Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacji boiska do piłki nożnej

Przedmiot:

Modernizacji boiska do piłki nożnej

Data zamieszczenia: 2021-03-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski
powiat: aleksandrowski
tel. 54 282 68 31
sekretariat@aleksandrowkujawski.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Aleksandrów Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 282 68 31
Termin składania ofert: 2021-03-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
Modernizacji boiska do piłki nożnej płyty bocznej Stadionu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim.
II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Specyfika głównych wymagań: a) Inwestycja obejmuje:
Usunięcie istniejącej darni,
Uzupełnienie ziemią urodzajną zagłębień po usuniętych karpinach, Profilowanie płyty boiska, Zamontowanie siatki na krety,
Wyrównanie terenu pod boisko poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej o średniej gr. 12 cm, Wykonanie odpowiednich spadków powierzchni boiska, Wykonanie nowej nawierzchni boiska poprzez wysiew nasion traw sportowych, Ustawienie aluminiowych bramek do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44m, Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
b) Wymiary i parametry użytkowe
- Boisko o nawierzchni trawiastej i kształcie prostokątnym będzie posiadało docelowo wymiary zewnętrzne 96,00x 60,00 m - 5760m2 (wymiary pola do gry 90,00x55,00 m).
- Obszar, na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod rozbudowę płyty boiska jest terenem płaskim. Teren przewidziany pod płytę boiska porasta częściowo trawa naturalną. Teren istniejącego boiska przeznaczonego do modernizacji ogrodzony jest siatką i płotem metalowym.
- Bramki do piłki nożnej należy rozebrać i pozostawić do dyspozycji Inwestora.
- Istniejąca nawierzchnia nie spełnia obecnie wymogów trawiastego boiska piłkarskiego.
- Modernizacja zakłada wykonanie warstwy nośnej oraz darni na terenie przeznaczonym pod rozbudowaną płytę boiska. Warstwa nośna zadarniona, wymaga odspojenia i usunięcia istniejącej darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie.
- Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni należy uzupełnić zagłębienia po usuniętej darni ziemią urodzajną oraz teren wyrównać. Po wyrównaniu należy na całej powierzchni inwestycji ułożyć siatkę na krety.
- Łączna ilość przeznaczona do odspojenia terenu płyty boiska i stref bocznych to 5760 m2. Odległość wywozu darni i innych zanieczyszczeń to ok. 1,0 km od miejsc prac.
- Całość warstwy nośnej należy wykonać w miarę możliwości z istniejącego podłoża, a brakującą ziemię urodzajną należy dowieźć. Po dostarczeniu podłoża i rozścieleniu w terenie należy wierzchnią warstwę uwałować i jednocześnie wyprofilować.
c) Technologia wykonania płyty boiska:
- Odspojenie darni,
- Przesianie sitem bębnowym nowo przygotowanej warstwy wegetacyjnej,
- Uzupełnienie zagłębień ziemią urodzajną,
- Zamontowanie siatki na krety,
- Wyprofilowanie terenu płyty boiska spycharką z nadaniem odpowiednich spadków,
- Rozścielenie ziemi urodzajnej o średniej gr. 12 cm, zgodnie z norma DIN 18035-4
- Wyprofilowanie płyty boiska spycharką, nadanie odpowiednich spadków,
- Wykonanie nawierzchni trawiastej siewnikiem wgłębnym z mieszanki traw sportowych w ilości 3,0 kg/100 m2.
- Zabiegi pielęgnacyjne nowej nawierzchni do czasu osiągnięcia zadarnienia podłoża na poziomie 90%. dl Informacje uzupełniające:
- Parametry użytkowe boiska po rozbudowie Powierzchnia boiska (łącznie ze strefami bezpieczeństwa) -5760,00 m2,
- Inwestycja przeprowadzona zostanie na działce o numerach geodezyjnych 18 i 19 km 29 w obrębie miasta Aleksandrów Kujawski,
- Koszty wody do podlewania boiska ponosić będzie Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski,
- Wykonawca ma zabezpieczyć swoje urządzenia nawadniające,
- Woda do podlewania będzie dostarczana z miejskiej sieci wodociągowej. Ciśnienie w sieci miejskiej wynosi 1,5 - 2,2 bara. Rurociąg doprowadzający wodę do podlewania boiska jest wykonany z rur plastikowych o średnicy 2 cali.
e) Wyposażenie boiska do piłki nożnej.
W płycie boiska należy osadzić tuleje do bramek. Bramki aluminiowe 7,32x2,44m / 2m głębokości z odciągami (2 komplety) zamocować należy w tulejach. Rama główna bramek malowana metodą proszkową na kolor biały. Bramki należy wyposażyć w siatki 7,32x2,44m profesjonalne o gr. splotu 4mm z PE/PP.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV - 45236110-4
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

CPV: 45236110-4

Dokument nr: OC.7031.2.2021

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd miejski Ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Modernizacji boiska do piłki nożnej płyty bocznej Stadionu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim." NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12 marca 2021 roku godz 12:15
w terminie do dnia 12 marca 2021r , godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania prac do 30 maja 2021 roku

Wymagania:
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1, wraz z kosztorysem ofertowym sporządzony wg. załączonego przedmiaru.
2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw/ usług /robót budowlanych o wartości minimum 50 000zł brutto odpowiadający swym zakresem opisowi przedmiotu zamówienia.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym - załącznik nr 1, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski mający siedzibę przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim, 87-700 Aleksandrów Kujawski reprezentowany przez Burmistrza Miasta.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez email iodo@aleksandrowkujawski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę Miejską obowiązków dotyczących ustawy Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) obsługa prawna
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Aleksandrowa Kujawskiego przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Miejski Aleksandrowa Kujawskiego.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej bip.aleksandrowkujawski.pl w zakładce Administrator Danych

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani / Pan Dawid Zych tel. 54 282 68 30, email: sekretariat@aleksandrowkujawski.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7:30-15:30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.