Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rocznego i kwartalnych przeglądów placów zabaw

Przedmiot:

Wykonanie rocznego i kwartalnych przeglądów placów zabaw

Data zamieszczenia: 2021-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 / 499 06 68, 533 488 683
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 / 499 06 68,
Termin składania ofert: 2021-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot postępowania.
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie rocznego i kwartalnych
przeglądów placów zabaw będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
położonych w Bielsku-Białej przy Ul. Dębowej / Ul. Kasztanowej, Ul. Wapiennej 50-54, ul.
Grażyny, Ul. Partyzantów 62, Ul. Jaskrowej 13 i na Os. Grunwaldzkim.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie rocznej kontroli głównej, obejmującej co najmniej kompletność, aktualność
i czytelność regulaminu, ocenę poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów,
nawierzchni, ogrodzenia, śladów rozkładu lub korozji, stanu połączeń, a także możliwych
zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw, dodanych lub
wymienionych elementów składowych,
2) wykonanie trzech przeglądów kwartalnych, obejmujących co najmniej kontrolę
funkcjonowania i stabilności sprzętu, stopnia jego zużycia, stabilności, kompletności,
prześwitów dolnych, stanu nawierzchni i połączeń, kompletność, aktualność i czytelność
regulaminu,
3) dokonanie odpowiednich wpisów w książkach placów zabaw
zwanych dalej łącznie ,,przedmiotem zamówienia", zgodnie z wymaganiami określonymi we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Dokument nr: DZ-DCS/17/2021

Specyfikacja:
Termin przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony z Administracją Domów Mieszkalnych z/s w Bielsku-Białej przy Ul. Krasińskiego 5 (telefony: 33/499 06 80), w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze.

Składanie ofert:
IV. Forma oferty. Miejsce i termin złożenia oferty. Okres związania ofertą.
1. Forma oferty:
oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanów dokumentów
składających się na ofertę, podpisanych własnoręcznie przez Wykonawcę lub osobę/osoby
uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3c - Zamówienia Publiczne (parter)
2) oferta w formie elektronicznej:
adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu
3. Termin złożenia oferty:
15.03.2021 r. do godz. 10:00
4. Ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynęła
na serwer pocztowy Zamawiającego. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Oferty złożone po terminie nie będzie rozpatrywane.
6. Termin związania oferty:
30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.04.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) wykonanie rocznej kontroli głównej - do końca czerwca 2021 r,
2) wykonanie przeglądów kwartalnych: I - do końca marca 2021 r; II - do końca sierpnia
2021r; III - do końca listopada 2021 r.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnych wszystkich
placów zabaw objętych zamówieniem w sposób umożliwiający rzeczywiste zapoznanie się z ich
stanem faktycznym a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkoweinformacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Termin
przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony z Administracją Domów Mieszkalnych z/s w
Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5 (telefony: 33/499 06 80), w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze.
Tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez
Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.
2. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził wizji wszystkich placów zabaw objętych
zamówieniem na zasadach określonych wyżej, zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
III. Oferta.
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz Propozycji Cenowej, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
ogłoszenia,
2) Formularz ryczałtowej kalkulacji ceny, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
ogłoszenia,
3) potwierdzenie dokonania wizji wszystkich placów zabaw objętych zamówieniem, sporządzone
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
4) wykaz przeprowadzonych kontroli placów zabaw, obejmujący co najmniej 2 roczne kontrole
główne placów zabaw wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, sporządzony wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia
5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzone wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do ogłoszenia,
6) Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia RODO, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia -
obowiązkowe w przypadku gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ofercie dane osobowe
osób trzecich,
7) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
8) kserokopię uprawnień potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do
przeprowadzenia kontroli, wraz z kserokopią zaświadczenia o przynależności do właściwej
izb zawodowej.
2. Cena oferty:
1) cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
2) cena oferty powinna być obliczona metodą kalkulacji kosztów, sporządzoną w formularzu
ryczałtowej kalkulacji ceny,
3) do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.
Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do
obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie
ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić
na podstawie postanowień pkt V pkt 1 ogłoszenia,
w przypadku, gdy którakolwiek z pozycji wskazanych w ryczałtowej kalkulacji ceny nie
będzie wykonana, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zostanie pomniejszone o cenę tej pozycji.
5) cena oferty nie podlega żadnym negocjacjom,
6) Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie,
7) Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Z
uwagi na ryczałtowy charakter tego wynagrodzenia, Wykonawca nie będzie mógł żądać jego
podwyższenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8,
8) Zamawiający, przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług
V. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez Zamawiającego
na zasadach określonych w art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę,
a nie spełniającej wymagań określonych w pkt III pkt 1 ppkt 2, 4 - 6 i 8 po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do uzupełnienia oferty,
2) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który:
a) nie przeprowadził wizji wszystkich placów zabaw objętych zamówieniem,
b) zastosował niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług,
c) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wyraził zgody na dokonane poprawki na
podstawie art. 223 ust. 2 lub zakwestionował poprawę omyłki, dokonaną przez
Zamawiającego o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy - prawo zamówień
publicznych,
d) nie uzupełnił oferty na wezwanie, o którym mowa w pkt 1,
e) złożył ofertę z cenami wariantowymi,
f) treść złożonej oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.
4. Spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą
ceną.
5. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o treści określonej we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia, z uwzględnieniem zmian wynikających
z treści wybranej oferty.
VI. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert
bez podania przyczyny.
VIII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W związku obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zamawiający oraz
Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym
rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są
w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację sporządzoną wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia. Informację uważa się za przekazaną w momencie
ogłoszenia zamówienia na stronie podmiotowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej -
www.zgm.eu.
2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt III pkt 1
ppkt 5 ogłoszenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia.
IX. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują
żadne środki odwoławcze.
3. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę
brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie www.bip.zgm.eu.

Kontakt:
VII. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami.
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie
w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Propozycji
Cenowej.
Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3 ppkt 2.
3. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Ewa Pelka, tel. 33 / 499 06 68, 533 488 683, e-mail: epelka@zgm.eu
2) pod względem proceduralnym:
Dorota Czerska-Sokołowska, tel: 33 / 499 06 08, e-mail: przetargi@zgm.eu,
w godz. 8 00 - 14 00 od poniedziałku do piątku.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.