Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
Faks: /32/ 292 46 38, tel. 32 364 43 75
sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: Faks: /32/ 292 46 38
Termin składania ofert: 2021-03-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn.: ,,Przebudowa Pompowni 11o i osadu wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów
i tłuszczów oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu".
2) Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn.: ,,Przebudowa Pompowni 11o i osadu
wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów i tłuszczów oczyszczalni ścieków RADOCHA II
w Sosnowcu", a w szczególności do:
a) przybycia na teren budowy na każde uzasadnione wezwanie zleceniodawcy (inwestora),
b) sprawowania kontroli w zakresie zgodności wykonywanych przez wykonawcę robót
z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
c) sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych,
d) sprawdzania jakości wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania
zastosowaniu przez wykonawcę wyrobów budowlanych wadliwych niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,
e) sprawdzania jakości wbudowanych elementów budowlanych, maszyn/urządzeń technicznych
i armatury,
f) sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu
i dokonywania odbiorów robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, sprawdzania
i dokonywania odbiorów częściowych wykonanych robót,
g) uczestniczenia w przeprowadzeniu prób i czynności odbiorów technicznych instalacji, maszyn
i urządzeń technicznych,
h) udziału w czynnościach odbioru częściowego zrealizowanych obiektów budowlanych
(poszczególnych zadań) i przekazywaniu ich do użytkowania,
i) udziału w czynnościach odbioru końcowego całości robót budowlano - montażowych,
j) potwierdzania faktycznie wykonanych robót,
k) potwierdzania usunięcia wad,
l) weryfikowania dokumentacji na etapie realizacji robót budowlano-montażowych,
m) weryfikowania dokumentacji odbiorowej,
n) weryfikowania i zatwierdzania wniosków materiałowych oraz innych dokumentów
przedłożonych przez wykonawcę,
o) udziału w naradach technicznych,
p) zatwierdzania kart pobytu projektanta,
q) potwierdzania obecności na obiekcie oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu poprzez
wypełnianie listy obecności.
r) przedstawiania zamawiającemu opinii w sprawie możliwości wprowadzania robót zamiennych
lub dodatkowych, wnioskowanych przez wykonawcę robót oraz współudział w sporządzaniu
wniosków na Zarząd w zakresie realizacji robót zamiennych lub dodatkowych nie ujętych
w kosztorysie ofertowym,
s) zatwierdzania kosztorysów na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych,
t) zatwierdzania realizacji finansowej robót, w tym comiesięcznego rozliczenia finansowego robót,
zatwierdzania kosztorysów częściowych z wykonanych robót, zatwierdzania protokołów
rzeczowo-finansowych sporządzonych przez wykonawcę.
2.2. Wykonawca pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawać
kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, a dotyczące:
a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
d) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania wykonywania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
2.3. Dziennik budowy jako element dokumentacji budowy, któremu można przypisać status dokumentu
urzędowego i z którym należy łączyć domniemanie prawdziwości jego treści należy prowadzić
zgodnie z właściwymi przepisami tak aby stanowił odzwierciedlenie najistotniejszych zdarzeń
w trakcie procesu budowlanego.
2.4. Dla należytego wypełniania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca jest
zobowiązany do szczegółowej znajomości dokumentacji projektowej oraz postanowień umowy
o roboty budowlane dotyczących zadania pn.: ,,Przebudowa Pompowni II0 i osadu wtórnego oraz
Pompowni osadów, olejów i tłuszczów oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu".
2.5. Z powyższymi uprawnieniami i obowiązkami wykonawcy łączy się odpowiedzialność inspektora
nadzoru wobec zamawiającego (inwestora) za zdarzenia, które miały miejsce w czasie gdy pełnił on
powierzoną mu funkcję. Wyłączenie odpowiedzialności inspektora nadzoru inwestorskiego za
szkody wyrządzone wskutek zaniechania wykonania ustawowych obowiązków nie będzie
skuteczne. Obowiązki przypisane poszczególnym uczestnikom procesu budowlanego w ustawie
Prawo budowlane są obowiązkami, których żaden z nich nie może się zrzec bez zrzeczenia się
pełnienia funkcji.
2.6. Inspektor nadzoru zobowiązany jest wykonywać polecenia Kierownika Działu Oczyszczalni Ścieków.
2.7. Bez zgody zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zlecenia wykonawcy
wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, ani żadnych innych, skutkujących powstaniem
zobowiązań finansowych po stronie zamawiającego.
2.8. Wykonawca pełniący obowiązki inspektora nadzoru będzie świadczyć swoje usługi na rzecz
Sosnowieckich Wodociągów S.A. od poniedziałku do piątku w limicie czasowym minimum 8 godzin
tygodniowo, przy czym minimalna liczba pobytów na terenie obiektu oczyszczalni ścieków Radocha
II w Sosnowcu, na którym prowadzone będą roboty budowlane wynosi - w ramach powyższego
limitu godzinowego - co najmniej dwa pobyty w tygodniu.

