Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej - remont obiektów przepompowni

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej - remont obiektów przepompowni

Data zamieszczenia: 2021-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach
ul. Olimpijska 11
40-166 Katowice
powiat: Katowice
tel.: +48 (32) 603-88-61, fax: +48 (32) 603-86-14
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 1.800,00 zł
Nr telefonu: tel.: +48 (32) 603-8
Termin składania ofert: 2021-03-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
,,Remont obiektów przepompowni Staszic" - opisany szczegółowo w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert (dalej:
Zaproszenie). Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji
zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 6 do Zaproszenia.
Zamawiający wymaga, aby rozwiązania przyjęte przez Wykonawcę w dokumentacji
projektowej, sporządzane były w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji przy
opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację
zadania na podstawie dokumentacji projektowej, a w szczególności, aby nie były użyte
nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, bądź nazwa producenta urządzeń
i materiałów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zadania.
1Wykonawca zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych
i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie, lub norm
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących
te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, lub norm innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy
uwzględnia się w kolejności:
- europejskie oceny techniczne (bądź obowiązujące europejskie aprobaty techniczne);
- wspólne specyfikacje techniczne;
- normy międzynarodowe;
- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, lub norm innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz
europejskich ocen technicznych (bądź obowiązujących europejskich aprobat technicznych),
specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w zdaniu powyżej, uwzględnia się
w kolejności:
- Polskie Normy;
- polskie krajowe oceny techniczne (bądź obowiązujące aprobaty techniczne);
- polskie specyfikacje techniczne.
Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, krajowych ocen technicznych (bądź
obowiązujących aprobat technicznych) specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
o których mowa powyżej, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym poprzez podanie parametrów granicznych.

CPV: 71240000-2, 71320000-7, 71248000-8

Dokument nr: PPI/024/602/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert, zgodnie z art. 76 ust. 3 Regulaminu jest niejawne i nastąpi w placówce
Zamawiającego w Katowicach przy Ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 marca 2021 roku
o godz. 10:00

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 marca 2021 roku do godz. 9:30 na adres:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Olimpijska 11
40-166 Katowice
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godz. doręczenia
przesyłki do Zamawiającego.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą
otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany - do 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
26. Zasady postępowania w przypadku ubiegania się o zamówienie przez kilku
wykonawców wspólnie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (istnieje możliwość
składania jednej oferty, przez dwa, lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta
będzie spełniać następujące wymagania:
6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia;
6.2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot, przedłożą wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych
się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale, lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo to może
wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających
wspólne oferty.
6.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców,
lub pełnomocnika);
6.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt 8.2 Zaproszenia.
6.5. Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione
w pkt 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 i 8.6 Zaproszenia.
6.6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt 8.3 Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem,
iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących
wspólnie (przez pełnomocnika), lub przez wszystkie podmioty składające ofertę
wspólną. Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego
z Wykonawców odrębnie.
6.7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym
jako pełnomocnik pozostałych.
7. Finansowanie zamówienia:
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne pokrycie finansowe na realizację zamówienia,
będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
8. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy dołączyć do oferty:
8.1. Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
8.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
lub zgłoszenia do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
8.4. Wykaz wykonanych usług - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznika nr 3 do
Zaproszenia. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie
usług zgodnie z instrukcją znajdującą się w pkt 9.2 Zaproszenia.
38.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia - zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zaproszenia. Do wykazu należy dołączyć
dowody potwierdzające posiadanie uprawnień - zgodnie z instrukcją znajdującą się
w pkt 9.3 Zaproszenia.
8.6. Dowód wniesienia wadium.
9. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 62 ust. 1 Regulaminu.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące warunki:
9.1.
9.2.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. (jeśli z przepisów prawa wynika
taki obowiązek należy je opisać, dotyczy np. konieczności posiadania przez Wykonawcę
koncesji, czy zezwoleń do wykonywania określonej działalności).
posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie:
? co najmniej trzy prace polegające na opracowaniu projektów budowlanych
remontu lub przebudowy kubaturowych obiektów zabytkowych, wpisanych do
rejestru zabytków, o łącznej wartości poszczególnych dokumentacji nie mniej niż
70.000,00 zł.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej,
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług
w w/w okresie, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających
wykonanie usług w sposób należyty - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zaproszenia.
