Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa złączek do tramwajowej nawierzchni torowej

Przedmiot:

Dostawa złączek do tramwajowej nawierzchni torowej

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 532 61 40
zampubl@tw.waw.pl
https://tw.ezamawiajacy.pl/pn/tw/demand/notice/public/23778/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. (22) 532 61 40
Termin składania ofert: 2021-03-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu
Przetarg nieograniczony
Zamówienie publiczne - zamówienie sektorowe, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych; wartość zamówienia poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Pzp.
ogłaszają postępowanie, którego
przedmiotem jest dostawa złączek do tramwajowej nawierzchni torowej (3 części), w tym:
1) część nr 1: dostawa metalowych złączek do tramwajowej nawierzchni torowej;
2) część nr 2: dostawa przekładek podszynowych;
3) część nr 3: dostawa elektroizolacyjnych wkładek dociskowych.

CPV: 34946121-4, 19512000-8, 19520000-7

Dokument nr: DWZ/123/2020

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert będzie transmitowane on-line w dniu 11.03.2021 r. o godz. 12:00
na kanale: https://youtu.be/52w5RzyQpRA

Specyfikacja:
Miejsce odebrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro
Zamówień Publicznych, Al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, (budynek 2, pokój 105),
w godz. 7:00 - 15:00, tel. (22) 532-61-40.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 10,00 zł
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.tw.waw.pl oraz https://tw.ezamawiaiacv.pl/

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert do dnia: 11.03.2021 r. do godz. 11:00
w przypadku składania ofert w formie pisemnej: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień
Publicznych, Al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, (budynek 2, pokój 105),

w przypadku składania ofert w formie elektronicznej poprzez Platformę zakupową pod adresem:
https://tw.ezamawiaiacv.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, 01-424
Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 102.
Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie w częściach nr 1,2,3 należy zrealizować do 31 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
Sukcesywnie w miarę potrzeb
Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy e-mailem zapotrzebowania określającego
każdorazowo ilość i asortyment zamawianych wyrobów.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymagane na potwierdzenie ich spełnienia:
Poniższa numeracją jest zgodna z numeracją przyjęta w SIWZ.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz:
5) którzy nie wyrządzili szkody wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia, nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania a oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary
umownej wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
6) z którymi w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał ani nie wypowiedział
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że wartość niezrealizowanego
zamówienia wyniosła mniej niż 5% wartości umowy;
7) w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
8) którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9) których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu
spółki partnerskiej, kompiementariusza spółki komandytowej, kompłementariusza spółki komandytowo-
akcyjnej))
10) których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób
prawnych))
11) w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów
zbiorowych))
12) którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania
ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
13) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówili podpisania z Zamawiającym umowy na
warunkach określonych w złożonej ofercie;
14) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylali się od realizacji na rzecz Zamawiającego
obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizowali zamówienia udzielone przez Zamawiającego
z należytą starannością.
5.2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu
o dokumenty wymienione w ust. 6 niniejszego rozdziału. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie
spełnia. Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1
ppkt 1-4.
5.3. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie warunki, o których mowa w
pkt 5.1 ppkt 5-14 musi spełniać każdy z Wykonawców.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
6A. Do oferty, w celu oceny spełniania przez Wykonawce warunków, o których mowa w ust. 5 niniejszego
rozdziału, należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 1 A do formularza oferty);
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
6.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
(poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy dotyczące terminów wystawienia
dokumentów, określone w pkt 6.3, stosuje się odpowiednio;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 6.2 oraz
oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1A) powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
6B. Ponadto do oferty należy załączyć:
6.5. Dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów
we właściwym rejestrze - zgodnie z pkt 10.11 niniejszego rozdziału SIWZ.
6.6. dokumenty, o których mowa w rozdziale II SIWZ ust. 3:
1) pkt 3.1 ppkt 3) - 4) - dla części nr 1,
2) pkt 3.2 ppkt 3) - 4) - dla części nr 2,
3) pkt 3.1 ppkt 3) - 4) - dla części nr 3,
odpowiednio do części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę.
6C. Pozostałe informacje:
6.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
6.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.5, z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich
czynności pełnomocnik jest upoważniony.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin związania ofertą: 60 dni
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy ocenie ofert, Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - o wadze 100%,
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy oferta Wykonawcy, która była
najtańsza, nie podlega odrzuceniu. Wybrana zostanie oferta najtańsza.
Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie
Przewidywane zamówienia uzupełniające: nie

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Małgorzata Sanocka, e-mail:
zampubl@tw.waw.pl, w godz. 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.