Dokument nr: 14/202 1/TO/ZO/S

Otwarcie ofert: Członkowie Zespołu oceniającego dokonają otwarcia ofert w dniu: 22 marca 2021 roku, o godz. 10:15;
ofert złożonych po terminie nie otwiera się i nie zwraca ich.
4) Otwarcie ofert ma charakter zamknięty; zainteresowanemu wykonawcy, telefonicznie pod numerem,
o którym mowa w pkt. 7.4. nin. zapytania, zostaną przekazane informacje o nazwach (firmach) i
adresach pozostałych wykonawców oraz oferowanych przez nich cenach.

Składanie ofert:
Ofertę złożyć należy w terminie do dnia: 22 marca 2021 roku, do godz. 10:00.
2) Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres
zamawiającego, zgodnie z pkt. 1.2. nin. zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 05 kwietnia 2021r. do dnia 01 kwietnia 2023r.

Wymagania:
Zamówienie nie zostało podzielone na części, w związku z czym zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych.
Termin płatności: przelew, 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
3) Szczegółowe wymagania zamawiającego/obowiązki wykonawcy określa wzór umowy w sprawie nin.
zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4) Dokumentacja projektowa określająca zakres robót budowlanych dostępna jest na stronie internetowej
Sosnowieckich Wodociągów S.A. (https://rpwik.sosnowiec.pl/) w zakładce => ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
na podstronie => ZAMÓWIENIA WEDŁUG REGULAMINU SEKTOROWEGO POWYŻEJ 30 000 euro.
w folderze => Przebudowa Pompowni 11° i osadu wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów i tłuszczów
oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu.
5. Warunki zamówienia oraz opis sposobu oceny spełniania przez wykonawców tych warunków
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy potwierdzą spełnianie warunków
zamówienia dotyczących:
a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże się doświadczeniem, w zrealizowaniu na terenie Polski, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie - wykonanej z należytą starannością jednej usługi, polegającą na pełnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
o łącznej wartości roboty budowlanej wynoszącej co najmniej 400 000,00 zł netto;
b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże się dysponowaniem odpowiednim potencjałem osobowym, tj. wskaże do
uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia, na stanowisko INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO ROBÓT BRANŻY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ - 1 osobę uprawniona do
pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń.
2) Ocena spełniania warunku zamówienia dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia",
w oparciu O informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, określonych w pkt. 6.1., ppkt.
a i b nin. zapytania.
6. Zawartość oferty (wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów)
1) Kompletna oferta musi zawierać formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz następujące dokumenty:
a) wykaz wykonanych usług, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego wraz z dokumentami, które będą potwierdzały, że wykazane przez wykonawcę
w wykazie usługi wykonane zostały należycie, w szczególności referencjami;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami, które będą potwierdzały,
że wykazana przez wykonawcę w wykazie osoba posiada wymagane uprawnienia, tj.: decyzję
o nadaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń,
c) stosowne pełnomocnictwo, w przypadku jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika, którego
umocowanie nie wynika z ogólnie dostępnego, stosownego dokumentu rejestrowego wykonawcy
(KRS lub CEIDG).
2) Wymagane oświadczenia lub dokumenty należy złożyć w formie:
a) oryginału - formularz, o którym mowa w pkt. 6.1. nin. zapytania,
b) oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego pełnomocnika
- oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1., ppkt. a i b nin. zapytania;
c) oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem - pełnomocnictwo, o którym
mowa w pkt. 6.1., ppkt. c nin. zapytania.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem wymaganych przez zamawiającego
dokumentów; złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
dokumentów i pozostałej korespondencji, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami
1) W kontaktach między zamawiającym a wykonawcą dopuszcza się możliwość porozumiewania się oraz
przekazywania dokumentów i pozostałej korespondencji przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, tj.: drogą faksową lub e-mailową w formie skanu(ów) załaczanego(ych) do listu
elektronicznego, zgodnie z pkt. 1.6. lub 1.7. nin. zapytania; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przekazanej przez zamawiającego
korespondencji; w przypadku braku takiego potwierdzenia zamawiający uzna, że przekazana przez niego
korespondencja na ostatni znany adres e-mail lub numer faksu podany przez wykonawcę, została mu
doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tej korespondencji.
3) W przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności w sytuacjach określonych w § 29
