Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Sławkowa
Rynek 1
41-260 Sławków
powiat: będziński
tel. +48 32 29 31 552, fax +48 32 29 31 233
sod@slawkow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sławków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 32 29 31 55
Termin składania ofert: 2021-03-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania fragmentu sieci wodociągowej oraz dokumentacji projektowej na przyłącza w Ul. w. Jakuba w Sławkowie
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonania fragmentu sieci wodociągowej oraz dokumentacji projektowej na przyłącza w Ul. Św. Jakuba w Sławkowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Projektowany odcinek ok. 300 m wraz z dokumentacją całych przyłączy do budynków. Projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie przeciwpożarowe - hydranty.
Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu:
1) Dokumentację Budowlaną opracowaną wg obowiązujących przepisów tj. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z kompletem opracowań wielobranżowych uwzględniających specyfikę robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r.poz.1609), przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), (w 3 egz.) zawierającej między innymi:
a) komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
b) pozyskania aktualnych map do celów projektowych,
c) aktualny operat geodezyjny właścicieli działek objętych projektem -wypisy z rejestru gruntów z aktualnymi adresami,
d) dokumentację wykonawczą zawierającą przystosowanie do obowiązujących norm i przepisów, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót w razie potrzeby uzupełnione projektami wykonawczymi wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami a także sporządzenia operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli zaproponowane rozwiązania projektowe będą tego wymagały)
2) Przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 poz.1129)
3) Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz.1389) - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej edytowalnej. W kosztorysach należy dodatkowo uwzględnić koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej (przez przyszłego wykonawcę robót budowlanych) zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej,
4) Zgody na wejście w teren podpisane przez właścicieli nieruchomości, po których przebiegać będzie projektowana sieć i przyłącza oraz na których będą umiejscowione pozostałe obiekty sieci wodociągowej. W przypadku braku zgody spisana notatka służbowa na tę okoliczność z podpisem osoby niewyrażającej zgody na przebieg sieci lub wykonanie przyłącza wodociągowego.
5) Całość Dokumentacji Projektowej poza egzemplarzami wydrukowanymi również w wersji elektronicznej PDF i DWG na dysku CD lub DVD w 1 egz.
6) Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Opracowanie dokumentacji projektowej ma nastąpić w sposób umożliwiający Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych - Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w projekcie zasad wynikających z Prawa zamówień publicznych: Wykonawca opisze zastosowane materiały budowlane i urządzenia za pomocą charakterystycznych parametrów. Poprzez pojęcie ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia przez wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i Wykonawca będzie musiał podać nazwę materiału lub urządzenia, to zobowiązany jest on do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i wskazania, że są to przykładowi producenci oraz użycia sformułowania ,,lub równoważny" wraz z opisem wymaganych parametrów równoważności (autorzy projektu złożą oświadczenie o występowaniu/nie występowaniu w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, występowanie ich ma zostać uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia)
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uaktualnienie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W ramach aktualizacji Wykonawca sporządzi jeden egzemplarz kosztorysów i przedmiarów.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii stanowią koszty Wykonawcy i uznaje się, że zostały uwzględnione w całości w cenie ofertowej.
Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji i zgłoszeniem budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych zamawianych dotyczących Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę.
Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Wykonawca będzie także zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych, po wykonanej dokumentacji projektowej, w zakresie objętym umową oraz sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji, nie później niż w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Czas przystąpienia Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do wykonywania czynności w ramach sprawowania nadzoru autorskiego (w tym przybycia), określonych we wzorze umowy - maksymalnie 2 dni
Czas przystąpienia Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do wykonywania czynności w ramach sprawowania nadzoru autorskiego (w tym przybycia), określonych we wzorze umowy to liczba kolejnych dni kalendarzowych, upływających od dnia wezwania przez Zamawiającego, w ciągu których osoba/osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy nadzór autorski, ma/mają przystąpić do wykonywania czynności w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, w tym przybyć na teren budowy lub w inne wyznaczone miejsce. Dnia wezwania nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu. Jeżeli koniec terminu przypadnie na dzień sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zamawiający przekaże wezwanie drogą telefoniczną/pocztą elektroniczną/pisemnie/faxem.

