Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
408z dziś
4052z ostatnich 7 dni
15701z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa mieszanki kruszywa

Przedmiot:

Dostawa mieszanki kruszywa

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kadzidło
Targowa 4
07-420 Kadzidło
powiat: ostrołęcki
/29/ 7673054
drogi@kadzidlo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kadzidło
Wadium: 2 000,00 zł
Nr telefonu: /29/ 7673054
Termin składania ofert: 2021-03-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodnej z WT-4 2010 oraz PN-EN 13242+A1:2010 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem

CPV: 14212000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00012947, IK.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.kadzidlo.samorzady.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej .2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Epuap. Wykonawca posiadający konto na ePuap ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ( ePUAP ).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP .6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postepowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Kadzidło (07-420 Kadzidło, Ul. Targowa 4, tel. (29) 761-80-16, zwany dalej Administratorem.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@kadzidlo.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 507054139 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa jest art. 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny) oraz następujące przepisy prawa:o Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,o Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.5. Przekazywanie danych: Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach.Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi administrator zawarł umowy na obsługę techniczną, prawną itp.6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane nie są przekazywane poza EOG.7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:Prawo dostępu do danych, zamawiający żąda od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.Sprostowania lub uzupełnienia danych (skorzystanie przez osobę nie może: naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.Ograniczenia przetwarzania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-11 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3000 m3 mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodnej z WT-4 2010 oraz PN-EN 13242+A1:2010 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem
4.2.6.) Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:Kryterium 1 - Cena oferty.Kryterium 2 - Termin płatności faktury.Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następujących wzorów:Kryterium 1 - cena oferty: C = (najniższa oferowana cena / cena badanej oferty) x 100 pkt x 60%. Kryterium 2 - termin płatności faktury:T = (Punkty zostaną przyznane w ilości 0 lub 40 punktów). o termin płatności - 14 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego - 0 pkt.o termin płatności - 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego - 40 pkt.W przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 14 dni, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru: P = C + Tgdzie: P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertęC - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,cena oferty" T - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,termin płatności"Punkty od 0 do 100 zostaną przydzielone z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą łączną liczbę punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 5. W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w druku formularza oferty pola określającego termin płatności, będzie to równoznaczne z określeniem 14-dniowego terminu płatności.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu,b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ. tj.1. Warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 2. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 3. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:- dwie dostawy kruszywa o podobnych parametrach jak określono w niniejszym zamówieniu i wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. b) wykaże dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej:- dwoma samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności nie mniejszej niż 12 ton oraz równiarką. c) wykaże iż oferowana mieszanka kruszywa naturalnego spełnia parametry określone w dokumentach (WT-4 2010) oraz PN-EN 13242+A1:2010.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych w niniejszej swz, zamawiający żąda następujących dokumentów:1) Podpisane oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia - według załączonego wzoru.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu - według załączonego wzoru.W stosunku do Wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej ceniona, Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia pobierze samodzielnie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 125 ust.1 ustawy pzp, - w odniesieniu do tych podmiotów Zamawiający pobierze samodzielnie dokument. Zamawiający pobierze samodzielnie dokument dotyczący podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 125 ust.1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - w odniesieniu do tych podmiotów Zamawiający pobierze samodzielnie dokument.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2.a swz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej swz, zamawiający żąda następujących dokumentów:1) Podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - według załączonego wzoru.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - według załączonego wzoru.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wystarczające jest zamieszczenie informacji o dostawach wymienionych w pkt 3.4.a niniejszego rozdziału) - według załączonego wzoru;2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - według załączonego wzoru.3) deklarację właściwości użytkowych kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 spełniającą wymogi PN-EN 13242+A1:2010 i WT-4 2010 oraz deklaracji zgodności - certyfikat CE kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 spełniający wymogi PN-EN 13242+A1:2010 oraz WT-4 2010.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.7. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Proponowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do SWZ.2. Zmiany postanowień umowy możliwe są jedynie w trybie art. 455 ustawy Pzp. 3. Przesłanki i zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zawarto w proponowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6 do SWZ).4. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenie propozycji zmiany przez Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:Kryterium 1 - Cena oferty.Kryterium 2 - Termin płatności faktury.Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następujących wzorów:Kryterium 1 - cena oferty: C = (najniższa oferowana cena / cena badanej oferty) x 100 pkt x 60%. Kryterium 2 - termin płatności faktury:T = (Punkty zostaną przyznane w ilości 0 lub 40 punktów). o termin płatności - 14 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego - 0 pkt.o termin płatności - 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego - 40 pkt.W przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 14 dni, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru: P = C + Tgdzie: P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertęC - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,cena oferty" T - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,termin płatności"Punkty od 0 do 100 zostaną przydzielone z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą łączną liczbę punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 5. W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w druku formularza oferty pola określającego termin płatności, będzie to równoznaczne z określeniem 14-dniowego terminu płatności.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.