Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych

Przedmiot:

Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZAGÓRZE" w Sosnowcu
ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
510 606 738
kontakt@zagorzesm.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: 510 606 738
Termin składania ofert: 2021-03-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana 2 pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku 11 kondygnacyjnym przy Ul. Lenartowicza 116-122 w Sosnowcu
2.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana 2 pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku 11 - kondygnacyjnym przy Ul. Lenartowicza 116-122 w Sosnowcu (pion w klatce 118-prawa strona mieszkań pion łazienkowy, pion w klatce 120 lewa strona mieszkań pion łazienkowy).
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
- wykonanie zabezpieczeń przed kurzem, odłamkami gruzu,
- wykonanie rozkuć szachtu instalacyjnego, umożliwiającego demontaż i montaż pionu wodnokanalizacyjnego,
- demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej, obejmujący instalacje: ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji (wykonanej w stali], kanalizacji sanitarnej (żeliwnej],
- wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej z rur PP PN20:
* od piwnicy do 3 kondygnacji DN 40
* od 3 do 6 kondygnacji DN 32,
* od 6 kondygnacji do 11 DN 25,
- wykonanie instalacji cyrkulacji w rurach PP PN20 DN 20 na całej wysokości,
- wykonanie odejść (gałązek) ciepłej i zimnej wody z rur PP PN20 DN 20 do wodomierzy długości po ok. Im na każdej kondygnacji, z zaworami kulowymi odpowiadającymi klasie zaworów INVENA., z ,,rączką".
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej fi 110 z rur PCV z podłączeniem muszli ustępowej, wanny i umywalki,
- wykonanie ocieplenia rur ciepłej wody i cyrkulacji z pianki polietylenowej o grubości umożliwiający uzyskanie odpowiedniego współczynnika przenikalności.(np. Thermaflex).
- wykonanie płukania, dezynfekcji i prób szczelności instalacji.
- zamurowanie rozkuć oraz uzupełnienie płytek, w przypadku konieczności wykonania rewizji jej montaż,
- wyniesienie, utylizacja: gruzu i zdemontowanej instalacji oraz prace porządkowe.
Wykonawca, przed sporządzeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej, zdobyć wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz wnikliwie sprawdzić warunki wykonania zamówienia.

Składanie ofert:
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność] w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zagórze", Ul. Lenartowicza 41, Sosnowiec 41-219 (sekretariat) w terminie do dnia 11.03.2021. do godz. 12.00 z dopiskiem: ,,Wymiana 2 pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku 11 - kondygnacyjnym przy Ul. Lenartowicza 116-122"
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej na adres email: kontakt@zagorzesm.pl w terminie jw.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia :
Roboty należy wykonać w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, która zostanie zawarta nie później niż w ciągu 3 dni od wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1.

Wymagania:
3. Cena
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie pełnego zakresu robót wraz ze wszystkimi kosztami i składnikami związanymi z realizacją zamówienia.
5. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny ofert Cena 100 pkt. Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów Wykonawcy, który przedstawi ofertę najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem : C=cena ofertowa najniższa x 100 pkt./ cena badanej oferty
Zamawiający wyłoni najkorzystniejszą ofertę (N), która przedstawi najniższą cenę: N = C najniższa
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z
formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Do oferty należy dołączyć :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
b) zaświadczenie lub oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
c) wykaz wykonanych prac, o podobnym charakterze. Wykaz należy sporządzić na druku stanowiącym załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć co najmniej dwie referencje potwierdzające, że usługi zostały wykonanie należycie.
9. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Dodatkowe informacje
Do kwestii nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym stosuje się zapisy ,,Regulaminu Udzjelenia Zamówień na Roboty Budowlane w Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w Sosnowcu".
Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.

Kontakt:
8. Osoby wyznaczona do kontaktu:
Andrzej Brzostek - Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej - 510 606 738

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.