Dowodami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa powyżej są:
- poświadczenia, potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego były wykonywane
usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dokumentów potwierdzających, że te usługi były wykonane w sposób
należyty.
9.3.
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 rok Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333
t.j.) tj.:
? co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz
4? co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej,
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za
projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
Do wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą być
załączone i potwierdzone za zgodność z oryginałem:
? uprawnienia budowlane osób wyszczególnionych w wykazie,
? aktualne zaświadczenia, że osoby wyszczególnione w wykazie są zrzeszone
we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa (Dz. U. 2019, poz. 1117 t.j.) lub spełniają warunki, o których mowa
w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz.
1333 t.j.) tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019, poz. 1117 t.j.).
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający
oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania
warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym, tj. ,,spełnia - nie
spełnia").
Niespełnienie chociażby jednego warunku udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania.
W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 9.2 i 9.3 Zaproszenia,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem notarialnie.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia w/w zasobów odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Dlatego też pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi zawierać oświadczenie
o treści: ,,Oświadczamy, iż odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za ewentualną szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie będziemy ponosić winy".
5Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w pkt 9.2 i 9.3 Zaproszenia,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, Zamawiający
w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda
przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w pkt 9.2 i 9.3 Zaproszenia,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia tego podmiotu,
wraz z ofertą należy dołączyć:
- Aktualny odpis tego podmiotu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub
zgłoszenia do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożony przez ten podmiot
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
10. Wizja lokalna:
Wykonawca przed złożeniem oferty, może przeprowadzić wizję lokalną, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami
w celu przeprowadzenia wizji lokalnej jest Kierownik SUW Miedary, p. Leszek Kuta telefon
kontaktowy: 728 814 009, adres e-mail: opw.miedary@gpw.katowice.pl.
11. Wymagania dotyczące wadium:
11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).
11.2. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2)
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299 t. j.).
11.3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 19 marca 2021 roku o godzinie 9:30.
11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący
nr konta: PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem
,,Wadium nr postępowania PPI/024/602/2021 Opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,,Remont obiektów przepompowni Staszic".
6Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne
wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
11.5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu
bezpośrednio
do
oferty.
Zaleca
się
zamieścić
dokument
wadialny
w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty
(np. w koszulce, co pozwoli na oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych
dokumentów).
11.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi
być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści
gwarancji winno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
11.6.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
11.6.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
11.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium, lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną,
zgodnie z postanowieniami Zaproszenia, formą wadium zostanie wykluczony
z postępowania o udzielenie zamówienia.
11.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
11.9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
11.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
11.12.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
11.12.2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 11.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia zażalenia
w trybie art. 98 Regulaminu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni, z zastrzeżeniem art. 71 Regulaminu. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest
pierwszym dniem terminu związania ofertą.
713. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami:
13.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt
13.3 Zaproszenia, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać
wyłącznie na piśmie lub w formie e-mail (adres Zamawiającego na stronie tytułowej
Zaproszenia, adres e-mail pkt 13.5 Zaproszenia) z dopiskiem: ,,Wydział Planowania
i Przygotowania Inwestycji i Remontów". Przesłany w formie e-mail dokument należy
niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty.
13.2. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać do 7 dni przed
upływem terminu na składanie ofert na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. Na pytania złożone
po tym terminie, Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi.
Każde pytanie winno mieć formę pisemną. Treść pytań bez wskazania źródła
i odpowiedzi
Zamawiającego,
umieszczona
będzie
na
stronie
internetowej Zamawiającego
https://www.gpw.katowice.pl/zapytania-ofertowe.php.
Dostarczona oferta winna zawierać ewentualne zmiany wynikające z treści
udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.
13.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy
przedłożyć
(złożyć/uzupełnić)
w
takiej
samej
formie,
w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.
13.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje w formie e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej ma
obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.