Regulaminu sektorowego, zamawiający umieści informacje na swojej stronie internetowej, a do
obowiązku wykonawców należy zapoznanie się z tymi informacjami.
Opis sposobu przygotowywania oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę a jej treść musi odpowiadać treści zapytania ofertowego; złożenie
przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkuje oddaleniem wszystkich ofert wykonawcy.
2) Pod rygorem nieważności ofertę należy złożyć w formie pisemnej; zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, komputerowo lub inną trwałą i czytelną techniką.
4) Oferta musi być podpisana; za podpisanie oferty, uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z ogólnie dostępnym dokumentem
rejestrowym wykonawcy (KRS lub CEIDG) lub pełnomocnictwem, o którym mowa w pkt. 6.1., ppkt. c nin.
zapytania; wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, winny być dokonane w sposób czytelny
i parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
5) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nie dotrzymanie przez wykonawcę terminu złożenia oferty
w wyniku nieprawidłowego jej oznaczenia; ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w zamkniętej,
nieprzejrzystej kopercie, zawierającej następujący opis:
OFERTA NA:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn.: ,,Przebudowa Pompowni II0 i osadu
wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów i tłuszczów
oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu".
(14/2021/TO/ZO/S)
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43
OTWIERA ZESPÓŁ OCENIAJĄCY
6) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie
zamawiającemu powiadomienia przed upływem tego terminu.
7) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej
zgodnie z pkt. 8.5. nin. zapytania, z zastrzeżeniem, iż dodatkowo powiadomienie to zawierało będzie
określenie: ,,ZMIANA", a przypadku wycofania - określenie: ,,WYCOFANIE"; fakt wycofania oferty przez
wykonawcę, nie obliguje zamawiającego do zwrotu egzemplarza oferty złożonej w formie pisemnej.
9. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym cenę (brutto) i wartość (netto) za wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz stawkę i wartość podatku VAT, obliczonego zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2) Cena winna obejmować kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz winna być niezmienna
przez cały okres realizacji zamówienia za wyjątkiem wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących
stawki podatku VAT, w takim przypadku istniała będzie możliwość zmiany cen brutto, których powyższe
zmiany będą dotyczyć; cena winna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie zamawiający z tytułu
realizacji nin. zamówienia, w tym również demontaż, załadunek, transport oraz montaż mieszadeł
w siedzibie Zamawiającego po wykonanym remoncie.
3) Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich; cena winna być wyrażona cyfrowo i słownie
oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł
matematycznych; wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania; w przypadku, gdy wykonawca
poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, zamawiający dokona poprawy tej
ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.
4) Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy jej wybór będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzai) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując wartość bez kwoty podatku: jeżeli w postępowaniu
zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z
podaniem znaczenia (wag) tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Po dokonaniu przez zamawiającego czynności badania ofert (ewentualnej poprawie oczywistych omyłek
stwierdzonych w złożonych w ofertach), zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty,
w oparciu o jedyne kryterium oceny: cena /waga -100 %.
2) Spośród ofert nie podlegających oddaleniu, za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta z najniższą
ceną (w kwocie brutto).
3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych.
Termin związania ofertą
Na mocy postanowienia § 20 ust. 1 Regulaminu sektorowego, wykonawca pozostaje związany złożoną
ofertą do dnia: 20 kwietnia 2021 roku.
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
1) Zamawiający przekaże informację o wyborze oferty na zasadach i w zakresie określonym
w § 24 Regulaminu sektorowego.
2) Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, z uwzględnieniem
§ 90 Regulaminu sektorowego.
3) Z chwilą zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, powstaje miedzy
stronami stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczące umowy przedwstępnej.
4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania, o których mowa odpowiednio

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- p. Mariusz PUC - Starszy Specjalista ds. dokumentacji technicznej i umów, pod nr tel. 32 364 43 75.
- p. Rafał MAŃKA - Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków, pod nr tel. 608 696 847.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.