Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
408z dziś
4052z ostatnich 7 dni
15701z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa armatury kanalizacyjnej

Przedmiot:

Zakup i dostawa armatury kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju
Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
Telefon: (84) 688-18-52 Faks: (84) 688-18-47
zamowienia@pgkbilgoraj.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (84) 688-18
Termin składania ofert: 2021-03-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i dostawa armatury kanalizacyjnej do rurociągu
tłocznego na oczyszczalni ścieków przy Ul. Krzeszowskiej 21 w Biłgoraju."
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej armatury kanalizacyjnej do
rurociągu tłocznego na oczyszczalni ścieków przy Ul. Krzeszowskiej 21 w Biłgoraju.
2. Parametry wymaganej armatury:
2.2.1. Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z kółkiem ręcznym DN 200 PN10 (owiercenie
kołnierzowe na 12 śrub) - 3 szt
Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z kółkiem ręcznym DN 200 PN10 (owiercenie
kołnierzowe na 8 śrub) - 2 szt
Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z kółkiem ręcznym DN 300 PN10 -1 szt
Wymagane parametry technologiczne zasuw nożowych DN 200 PN 10 do montażu na
rurociągu transportującym ścieki oraz zasuwy nożowej DN 300 PN10 do montażu na
rurociągu transportującym ścieki:
- Zabudowa międzykołnierzowa
- Korpus z żeliwa szarego lub sferoidalnego
- Nóż ze stali nierdzewnej 1.4301
- Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej
- Nakrętka wrzeciona (trzpienia) z brązu
- Gwarancja na zasuwę minimum 5 lat
- Uszczelnienie gumowe NBR
- Kółko ręczne
- Wszystkie elementy malowane pokiyte farbą epoksydową
2.2.2. Zawór zwrotny kulowy DN 200 PN10 (owiercenie kołnierzowe na 8 śrub) -1 szt
Wymagane parametry technologiczne zaworu zwrotnego kulowego DN 200 PN 10 do
montażu na rurociągu transportującym ścieki:
- Zabudowa międzykołnierzowa
- Korpus z żeliwa sferoidalnego
- Kula wulkanizowana NBR
- Wszystkie elementy malowane pokryte farbą epoksydową
- Długość zabudowy L=500
- Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej
- Pokrywa klapy z możliwością demontażu w celu prowadzenia rewizji
- Gwarancja 5 lat
2.2.3. Zawór zwrotny klapowy z przeciwwagą międzykołnierzowy/kołnierzowy DN 200
(owiercenie kołnierzowe na 12 śrub w przypadku kołnierzowego) - 3 szt
Wymagane parametry technologiczne zaworu zwrotnego klapowego
międzykołnierzowego/kołnierzowego z przeciwwagą DN 200 PN 10 do montażu na rurociągu
transportującym ścieki (kołnierzowy owiercenie na 12 śrub):
1. Zabudowa międzykołnierzowa lub kołnierzowa
2. Korpus, dysk, wał, pokrywa stal nierdzewna - międzykołnierzowy
3. Korpus, dysk, pokrywa, wał - żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna, zabudowa kołnierzowa
(Wszystkie elementy malowane pokryte farbą epoksydową)
4. Uszczelnienie gumowe NBR
5. Długość zabudowy maksymalnie L=300.
6. Gwarancja 5 lat
3.1. Szczegółowy zakres zamówienia:
3.1.1. Armatura kanalizacyjna będzie dostarczone na teren Oczyszczalni Ścieków Ul. Krzeszowska 21 ,
23-400 Biłgoraj przez Wykonawcę i na jego koszt (koszty związane z realizacją zamówienia -
załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej).
3.1.2. Przedmiotowa armatura kanalizacyjna winna być fabrycznie nowa (nieużywana). Przedmiot
zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub
atesty jeżeli jest to wymagane prawem.
3.1.3. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu
na teren Oczyszczalni Ścieków tj. Ul. Krzeszowska 21, 23-400 Biłgoraj.. Do czasu odbioru przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym
uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
3.1.4. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w opakowaniach
zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.
3.1.5. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia - min. 5 lat od daty podpisania protokołu
zdawczo - odbiorczego.

CPV: 44 163000-0, 44 431000-0

Dokument nr: ZO/ZWK/10/2021

Składanie ofert:
Rozdział 8. Forma, miejsce i termin składania oferty
1. Ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej należy złożyć w jednym egzemplarzu.
2. Miejsce składania ofert:
2.1. oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres email- zamowienia@pgkbilgoraj.pl
3. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 09.03.2021 r., godz. 10:00
4. Wykonawca przesyłając ofertę powinien w treści wiadomości umieścić następujący opis:
OFERTA Zakup i dostawa armatury kanalizacyjnej do rurociągu na oczyszczalni ścieków przy
ul. Krzeszowskiej 21 w Biłgoraju.
4. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 3 nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający dokona analizy złożonych ofert po upływie terminu na ich składanie oraz poinformuje
za pośrednictwem poczty elektronicznej o wyniku rozeznania rynku wszystkich oferentów, którzy
złożyli oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział 4. Termin wykonania
Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty podpisania
umowy.

Wymagania:
Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 130 000 złotych w związku z czym zamówienie będzie
udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 25/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania
przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie
internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publicznv.net w zakładce Prawo Lokalne.
Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) w art. 2 ust. 1 punkt 1.
Rozdział 1. Informacje formalne
1.1. Postępowanie prowadzone jest w drodze zapytania ofertowego upublicznionego na stronie
internetowej Biuletyn Informacji Publicznej oraz przesłania do potencjalnych wykonawców.
1.2. W sprawach nieuregulowanych zapytaniem ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu.
5.1. Zamawiający nie wymaga szczegółowo potwierdzenia warunków udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
5.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
,,spełnia"/,,nie spełnia", w oparciu o infonnacje zawarte w złożonej ofercie oraz oświadczeniach
Wykonawcy.
5.3. W przypadku gdy złożone wraz z ofertą dokumenty będą zawierały błędy, treści niezrozumiałe
dla Zamawiającego, będą budziły wątpliwości Zamawiającego wezwie on Wykonawcę, którego dotyczą
dokumenty do złożenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie.
Rozdział 6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
3. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia
przez Wykonawcę koszty (tj. m.in. dostawa, załadunek, rozładunek, ewentualne ubezpieczenie dostawy
czy transportu). Ponadto w ofercie należy podać cenę jednostkowe armatury.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego
zapytania ofertowego. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji
działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie
będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany
lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
Rozdział 7. Kryteria wyboru oferty
1. Kryterium wyboru ofert cena brutto 100 %, Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT oraz cen
jednostkowych armatury kanalizacyjnej. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy
składające się na zamówienie określone w rozdziale 3 niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą
cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert
dokonywana będzie według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
Uwaga:
powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca
po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby
pierwotnej była większa lub równa 5.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

Kontakt:
3.1.6. Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia Pan Leszek łaszek tel.
531 708 402.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.