13.5. W sprawach formalnych związanych z niniejszym postępowaniem osobą
upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Iwona Metzger telefon kontaktowy:
(32) 258 78 04 wew. 320, e-mail: i.metzger@gpw.katowice.pl
14. Informacje o sposobie przygotowania oferty:
14.1. Wykonawcy mogą składać oferty, wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia
także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu
druków załączonych do Zaproszenia (Załączniki nr 1 - 4);
14.2. Do oferty należy dołączyć:
14.2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane.
14.2.2. Dokumenty
Zaproszenia.
i
oświadczenia
wymagane
odpowiednimi
postanowieniami
14.2.3. Dokumenty dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), z zastrzeżeniem iż oświadczenia
wymagane w Zaproszeniu oraz pisemne zobowiązanie innego podmiotu, o którym
mowa w Zaproszeniu, muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
na których zasoby Wykonawca się powołuje, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
814.2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami)
stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone
w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację.
14.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.4. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze i wydrukowana,
lub nieścieralnym atramentem.
14.5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku spółek cywilnych ofertę winni podpisać wszyscy wspólnicy
lub wspólnik uprawniony zgodnie z umową spółki lub na podstawie pełnomocnictwa.
14.6. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
14.7. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, winno precyzyjnie określać do
jakich czynności uprawnia ono pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
14.8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
14.9. Zapisane strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami
winny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie
podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
14.10. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami
oświadczeniami w kopercie, uniemożliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie
treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. Na kopercie
należy umieścić zapis: ,, NIE OTWIERAĆ PRZED: 19 marca 2021 roku, godz.
10:00" oraz tytuł postępowania, nazwę i adres Wykonawcy.
14.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem,
że
Zamawiający
otrzyma
pisemne
powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić
w kopercie, opisanej jak wyżej. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami:
,,Zmiana", lub ,,Wycofanie".
14.12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych i wariantowych.
14.13. Ofertę można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera).
Decydująca jest data i godzina dostarczenia przesyłki do Zamawiającego.
15. Opis sposobu liczenia ceny:
Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Zaproszenia. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:
15.1. Zasady dotyczące wypełnienia formularza oferty:
15.1.1. Wykonawca winien podać kwotę netto (w PLN, do drugiego miejsca po
przecinku) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, zawierającej
wszystkie elementy określone w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz
z uprawomocnioną decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie robót
budowlanych (pozwolenie na budowę).
915.1.2. Podać kwotę netto (w PLN, do drugiego miejsca po przecinku) za każdy wyjazd
na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w związku z pełnieniem nadzoru
autorskiego przez Wykonawcę zgodnie z warunkami realizacji zamówienia
określonymi we wzorze umowy - Załącznik nr 6 do Zaproszenia.
15.1.3. Wartość netto za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej jest tożsama
z kwotą netto, o której mowa powyżej w pkt 15.1.1 Zaproszenia.
15.1.4. Wartość netto za wyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego
w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego stanowi iloczyn kwoty netto za każdy
wyjazd na teren budowy w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego
i wskazanej przez Zamawiającego maksymalnej szacunkowej ilości wyjazdów
(5 wyjazdów).
15.1.5. Należny podatek VAT (w PLN, do drugiego miejsca po przecinku) należy
obliczyć poprzez przemnożenie odpowiednich wartości netto przez właściwą stawkę
podatku VAT.
15.1.6. Wartość brutto (w PLN, do drugiego miejsca po przecinku) należy obliczyć
poprzez zsumowanie odpowiednich wartości netto i wartości podatku VAT.
15.1.7. Cenę ofertową (w PLN, do drugiego miejsca po przecinku) należy obliczyć
poprzez zsumowanie wartości brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej
i
wartości
brutto
za
wyjazdy
na
teren
budowy
na wezwania Zamawiającego w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego.
15.2. Podana cena (ryczałtowa) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z Opisu
przedmiotu zamówienia stosownie do rodzaju zamówienia.
15.3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego
miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za
błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.
15.4. Wyklucza się możliwość jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny, lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu
cywilnego).
15.5. Wyceny należy dokonać w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy,
z uwzględnieniem wymogów i warunków zawartych w Zaproszeniu.
16. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:
16.1. Otwarcie ofert jest niejawne.
16.2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców, a dane dotyczące złożonych
ofert: nazw (firmy) oraz adresów Wykonawców, ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach są zamieszczane jedynie
w dokumentacji postępowania.
16.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może na zasadach
określonych w Regulaminie:
16.3.1. żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
przez nich ofert,
16.3.2. wezwać Wykonawców do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń,
16.3.3. dokonać poprawy omyłek w ofercie Wykonawcy.
1016.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z Regulaminem, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
16.5. W drugim etapie postępowania, Zamawiający zaprosi do negocjacji cenowych
indywidualnych, co najmniej 2 Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu
i którzy uzyskają największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów oceny ofert
określonych w Zaproszeniu.
16.6. W przypadku, gdy liczba złożonych ofert będzie mniejsza niż 2, Zamawiający zaprosi
do negocjacji jedynego Wykonawcę, który złożył ofertę.
16.7. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji określi termin i formę prowadzenia
negocjacji.
17. Kryteria oceny ofert:
17.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium:
cena oferty - waga kryterium 100 pkt.
17.2. Oferta będzie oceniana na podstawie przyznanej liczby punktów zgodnie z poniższym
wzorem:
Cena brutto najniższej oferty
A = -------------------------------------------------
Cena brutto ocenianej oferty
x 100 pkt.
gdzie: ,,A" oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę.
17.3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc
po przecinku.
17.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w drugim etapie postępowania
zaoferuje najniższą cenę za realizację przedmiotowego zadania.
18.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty oraz postanowień umowy:
18.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów).
18.2. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, bądź o unieważnieniu postępowania
Zamawiający zamieści dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem:
https://www.gpw.katowice.pl/zapytania-ofertowe.php podając: nazwę (firmę) albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.
18.3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą,
najkorzystniejsza, tj. otrzyma najwyższą ocenę punktową.
którego
oferta
będzie
18.4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy,
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
zgodnie z warunkami podanymi w Załączniku nr 6 do Zaproszenia.
18.5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem
umowy, należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa
konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
1118.6. Zamawiający zawiera umowę o zamówienie najwcześniej w pierwszym dniu
po upływie terminu na zażalenie, o którym mowa w art. 98 Regulaminu, a w przypadku
wpłynięcia zażalenia, lub kilku zażaleń po ich rozpoznaniu.
18.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, a w razie potrzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania.

Uwagi:
19.
Obowiązki wynikającej z przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
19.1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
19.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
również do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z RODO,
a w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane
te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający
z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4).
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że
Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę oświadczenia w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do
Zaproszenia) o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO.
19.3. w przypadku wzięcia przez Wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia, Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych
w następujący sposób:
19.3.1. administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna (dalej: Zamawiający)
z siedziba w (40-026) Katowicach ul. Wojewódzka 19, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533;
19.3.2. Zamawiający powołał inspektora ochrony
iodo@gpw.katowice.pl, telefon: 32 60 38 868;
danych:
adres
e-mail:
19.3.3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy,
numer nadanych uprawnień budowlanych, numer ewidencyjny nadany przez
właściwy samorząd zawodowy, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia,
miejsce zamieszkania wymagane - dane osobowe potrzebne do potwierdzenia
spełniania warunku udziału w Postępowaniu oraz inne dane osobowe wymagane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub niezbędne do przeprowadzenia
12Postępowania, a także w przypadku złożenia pełnomocnictw, oświadczeń i innych
dokumentów - dane osobowe w nich zawarte) przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: ,,Remont obiektów przepompowni Staszic" nr PPI/024/602/2021,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
19.3.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 7 i art. 104
Regulaminu;
19.3.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 102 Regulaminu,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
19.3.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem wynikającym Regulaminu oraz z przepisów prawa,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu oraz
przepisów prawa;
19.3.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
19.3.8. posiada Pani/Pan:
19.3.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
19.3.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych * ;
19.3.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
19.3.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
19.3.9. nie przysługuje Pani/Panu:
19.3.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
19.3.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
19.3.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem i
przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.