Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
847z dziś
5476z ostatnich 7 dni
18490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie glebowo-siedliskowe

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie glebowo-siedliskowe

Data zamieszczenia: 2021-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
ul. Mickiewicza 9
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel.: +48 566584334, Faks: +48 566584366
infrastruktura@torun.lasy.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: 10 000 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 566584334,
Termin składania ofert: 2021-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie glebowo-siedliskowe dla Nadleśnictwa Skrwilno

Numer referencyjny: ZI.270.2.2.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77231900 Usługi sektorowego planowania lasów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie glebowo-siedliskowe Nadleśnictwo Skrwilno: pow. ogólna 20 127,74 ha, pow. leśna 19 116,37 ha, pow. leśna zalesiona i niezalesiona 18 710,14 ha, pow. leśna zw. z gosp. leśną 406,23 ha, pow. nieleśna 1 011,37 ha, ilość kompleksów leśnych (wg aktualnej rewizji) 509 szt., liczba leśnictw 15, układ siedlisk: bory 6,0 %, bory mieszane 61,6 %, lasy 32,4 %, świeże 81,6 %, wilgotne 12,5 %, bagienne 5,9 %.

Opracowaniem należy objąć całą powierzchnię leśną (lasy razem) oraz grunty przewidziane do zalesienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia do 100 ha powierzchni opracowania, która może być wynikiem weryfikacji ewidencji gruntów, obrotu nieruchomościami (zamian, kupna/sprzedaży), przeniesienia lub wygaszenia zarządu w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, ostatecznego ustalenia gruntów przeznaczonych do zalesienia, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Skrwilno

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach opracowania glebowo-siedliskowego należy sporządzić warstwę leśnej mapy numerycznej, spełniającą standardy określone w zarządzeniu nr 55 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r. (Instrukcja urządzania lasu - część 1, rozdział VII, oraz IUL część III).

Prace glebowo-siedliskowe będą polegać na:

1) wykonaniu wzorcowych, podstawowych oraz pomocniczych typologicznych powierzchni siedliskowych, w ilości zgodnej z I stopniem ich zagęszczenia;

2) wykonaniu zdjęć fotograficznych profili glebowych - wzorcowych typologicznych powierzchni siedliskowych (WTPS) i zamieszczeniu ich w części opisowej (elaboracie) operatu siedliskowego wraz z opisem adresu leśnego, podtypu i odmiany gleby oraz reprezentowanego przez niego typu siedliskowego lasu;

3) wykonaniu badań laboratoryjnych gleb wraz z obliczeniem i zastosowaniem SIG;

4) określeniu i skartowaniu gleb z określeniem typu, podtypu i odmiany oraz rodzaju i gatunku gleby zgodnie z Instrukcją urządzania lasu (IUL część II);

5) określeniu i skartowaniu typów siedliskowych lasu z uwzględnieniem ich odmian, wariantów uwilgotnienia, rodzajów oraz stanu, a także określenie typu lasu;

6) sporządzeniu dokumentacji siedliskowej, na którą składać się będą:

-- część opisowa (elaborat siedliskowy),

-- materiały kartograficzne (mapy siedliskowe),

-- szczegółowe dane inwentaryzacyjne (pełne opisy siedliskowych powierzchni typologicznych);

7) wykonaniu w formie tabelarycznej propozycji optymalnych składów gatunkowych upraw z uwzględnieniem typu siedliskowego lasu oraz leśnego siedliska przyrodniczego.

Opis materiałów dotyczących opracowania glebowo-siedliskowego, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (zgodnie z § 10-12 część II, IUL):

1) materiały bazodanowe:

-- sporządzenie bazy geometrycznej siedlisk zgodnie ze standardem LMN w oparciu o istniejącą LMN, zaktualizowaną wg stanu na 1.1.2023;

2) materiały opisowe:

-- elaborat siedliskowy zawierający m.in. charakterystykę warunków przyrodniczych obiektu, charakterystykę gleb i typów siedliskowych lasu oraz wytyczne do planowania hodowlano-urządzeniowego oraz zdjęcia profili glebowych na WTPS w dwóch egzemplarzach, po jednym dla RDLP oraz nadleśnictwa, oprawione w sztywne oprawy,

-- dokumentacja źródłowa zawierająca opisy wszystkich powierzchni wzorcowych i podstawowych (wzór 1a-c IUL część II) wraz z zestawieniem właściwości fizycznych i chemicznych gleb (wzór 1d IUL część II) w jednym tomie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla RDLP oraz nadleśnictwa, oprawione w sztywne oprawy;

3) materiały kartograficzne w wersji analogowej:

-- mapy gospodarcze siedlisk leśnych w formacie A1, w skali 1:5 000 w jednym egzemplarzu dla nadleśnictwa wg arkuszy, zebrane w teczce ze sztywnej oprawy,

-- mapy gospodarcze siedlisk leśnych w skali 1:5 000 w formacie A3, w formie wielostronicowego atlasu dla poszczególnych leśnictw w jednym egzemplarzu. Atlas należy oprawić w twardą oprawę, dla każdego z atlasów na początku należy umieścić legendę obejmującą oznaczenia poszczególnych kolorów, symboli oraz zastosowanych skrótów literowych, cięcie map na potrzeby atlasu należy poprowadzić tak, aby na pojedynczej stronie atlasu był widoczny co najmniej jeden cały oddział. Atlas wydrukować na papierze wodoodpornym i zapewniającym zachowanie wydrukowanej w niezmienionej kolorystyce treści mapy przez minimum 10 lat,

-- mapy gospodarczo-przeglądowe siedlisk leśnych w skali 1:10 000 w trzech egz. dla: leśnictwa, nadleśnictwa oraz RDLP.

Okres rękojmi trwać będzie 2 lata,

-- mapy przeglądowe zasięgu siedlisk leśnych w skali 1:20 000 w ilości dwóch egzemplarzy, z przeznaczeniem dla nadleśnictwa oraz RDLP;

4) opracowanie glebowo-siedliskowe i warstwę siedliskową w standardzie LMN, w formie elektronicznej (CD, DVD) wykonać w trzech egzemplarzach.

Wykonawca zarchiwizuje w formie analogowej opisy wszystkich powierzchni pomocniczych (wzór nr 2) przez okres 30 lat i udostępni na życzenie Zamawiającego;

5) należy zastosować I stopień zagęszczenia typologicznych powierzchni siedliskowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia na zasadach opisanych a paragrafie 7 wzoru umowy.

CPV: 77231900, 77231400

Dokument nr: 124865-2021, ZI.270.2.2.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

RDLP w Toruniu, Ul. Mickiewicza 9, Toruń

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/04/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Skrwilno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/07/2021

Kontakt:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
ul. Mickiewicza 9
Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Staśkiewcz
E-mail: infrastruktura@torun.lasy.gov.pl
Tel.: +48 566584334
Faks: +48 566584366

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.