Rękojmia za wady ukryte w wykonanej dokumentacji wynosi: 12 miesięcy, przy czym jeżeli w ww. okresie zostaną rozpoczęte roboty budowlane na podstawie ww. dokumentacji, to odpowiedzialność ta ulega rozszerzeniu do dnia końcowego odbioru robót, lecz nie dłużej niż na okres 24 miesięcy

Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2

CPV: 71322200-3, 71320000-7

Dokument nr: ZP-II.271.7.2021

Składanie ofert:
V. TERMIN, FORMA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 marca 2021 roku pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta Sławkowa pok. nr 11, Rynek 1, 41-260 Sławków lub za pomocą poczty (decyduje data wpływu) (z dopiskiem - nie otwierać do dnia 11 marca 2021 r. lub mailowo na adres sod@slawkow.pl z podaniem w tytule wiadomości numeru sprawy: ZP-II.271.7.2021.
Oferta ma zostać podpisana przez osobę umocowaną przez Wykonawcę do składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1) Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2021 r., przy czym
o wykonanie dokumentacji, będącej przedmiotem zamówienia i złożenie poprawnego wniosku zgłoszenia robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlano - wykonawczego, do organu architektoniczno - budowlanego - do dnia 15 czerwca 2021 r.
o uzyskanie zgody rozpoczęcia robót budowlanych bez wniesienia sprzeciwu - do 20 lipca 2021 r.
2) Pełnienie nadzoru autorskiego w terminie do 31 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, liczbowo, w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Nie dopuszcza się podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu. Cenę oferty Wykonawca określa na podstawie zaproszenia oraz na podstawie wzoru umowy. Oferowana przez Wykonawcę cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy oraz koszty ryzyka Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia (w tym np. koszty związane z: opłatami za uzgodnienia, ekspertyzy i opinie do projektu, aktualizacją kosztorysów inwestorskich i przedmiarów, koszty związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na warunkach określonych we wzorze umowy, np. koszty dojazdów i pobytów autora projektu lub osób przez niego wyznaczonych, w tym autorów projektów branżowych, koszty opracowania rozwiązań zamiennych).
2) Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże jedną cenę obejmującą wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego.
3) We wzorze umowy Zamawiający zawarł zasady dotyczące warunków płatności wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem podziału oraz różnych warunków i terminów płatności części wynagrodzenia, dotyczących wykonania dokumentacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu oraz wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego.
4) Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT (który nalicza Wykonawca) - cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT.

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

Kryterium nr 1 - cena za realizację całego przedmiotu zamówienia- 100 %

2. Opis sposobu oceny oferty:
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.

Kryterium nr 1 - cena za realizację całego przedmiotu zamówienia- 100 % - maks. 100 punktów
Liczba punktów przyznana dla kryterium ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia będzie obliczana na podstawie stosunku ceny najniższej do ceny zaoferowanej, według poniższego wzoru:
C=[CN/COB] x 100 pkt x 100 %
Gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia
CN - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
COB - cena ofertowa badanej (przeliczanej) oferty

3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zaproszeniu oraz uzyskała największą liczbę punktów.

VI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela się po skierowaniu zapytania na adres: sod@slawkow.pl.
3. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest wzór formularza oferty. Oferta powinna zawierać elementy wskazane we wzorze formularza oferty, załączonego do niniejszego zaproszenia. Wykonawca może wykorzystać załączony wzór bezpośrednio.
4. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zastanie wybrana, jako najkorzystniejsza, pisemną umowę, regulującą szczegółowe zasady wykonania zamówienia, prawa i obowiązki stron, w tym w zakresie praw autorskich. Ponadto zamawiający zawrze umowę dot. powierzenia przetwarzania danych.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia
6. Zadanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia, gdy żadna z ofert nie spełni wymagań Zamawiającego lub z innych uzasadnionych przyczyn.
8. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do zaproszenia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.