Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
326z dziś
3970z ostatnich 7 dni
15619z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej

Przedmiot:

Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej

Data zamieszczenia: 2021-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa
powiat: kolbuszowski
tel. 17/2271071
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kolbuszowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17/2271071
Termin składania ofert: 2021-03-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZAMY
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:
,,Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek
przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy z Huty Przedborskiej i
stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
ul. Wolska 36", numer sprawy R.261.1.2021.
2.Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach realizowanego zadania zakłada się: ,,Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze
słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek przeznaczonych do częściowej wymiany
poszycia dachu chałupy z Huty Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku
Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Ul. Wolska 36", numer sprawy
R.261.1.2021.
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu jak niżej:
- łodygi powinny być nie połamane i powiązane w wiązki, tzw. ,,snopki";
- waga jednego snopka powinna wynosić ok. 7kg (+/- 0.5%);
- pojedynczy - ,,snopek" powinien być związany sznurkiem a jego obwód powinien
wynosić ok. 1,10 m natomiast średnica u podstawy ok. 0,40 m;
- pojedynczy - ,,snopek " powinien mieć długość min. 1,50 do 1,60 m, być związany
dwoma sznurkami i przygotowany do transportu.
Inwestor zastrzega sobie dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego słomy wg
kryteriów opisanych jak wyżej.
2.1 Koszt transportu snopków do PE na miejsce wbudowania ponosi wykonawca.
2.2 Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość
uzyskania dodatkowych informacji w Dziale Rzemiosł Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, Ul. Wolska 36.

Dokument nr: R.261.1.2021

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 31.03.2021 r. o godz. 10:30
w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2021 r., do godz. 10:00 w
zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej, Ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona Wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed
terminem upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji umowy: do 31.08.2021 r.

Wymagania:
Wymagany okres gwarancji na słomę żytnią - 5 lat
l.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
oraz napis: ,,Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek
i rogówek przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy z Huty
Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, ul. Wolska 36", numer sprawy R.261.1.2021;
1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
1.5 ma obejmować całość zamówienia.
5. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena netto -100%.
6. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/formularz propozycji wg załączonego wzoru.
2/zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną - dotyczy osób
fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
3/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
a. ) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b. ) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
7.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a /wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b /obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.
c/do ceny należy doliczyć koszt dostawy materiału do PE wraz z wyładunkiem.
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez
Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem
http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Muzeum.
12.Informacje dotyczące zawierania umowy:
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty
powiadomienia o wyborze propozycji cenowej.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wypadku
jeżeli:
1. jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększycie kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty;
2. jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć wcześniej;
3. jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
4. również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: kierownik Działu Rzemiosł
Wojciech Dragan tel. 17/2271071
w godz. 7.30-15.00., z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga
17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.