Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
310z dziś
3954z ostatnich 7 dni
15603z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i rozbudowa budynku

Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GRĘBOSZÓW
Gręboszów
33-260 Gręboszów
powiat: dąbrowski
146416002, faks 146416053
gmina@greboszow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gręboszów
Wadium: 4000,00 zł
Nr telefonu: 146416002, faks 1464
Termin składania ofert: 2021-03-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Gręboszów.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane, pn: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Gręboszów", na działce nr 579/1 w miejscowości Gręboszów, które obejmują również roboty związane z likwidacją barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się korzystania z usług publicznych.2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje następujące elementy robót:roboty rozbiórkowe, wykonanie fundamentów, ścian konstrukcyjnych i działowych, wykonanie podłoży i izolacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie okładzin ścian i posadzek, elewacji, wykonanie instalacji wod-kan, wymianę kotła gazowego, przebudowę instalacji gazowej, wykonanie instalacja c.o., instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych (komputerowej i telefonicznej).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru robót określone w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ, i jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego.

CPV: 45000000-7, 45262300-4, 45262500-6, 45310000-3, 45330000-9-, 45331000-6, 45332000-3, 45333000-0, 45410000-4, 45420000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00012810, IT.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-25 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,m,345172,2021.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, odbywa się przy użyciu:a) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,b) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /g67r5wch0o/skrytka znajdującej się na platformie ePUAP, pod adresem: https://epuap.gov.pl/wsp/portal,c) poczty elektronicznej na adres: przetargi.ug@greboszow.pl,3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty" oraz do ,,Formularza do komunikacji".4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w :a) Instrukcji korzystania z miniPortalu pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf,b) Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres skrzynki ePUAP.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania ID postępowania jako załącznik do niniejszej Specyfikacji Zamówienia (SWZ). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając opcję ,, Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny z RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).2) Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.3) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.14 ust.5 RODO, oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-25 12:00
Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Zamawiającego: konto nr: 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Gręboszów z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium do przetargu Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Gręboszów"
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IT.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 283099,31 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane, pn: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Gręboszów", na działce nr 579/1 w miejscowości Gręboszów, które obejmują również roboty związane z likwidacją barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się korzystania z usług publicznych.2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje następujące elementy robót:roboty rozbiórkowe, wykonanie fundamentów, ścian konstrukcyjnych i działowych, wykonanie podłoży i izolacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie okładzin ścian i posadzek, elewacji, wykonanie instalacji wod-kan, wymianę kotła gazowego, przebudowę instalacji gazowej, wykonanie instalacja c.o., instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych (komputerowej i telefonicznej).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru robót określone w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ, i jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego, tj. do kwoty netto 84929,79 zł.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm:O = C + G, gdzie:O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofertC = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cenaG = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium okres gwarancji na jakość wykonania zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na jakość wykonania przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, które spełniają warunki dotyczące:1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym zamawiający może wymagać, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania:Zamawiający w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu nie określa wymagań.2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru:Zamawiający w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu nie określa wymagań.3) Warunek dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej:Zamawiający w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu nie określa wymagań.4) Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynków o wartości brutto co najmniej 100 tys. zł, każda,b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1331 ze zm.), uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie :a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. , b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, c) art.109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,d) art. 109 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór - załącznik nr 4 do SWZ); 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór - załącznik nr 5 do SWZ); 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 6 do SWZ). 3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kierownika budowy - osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1331 ze zm.), uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy. Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy winna posiadać doświadczenie w zakresie kierowania budową co najmniej jedną zakończoną inwestycją budowlaną, o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 100 tys. zł. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Zamawiającego: konto nr: 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Gręboszów z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium do przetargu Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Gręboszów".
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej ,,zabezpieczeniem" w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art. 450 ust.2 ustawy Pzp
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm:O = C + G, gdzie:O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofertC = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cenaG = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium okres gwarancji na jakość wykonania zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na jakość wykonania przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.