Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa polegającą na eksploatacji i konserwacji fontann

Przedmiot:

Usługa polegającą na eksploatacji i konserwacji fontann

Data zamieszczenia: 2021-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu
ul. Garbarska 55/57
26-600 Radom
powiat: Radom
FAX (048) 383 57 49, tel. (048) 383 57 48
sekretariat@mzl.radom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: FAX (048) 383 57 49,
Termin składania ofert: 2021-03-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy Ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty na: usługę polegającą na eksploatacji i konserwacji fontann przy Ul. Żeromskiego 35 w Radomiu w okresie od kwietnia do listopada.
.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na eksploatacji i konserwacji fontann przy Ul. Żeromskiego 35 w Radomiu w okresie od kwietnia do października.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załącznikach: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5.

Dokument nr: WT.222.139.2021.WW

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub formie dokumentowej - na adres e- mail sekretariat@mzl.radom.pl na Formularzu oferty. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy Ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu, parter, sekretariat, w terminie do 10.03.2021 r. godz. 10.00
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł oferta na: ,,Usługę polegającą na eksploatacji i konserwacji fontann przy Ul. Żeromskiego 35 w Radomiu ".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane w terminie od 01.04.2021 r do 31.03.2023 r zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców:
- Doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi fontann miejskich podobnego typu.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku oświadczenia zawartego w ofercie i przedłożonych poświadczeń ( np. referencji)
Wykaz dokumentów

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
2. Do formularza oferty należy załączyć:
2.1. aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru
lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)
2.2. poświadczenia (referencje)
Uwaga: Podmioty świadczące usługę dla MZL w Radomiu w poprzednich okresach, nie muszą przedkładać poświadczeń oraz dokumentów określających status prawny Wykonawcy.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: cena - waga kryterium 100 % (max 100 pkt.).

Sposób obliczania wartości punktowej:

Cena min
Kc = ----------- x 100
C bad
gdzie:
Kc - liczba punktów w kryterium cena
C min - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad - cena oferty badanej
2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia.
3. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. W ,,formularzu cenowym" należy podać cenę jednostkową (za miesiąc świadczenia usługi) netto i brutto całego zamówienia. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową brutto. Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg odpowiadających jej składników cenowych. Wartość całkowita oferty (cena ryczałtowa brutto) - zgodnie z załącznikiem nr 2 będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.
X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości minimum łącznej kwoty ofertowej i obejmującej cały okres trwania umowy lub zobowiązanie do jej kontynuacji.

XI. Pozostałe informacje

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:
2.1. nie została złożona żadna oferta,
2.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
2.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.
3. O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia ofert.
4. Termin związania ofertą - 30 dni

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Władysław Wieczorek faks /48/ 383-57-49
czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530
faks do korespondencji (48) 383-57-49
adres strony internetowej www.bip.mzlradom.pl
adres do korespondencji sekretariat@mzl.radom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.