Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej

Przedmiot:

Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
ul. Lednicka 16a
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
12 278-20-10, faks 12 250-11-90
gzd@wieliczka.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/431012
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 12 278-20-10, faks 1
Termin składania ofert: 2021-03-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka w 2021r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka w rejonie nr 1. Część I - Rejon nr 1 obejmuje teren miejscowości: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Wieliczka obr. 1, 2, 3.Remont nawierzchni dróg obejmować będzie:- remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem porfirowym z wykuciem wyboi do stałej głębokości, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 8 cm (średnio) - 525,0 m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10 cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi - 615,00 m3.

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka w rejonie nr 2. zęść II - Rejon nr 2 obejmuje teren miejscowości: Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Mietniów, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Sygneczów. Remont nawierzchni dróg obejmować będzie:- remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem porfirowym z wykuciem wyboi do stałej głębokości, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 8 cm (średnio) - 380,00 m2,- wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10 cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi - 635,00 m3.

CPV: 45233142-6

Dokument nr: 2021/BZP 00012954, GZD.422.6.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka2. Wymaga się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.3. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, jak również wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w trakcie postępowania, należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).5. Pełne informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 8 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. W związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz zamawiającego - Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informujemy że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:1.1) w ramach czynności przetwarzania związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Ul. Powstania Warszawskiego 1; 1.2) w ramach czynności przetwarzania związanych z przechowywaniem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania oraz wykonywania umowy podjętej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania jest Dyrektor Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce z siedzibą przy Ul. Lednickiej 16a, 32-020 Wieliczka.2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu za pomocą nr tel. 500 610 605, po zakończonym postępowaniu za pomocą adresu email: iod@synergiaconsulting.plPełna treść kklauzuli ifnormacyjnej znajduje się w pkt 43 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-19 10:00
Miejsce składania ofert: Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.