Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont bram wjazdowych zewnętrznych

Przedmiot:

Remont bram wjazdowych zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-03-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy
ul. Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 261411300, fax. 261411313
11wog.stun@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261411300, fax.
Termin składania ofert: 2021-03-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
,,REMONT BRAM WJAZDOWYCH ZEWNĘTRZNYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY"
3. TRYB POSTĘPOWANIA: (podstawa prawna):
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie uproszczonego rozeznania rynku zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w 11. Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Bydgoszczy (Rozdział 10 § 3).

Dokument nr: 06/ZO/STUN/2021

Składanie ofert:
10. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty wraz z załącznikami należy opisać ,,REMONT BRAM WJAZDOWYCH ZEWNETRZNYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY" i przesłać mailem: 11wog.stun@ron.mil.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego przy Ul. Gdańskiej 147, 85-915 Bydgoszcz - kancelaria jawna. Godziny pracy kancelarii 7.30 - 9.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 08.03.2021 r. o godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z umową (załącznik nr 2).
5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
? Robota realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, terminowo oraz z należytą starannością zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 1);
? Warunkiem odbioru prac związanych z przedmiotem umowy jest między innymi usunięcie wszystkich odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi z terenu Zamawiającego.

Wymagania:
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wykaz dokumentów jakie Wykonawca powinien dołączyć do ofert
(w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność)
? Formularz oferty (załącznik nr 3),
? Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
? Wycena Wykonawcy.
7. GWARANCJA:
36 miesięcy
8. DODATKOWE WYMAGANIA:
brak
9. WARUNKI DOSTAWY:
nie dotyczy
11. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA (np. istotne zapisy umowy lub wzór umowy, jeżeli w postępowaniu przewiduje się zawarcie umowy, zasady realizacji zamówienia):
? do 3 dni roboczych od momentu podpisania umowy Wykonujący usługę dostarczy do Dowódcy Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy (OZ JFTC), informację z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, przedmiot umowy i nr umowy, wykaz osób planowanych do realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową z podaniem: imion, nazwisk, serii i nr dowodów osobistych, markę i nr rej. pojazdów ze wskazaniem kierowcy dla danego pojazdu oraz zdjęcia pracowników w celu wystawienia przepustek;
? zakazu używania na terenie objętym umową aparatów latających oraz urządzeń służących do przetwarzania obrazu i dźwięku;
? Wykonawca odpowiada za ochronę środowiska na terenie wykonywania robót i w ich otoczeniu;
? Wykonawca robót budowlanych jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług objętych umową, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2020.797 - z późn. zm.).
? Wykonawca jest zobowiązany postępować na własny koszt z odpadami powstałymi w czasie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia w sposób zgodny z zapisami Ustawy o odpadach (Dz. U. 2020.797 - z późn. zm j.t.).
12. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
- cena 100%
13. TERMIN PŁATNOŚCI:
30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.
14. SPOSÓB POWIADOMIENIA WYKONAWCY O WYBORZE OFERTY:
Zamawiający poinformuje o wyborze oferty wszystkich oferentów pisemnie - drogą elektroniczną.
16. INNE POSTANOWIENIA: W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2019) a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami, przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.); oraz przepisy innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Kontakt:
15. OSOBA DO KONTAKTU PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE
Angelika TORKOWSKA, nr tel. 261-414-572

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.