Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
360z dziś
4004z ostatnich 7 dni
15652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych oraz usług...

Przedmiot:

Wykonanie usługi kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych oraz usług dodatkowych w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o
ul. Łobżenicka 11A
89-115 Mrocza
powiat: nakielski
Tel. 52 385 63 57
przetargi@zgk.mrocza.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Mrocza
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 52 385 63 57
Termin składania ofert: 2021-03-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Dotyczy: ,,Wykonanie usługi kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów
kominowych oraz usług dodatkowych w budynkach stanowiących własność gminy
Mrocza, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o."

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.) o wartości
poniżej kwoty 130 000 zł realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych.
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie usługi kominiarskich i przeglądów
okresowych przewodów kominowych oraz usług dodatkowych w budynkach
stanowiących własność gminy Mrocza, zarządzanych przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o."
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:
1. obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych 1 raz w
roku, które powinny zwierać:
a) dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych;
b) badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych;
c) badanie prawidłowości podłączeń kominowych;
d) pomiar ciągu kominowego;
e) sporządzenie odpowiednich protokołów.
2. obowiązkowa całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów z usunięciem sadzy
i innych zanieczyszczeń:
a) przewodów dymowych - czterokrotne czyszczenie przewodów z częstotliwością raz
na kwartał;
b) przewodów spalinowych - dwukrotne czyszczenie przewodów spalinowych z
częstotliwością przed i po zakończeniu sezonu grzewczego;
c) przewodów wentylacyjnych - jednokrotnie w ciągu roku.
3. roboty dodatkowe - niezbędne prace dodatkowe zlecone przez Zamawiającego:
a) udrażnianie kanału kominowego, spalinowego lub wentylacyjnego;
b) wymiana, montaż kratki wentylacyjnej;
c) wymiana, montaż drzwiczek kontrolno-wycierowych.
Podana w załączniku ilość i rodzaj kanałów jest zmienna i będzie weryfikowana po
przeprowadzeniu pierwszej usługi. Obecnie stanowi tylko element pomocniczy w celu
oszacowania oferty. Do realizacji zgłoszeń awaryjnych ( pilnych) Wykonawca przystąpi
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia.
Wykonawca w ofercie wyrazi zgodę na 14 dniowy termin płatności za wykonane usługi,
liczony od dnia złożenia faktury z kompletem wymaganych dokumentów.
WAŻNE: Podstawą realizacji robót dodatkowych będzie pisemne zlecenie wystawione
przez Zamawiającego.
IV. SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI:
1. Przeglądy przewodów kominowych obiektów budowlanych powinny być wykonane
zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. ), rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74,
poz. 836 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134),
Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.
2. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz
materiałów.
3. Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o
wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby
spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji - wstępne oszacowanie
kosztów naprawy.
4. Z przeprowadzonych przeglądów w poszczególnych budynkach należy sporządzić 2 egz.
protokołu w wersji papierowej. Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych rachunków lub faktur na
poszczególne nieruchomości wykazane w spisie obiektów w celu rozliczenia kosztów
wykonanych czynności z podziałem na w/w nieruchomości.
6. Zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane
w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich
wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do
wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie przewodów kominowych
w dobrym stanie technicznym.
8. W trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany w wykazie
budynków, w zakresie 30 % w przypadku gdy;
- w trakcie trwania zamówienia dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży;
- w trakcie trwania zamówienia Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia
przeglądu.
V. WYMAGANIA KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże w formie pisemnego oświadczenia, że w okresie 2 lat przed
upływem składania ofert wykonał co najmniej 5 przeglądów przewodów kominowych.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zmówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
w formie kserokopii uprawnień o których mowa w art. 62 ust 6 ustawy Prawo budowlane,
że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikację mistrza w rzemiośle
kominiarskim.
3. Wymagane dokumenty:
1) druk oferty,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralizacji ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
3) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym,
4) kopia aktualnych kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Dokument nr: ZP.261.1.1.2021

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być złożona pisemnie na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., Ul. Łobżenicka 11A, 89 - 115
Mrocza.
Do oferty należy dołączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
2.Termin złożenia oferty: 10.03.2021 r., do godz. 12.00
3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie
zaadresowanej i opisanej:
Nazwa i adres wykonawcy
(pieczęć)
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o.
ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza
OFERTA
ZAPYTANIE OFERTOWE: ,,Wykonanie usługi kominiarskich i przeglądów okresowych
przewodów kominowych oraz usług dodatkowych w budynkach stanowiących własność gminy Mrocza,
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o."
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 10.03.2021r. GODZ. 12:15

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 12 m-cy.

Wymagania:
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta cenowa powinna być tak podana, by obejmowała wszystkie koszty związane z
usługą kominiarską i przeglądem okresowym przewodów kominowych. Wykonawca
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Wykonawca winien w ofercie przedstawić cenę jednostkową oraz całkowitą wartość
zamówienia.
4. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając ją w
zapisie liczbowym i słownym w formularzu oferty.
5. Cenę w ofercie należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zaoferowana cena powinna być zaokrąglona według ogólnych zasad tj. jeśli trzecia
cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla się ,,w górę", w przeciwnym
przypadku zaokrągla się ,,w dół".
6. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś
dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisana
propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
8. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie
długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane i
zostaną odrzucone. Strony oferty muszą być trwale spięte.
9. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być kolejno
ponumerowane i zaparafowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z
ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenie, dopiski) powinny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. W przeciwnym wypadku nie będą
uwzględnione.
11. Oferta powinna być złożona na formularzu zamawiającego, tj. Zał. nr 1 wraz z
wypełnionym formularzem cenowym, który stanowi zał. nr 2 do rozeznania
cenowego. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście, przesłać P.P. S. A.
lub kurierem w oryginale.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- czytelnie podpisana przez wykonawcę.
IX.OCENA OFERT:
Cena /koszt/ - 100%
X. ODSTĄPIENIE OD WYBORU OFERTY:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty i
unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania cenowego bez
podania przyczyny, w przypadku wystąpienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego rozeznania cenowego.

Kontakt:
Osoba przeprowadzająca postępowanie: Aleksandra Zamkowska
e-mail: przetargi@zgk.mrocza.pl
Tel. 52 385 63 57
XI. OSOBA DO KONTAKTU:
1. W zakresie spraw formalnym dotyczących złożenia oferty:
Aleksandra Zamkowska tel.: 52 385-63-57, e-mail: administracja@zgk.mrocza.pl
2. W zakresie przedmiotu zamówienia:
Robert Przybylski tel.: 52 385-63-57, e-mail: administracja@zgk.mrocza.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.