wraz z zabezpieczeniem przed dostępem pacjentów oraz innych osób trzecich, zgłoszenie Zamawiającemu konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, uzyskanie protokołów odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za: ewentualne uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń itp., przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, przeszkolenia stanowiskowe, roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych,
wbudowany materiał winien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz w zakładach opieki zdrowotnej i atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny oraz klasyfikację ogniową,
c) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych.
d) Wykonawca zobowiązuje się użyć materiałów odpowiedniej jakości.
e) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie spisanego protokołu odbioru, zawierającego wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót, wymienienie istniejących wad, decyzję Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
f) Przedmiotem odbioru końcowego będzie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
g) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
h) Wykonawca zobowiązań) jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
i) Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
j) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, k) Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych w następujących
sytuacjach:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nic można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 1) Cena przedmiotu umowy określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-tnail: a.misztela@szpitaltoszek.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.